Snaregade 2
.

Snaregade 2 ligger på Snaregade 2 i Randers Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Der foregår ændringer i 1957, samt en istandsættelse udvendigt i 1988 og endelig bliver taget omlagt i 1989. Fra BBR-oplysningerne stammer informationen, at huset opføres 1892 og ombygges 1916.

Beskrivelse

Snaregade 2 ligger på hjørnet af Snaregade og Houmeden, hvor gavlen ligger op ad en noget højere husrække. Fra Snaregade går bygningen yderligere om langs Skinderstræde. Ejendommen huser i dag en cafe og butik i stueetagen, mens første etage og tagetagen er indrettet til kontor og beboelse.

Forhuset består af en fire fag bred og syv fag lang bindingsværksbygning, der vender gavlen mod Houmeden, mens et seks fag langt bindingsværkshus med en højere underetage afslutter bebyggelsen med gavlen ud mod Skinderstræde. Her er endvidere tilbygget et muret trappetårn på et fag. Ved siden af trappetårnet er der indgang til den smalle gård, der hører til ejendommen.

Bindingsværkshusene er opført af kraftige stolper på en fodrem og delvis synlig sokkel med udkraget overetage, både på langsiden og i gavlene. I underetagen har alle fagene store butiksruder med stolper imellem, mens første etages fag nederst har løsholte med dobbelte skråstivere under samt et løsholt i højde med de gennemstukne bjælkehoveder. Herover er topremmen. Det udkragede stokværk har udskårne bjælkehoveder med en affaset knægt under og på fyldholtets plads er en tandsnitbort. Der er også affasede knægte op mod tagets opskalkning. Tavlene er fantasifuldt mønstermurede, hvor ikke to tavl er ens.

På gårdsiden står kun ét fag bindingsværk synligt med gulkalkede tavl – her er også ejendommens eneste ældre vindue bevaret i et trapperum. Et dørfag ind til huset mod Houmeden har en ældre, tofløjet revledør med en riflet og baroksinspireret beklædning. Der er også en nyere, flammeret dør. Det bageste hus er på bagsiden grundmuret, pudset og gulkalket. Den trukne gesims har sparrenkopper magen til trappetårnets. Vinduerne er fire- og torammede, hvidmalede med små ruder med kraftige, støbte, sortmalede sålbænke. En nyere, støbt trappe fører ned til kælderen under det bageste hus. Taget er et heltag, der dog er afvalmet mod Houmeden. I tagfladerne mod gaden er der seks tagkviste og i rygningen er der tre skorstene med en enkel udkragning. Vinduerne er hvidmalede, torammede med seks eller otte ruder i rammerne.

Det grundmurede trappetårn står i røde tegl i blokforbandt, to etager højt og med et afvalmet heltag. Mod gaden er en på ydersiden flammeret fyldingsdør med et halvcirkulært vindue over. Dørhullet markeret med to murede piller, der springer en halv sten frem med en affaset cementafdækning foroven. Det halvcirkulært helstensstik har en topstensmarkering i puds. Vinduet på første etage har et halvcirkulært blændingsfelt over. Mod gården er hjørnet afskåret forneden. Op mod taget er en markant, pudset gesims med sparrenkopper. Trappen er en svungen toløbstrappe med kvadratiske, kantstillede sceptre.

Mod Houmeden er stueetagen indrettet til restaurant, så de oprindelige konstruktioner og overflader er ikke længere synlige. Butikken mod Snaregade har en butiksdør med glasrude, træguvle, fyldingsdøre med indfatninger og vinduerne samt de pudsede lofter, der overvejende må stamme fra en stor istandsættelse i 1916. Begge erhverv har adgang til en kælder med støbt gulv via en lem i gulvet. Kældrene forekommer ikke af høj alder. Kældertrappen i gården fører ned til kælderen i bygningen mod Snaregade/Skinderstræde.

På første etage er lokalerne indrettet til kontorer med ældre plankegulve, der visse steder er fornyet med brede planker, pudsede lofter med en lille gesims og i nogle af rummene mod Snaregade er der loftrosetter. De indvendige døre har tre fyldinger i neoklassicisme, enkelte døre er ganske nye. Stort set alt stammer fra istandsættelsen i 1916, også vinduerne.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ligger i ejendommens markante placering på et hjørne, hvor den med sit karakteristiske bindingsværk med mønstermurede tavl er et iøjnefaldende element, der samtidig understreger det historiske miljø i den centrale del af Randers.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bebyggelsesmønsteret og byggeskikken. Gavlhuset, som den forreste bygning tilhører, men som her er lidt skjult, fordi gavlen mangler mod Houmeden, er en gammel hustype, som nok stammer fra nordtyskland. Typen er velegnet til at bebygge smalle grunde, hvor der opnås en repræsentativ gavl mod gaden og mange kvadratmeter ned ad grunden. Til denne hustype er det frie areal på grunden som regel ganske lille. Huslængen, som ligger i Snaregade er en langhustype.

For begge bygninger gælder det, at de i det indre er meget forandrede, så den oprindelige planløsning er ikke umiddelbart synlig. Heldigvis er der bevaret en række skorstene i langhuset.

Byggeskikken, bindingsværket med mønstermurede tavl, dekorative knægte og talrige skråstivere er af kulturhistorisk værdi, fordi det fortæller om den ældre bindingsværkstradition, hvor dekorationsglæden er særlig tydelig. Udkragningen af overetagen var meget karakteristisk i den ældre bindingsværksbyggeskik; allerede omkring år 1600 anvendes den ikke længere.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ligger i det ydre husenes proportioner, det helstøbte og ensartede facadeudtryk, det festlige farvespil mellem de røde mursten og det sorte bindingsværk, der taktfast opdeler facaderne. De volutformede knægte under den udkragede overetage er med til at gøre facaden endnu mere levende og detaljerig. Kvistene i taget er store, men indgår i det samlede, stærkt varierede udtryk. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

Som bygningerne træder frem i dag, er de mønstermurede tavl, knægtene, overgangsfodens tandsnit, tagets kviste samt bemalingen af bindingsværkets dekorative detaljer et udtryk for en historicerende istandsættelse omkring 1916, men kan også opleves som en arkitektonisk værdi.

I det indre, som er gennemgribende ændret ved samme istandsættelse ligger den arkitektoniske værdi i det veludførte håndværk fra 1916: de to trapper, hvoraf den ene er i trappehuset, vinduernes traditionelle udførelse og de indvendige fyldingsdøre, samt den festlige flammerede hoveddør i trappetårnet og den nydelige butiksdør i Snaregade 2.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links