Snesere Rytterskole ligger på Bårsevej 4 i Næstved Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Bygningen er som øvrige rytterskoler opført i grundmur, oprindeligt med et helvalmet tegltag, nu med et helvalmet stråtag. Væggene er gulkalkede. Den oprindelige indgangsdør er tilmuret, men den ovenfor siddende sandstenstavle er bibeholdt på sin oprindelige plads. Bygningen er udvidet med to fag i bindingsværk mod vest. Den oprindelige lærerbolig er udvidet med de tilføjede to fag og er nu indrettet til én bolig. I den oprindelige skolestue og stald er indrettet en anden bolig. Vinduerne er udskiftede indenfor de sidste 10 år med nye vinduer med et lag glas og kitfals. Begge døre er nye. Den ene skorstenspibe er nedtaget i forbindelse med oplægning af nyt stråtag i 1994. Bygningen ligger centralt i landsbyen Snesere. Skolebygningen præger sammen med sprøjtehuset landsbyen på afgørende og positiv vis. Skolens uudnyttede, stråtækte tag uden kviste er efterhånden et særsyn.

Bygningshistorie

Frederik den Fjerde iværksatte i løbet af 1722-27 opførelsen af i alt 222 skoler på de 12 rytterdistrikter i Danmark. De er alle bygget efter samme tegning, antagelig af J.C. Krieger, og udbudt til lokale bygmestre. De har alle skolestue og stald i den ene ende og lærerbolig i den anden. Rytterskolerne var i forhold til de omkringliggende bondehuse anselige bygninger: opført i grundmur med tegltag, velproportionerede og med højt til loftet. "Hver Skole var 21 Alen lang (9 Fag), 12 Alen bred og 4½ Alen høj fra Gulvet til Bjælkerne. Murene var to Sten tykke og fugede udvendig. Gesimsen var ½ Alen høj, og det høje Tag med skraa Gavle var dækket med røde Flensborg Tagsten. De udvendige mure var opførte af smaa Flensborg Mursten, Skillerummene derimod af soltørrede (raa) Mursten. Bagerovn, Skorsten og alle Gulve var ligeledes af Flensborg Mursten. Indvendig var Væggene pudsede og hvidtede. Tagværket og det øvrige indvendige Træ var norsk Tømmer, men de udvendige Dørkarme og Vinduer var af Egetræ og Loftet af brede "Furedeler" (Fyrreplanker). Der var tre Yderdøre og fem Inderdøre, 8 Vindueskarme med to Rammer i hver og 24 blyindfattede Ruder i hver Ramme. Indvendig var Vinduerne malet røde, udvendig perlegraa. Udenfor Vinduerne var der Skodder eller Lemme, der ogsaa var malet perlegraa: disse Lemme skulde holdes lukkede for Vinduerne om Natten, hedder det." (fra Thøger Jensen: Kong Frederik den Fjerdes Skoler fra 1921.) Over indgangsdøren sad en inskriptionstavle af sandsten. Stenen bar øverst Frederik den Fjerdes kronede navneciffer og derunder en latins tekst som fortalte, at kongen i 1721 grundlagde denne skole tillige med 240 andre af samme art. Nedenunder stod på dansk det af Fr. Rostgaard forfattede vers: "Halvtredsindstyve Aar, GUD, har DU mig opholdet, At Sygdom, Kriig og Pest mig intet ondt har voldet; Thi yder jeg min Tack og brede ud DIT Navn. Og bygger Skoler op de Fattige til Gavn. GUD, lad i dette Værk DIN Naade Fylde kiende. Lad denne min Fundatz bestaa til Verdens Ende, Lad altid på min Stool een findes af min Æt, Som mener DIG, MIN GUD og DISSE SKOLER rætt." Snesere rytterskole indgik i Vordingborg rytterdistrikt, hvor skolerne blev opført i årene 1722 til og med 1725 af bygmester Laurits Eriksen for 550 Rdlr. pr. skole. Snesere rytterskole blev i 1857 afløst af en ny skole.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links