Soldenfeldts Stiftelse ligger på Ryesgade 104 og Sortedam Dossering 085 i Københavns Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Beskrivelse

Bygningen består af 4 fløje med kælder og derover 4 etager sammenbygget til et rektangel, der omslutter et grønt gårdanlæg. Den er opført på et granitfundament i grundmur bestående af rød blank mur med brændte fuger på bygningens yderfacader og pudset murværk mod gården. Alle facader er symmetrisk opbygget med vinduer i række og geled. Størrelsen på vinduerne varierer fra små vinduer med en enkelt tværpost over den almindeligste type med 2 lod- og 1 tværpost til store vinduer med 3 lod- og 1 tværpost. På ydersiden er der for få år siden sat termoruder i de oprindelige karme op til 1. sal. Resten er gamle vinduer med fals. Facaderne sammenbindes af en kraftig hovedgesims bl.a. prydet med æggestavsfrise og blomster-smykkede kassetter, samt en profileret kordongesims mellem de to øverste etager i røde formsten og kridtsten. De to hovedfløje mod henholdsvis Sortedam Dossering og Ryesgade står med helvalmede tage, mens de lidt lavere og smallere sidefløje har heltage. Alle tage er af sortglaserede tegl. I midtaksen på Ryesgadefløjens gårdside findes en kvist med ur og tilhørende klokke på rygningen. Alle skorstene er symmetrisk anbragte. Hovedfacaden ud til Sortedam Dossering er den fornemst udsmykkede med mange dekorative detaljer i røde formsten og sandsten, herunder en udskåren balkon over hovedportalen i midtaksen, søjler mellem de små koblede vinduer samt forskellige våbenskjolde og medaljoner, deriblandt 12 medaljoner af billedhuggeren Carl Aarsleff med kvinder i halvfigur symboliserende forskellige dyder. Facaden er til begge sider sammenbygget med korte mure til 1.sals højde udstyret med henholdsvis port og to arkadebuer med smedejernsgitre til et par smalle gårdsrum langs sidefløjene. Facadeudsmykningen mod Ryesgade er mere behersket, men gentager ellers mange af hovedfacadens motiver bl.a. søjlerne og de blomsterprydede medaljoner. Midt for findes endvidere en gennemkørselsport med Københavns byvåben over og i siderne lave mure med porte. Sidefløjenes yderfacader er alene smykket med hoved- og kordongesimser samt beskedne blændinger. Begge facader har to overdækkede indgangspartier med nyere glasdøre. En moderne elevator er endvidere bygget til den sydvestlige facade. De pudsede facader mod det store lukkede gårdsrum har medaljoner mellem 1. og 2. etage, koblede vinduer skilt af en søjle, hoved- og kordongesims samt frontonprydet portal i røde formsten. Etageplanerne, som kun har undergået ubetydelige ændringer, er næsten symmetrisk opbygget omkring hovedfløjenes midtakse. De 4 etager rummer tilsammen 125 friboliger, hvoraf hovedparten er på 1 værelse med en alkove og et lille køkken eller 1½ værelse med køkken. Lejlighederne har fælles bad og toilet. Der eksisterer også enkelte 2½ og 3½ værelses lejligheder. I hovedfløjene ligger lejlighederne på hver side af en korridor, mens de smallere sidefløje har korridorer langs ydermurene og lejligheder mod gården. Hovedfløjene rummer også en lille fællesstue på hver etage. I den sydvestlige fløj findes desuden en forsamlingssal over 2 etager. Etagerne forbindes med 4 store trapper placeret i bygningens hjørner. Trapperummene har brede toløbstrapper med linoleumsbelægning og spinkelt gelænderværk i jern med håndliste i træ. Til alle etagerne er opsat nye dobbeltfløjede branddøre. Korridorerne er spartansk indrettede med linoleumsgulve, fodpaneler og en liste i brystningshøjde samt grønmalede fyldingsdøre. De små lejligheder har bræddegulve, pudsede lofter og fortsatsruder. I mange køkkener findes endvidere gamle køkkenskabe med fyldingslåger. Flere lejere har dog moderniseret køkkenet, opsat nye loftsplader m.m. Kun få af stiftelsens rum er udsmykkede. Blandt dem er portrummet i gul blank mur med mønstermuring og kassetteloft prydet med dekorerede profiler i hvidt og blåt. Et andet rum er hovedindgangens vindfang, som har en inskription over den ene dør samt malet kassetteloft med samme blomstermotiv som hovedgesimsens. Mest interessant er forsamlingssalen i to etager med hvidmalede panelbeklædte vægge samt dobbeltfløjede fyldingsdøre i kælderniveau og derover vægdekorationer af Franz Schwartz forestillende lignelsen om de ti brudejomfruer fra Mattæusevangeliets kapitel 25. Faste bænke er opstillet langs salens sidevægge og midtfor er anbragt konsoller med stifternes buster i marmor. På den ene endevæg findes endvidere en inskriptionstavle og ovenover en balkon i salens fulde bredde; foran den anden en talerstol. Også enkelte andre steder i stiftelsen findes inventar fra opførelsen, mest bænke med udskæringer.

Bygningshistorie

Stiftelsen er oprettet af brødrene etatsråd J.C. Soldenfeldt og boghandler F.W. Soldenfeldt ved testamente af 1881, som stiftelse for værdige og trængende aldrende lærerinder, husjomfruer, syjomfruer samt tjenestepiger. Selve bygningen blev opført 1893-94 efter tegninger af H.B. Storck for Københavns Magistrat. Soldenfeldt Stiftelse regnes for en af H.B. Storcks hovedværker. Det er et omhyggeligt gennemtænkt anlæg, der tillige viser arkitektens forkærlighed for regelmæssig symmetri i såvel facader, planer som interiører. I det ydre er bygningen inspireret af norditaliensk murstensarkitektur. Foruden Soldenfeldt stiftelse har Storck også opført Abel Catrines Stiftelse i nybarok (fredet 1980).

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links