Sophie Frederikke Skolen ligger på Sophie Frederikkevej 001 i Svendborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Sophie Frederikke Skolen blev opført i 1835. Ved opførelsen var skolebygningen formentlig disponeret med lærerbolig i den den nordlige del, forstue i midten og skolestue syd herfor samt med to kamre i tagetagen mod nord. I 1950erne blev tilbygningen tilføjet.

Beskrivelse

Sophie Frederikke Skolen er beliggende i Bjerreby, og ligger tilbagetrukket fra vejen med kirken som nabo til sydvest. Ejendommen består af en skolebygning orienteret med gavlene i nord og syd med en mindre tilbygning mod sydvest. Umiddelbart mod nordvest er en grundmuret garagebygning, der ikke er omfattet af fredningen.

Skolebygningen er en ni fags, enetages, grundmuret bygning over en mindre kælder mod nord. Taget er opskalket, halvvalmet og hængt med røde vingetegl, og i rygningen ses to murede skorstenspiber med sokkel og udkragning. I tagfladen er et tagvindue af jern mod vejen, og mod haven er et stort, nyere ovenlysvindue og en ældre kvist. Tilbygningen er ligeledes i grundmur med helvalmet tag hængt med vingetegl. Langsiderne er gulkalkede og afsluttes af en hvid, pudset hovedgesims, og står på en lav sortmalet sokkel. Begge gavle afsluttes ligeledes med en hvid, pudset gesims, og den nordre gavl har murankre. I vejsiden er en centralt placeret, ældre, dobbeltfløjet, flammeret dør i et let fremhævet facadeparti afsluttet af en lille frontspids. I frontspidsen er Frederik VIs monogram, og herunder er en indmuret tavle påskrevet "Sophie Skolen 1835" og herunder endnu en indmuret tavle med inskription. I nordre gavl er en nyere fyldingsdør med fire ruder, og i havesiden er en ældre, tofløjet, fyldingsdør ligeledes med ruder. I tilbygningen ses en ældre belagt fyldingsdør med vindue. Trappen op til hoveddøren er belagt med fliser, og til højre herfor er der tre støbte lysskakte, hvoraf den ene har en kulslidskelem og de resterende har ældre kældervinduer. Vinduerne er ældre, torammede og trerudede vinduer med sålbænke af skifer. I tagetagen ses ældre torammede og torudede vinduer, mens der i den søndre gavl er ældre korspostvinduer og et nyere kvadratisk vindue. Vinduerne er blåmalede, mens dørene dels er malet blå og dels brune.

Sophie Frederikke Skolen er i dag indrettet til bolig.

I det indre er den ældre planløsning i store træk bevaret med en gennemgående midterskillevæg og en centralt placeret forstue. I den sydlige del af huset ses den gamle skolestue samt et nyere bad, toilet og en stue. I den nordlige del er der køkken og værelser mod haven samt stuer og et lille toilet mod vejen. I tilbygningen er der gang, toilet og værelse. Rummene i den sydlige del af huset har større loftshøjde end rummene i den nordlige del. Tagetagen er mod nord indrettet med værelser og badeværelse, mens den sydlige del er uudnyttet. I kælderen ses tre rum, hvoraf det ene er indrettet med sauna. Det indre er præget af vekslende overflader, herunder planke-, flise og linoleumsgulve, pudsede, tapetserede og flisebeklædte vægge samt pudsede lofter, profilbrædde- og gipslofter. Der er bevarede flere oprindelige fyldingsdøre, lodposter, greb og gerichter, hertil kommer flere ældre bygningsdele og -detaljer, herunder plankegulve, kældertrappe og hovedtrappe med værn samt ældre pladedøre og greb. Vinduerne er mestendels udført med forsatsrammer.

Miljømæssig værdi

Sophie Frederikke Skolens miljømæssige værdi knytter sig til ejendommens beliggenhed tæt på kirken, i den ældste del af Bjerreby, hvor den udgør en vigtig del af det ældre landsbymiljø.

Kulturhistorisk værdi

Sophie Frederikke Skolens kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til ejendommens disponering med skolebygningens placering centralt på den store grund, hvilket vidner om dens oprindelige brug med lærens køkken- og prydhave bagtil og børnenes legeareal fortil. Hertil kommer den nære beliggenhed til kirken, hvilket bevidst skulle understrege den tætte forbindelse mellem skole og kirke.

Endvidere kommer det fremhævede indgangsparti med frontspids, Frederik VIs monogram, årstal for opførelsen og inskriptionen: "Lad dit liv bære frugter af den gode sæd som her lægges i dit hjerte MDCCCXXXV", der klart har afspejlet bygningens vigtighed og funktion som skole.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den genkendelige ældre rumplan med den centralt placerede forstue, der adskilte den højloftede skolestue mod syd fra lærerboligen mod nord samt til de to kamre, der stadig ses på tagetagen, der vidner om at læren formentlig har haft tilknyttet hjælp til husholdningen boende i tagetagen. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder fyldingsdøre, lodposter, greb og beslag, der afspejler bygningens alder.

Arkitektonisk værdi

Sophie Frederikke Skolens arkitektoniske værdi knytter sig til den klart afgrænsede bygningskrop med det stejle, næsten ubrudte teglhængte tag. Gadesidens strenge symmetri med det fremhævede indgangsparti med frontspids samt hovedgesims og de taktfast placerede vinduer giver bygningen et afdæmpet, men myndigt udseende, der afspejler klassicismens stilidealer. Hertil kommer den lille tilbygning, der med det lavereliggende, ubrudte, teglhængte tag og hovedgesims fint underordner sig hovedbygningen, så ejendommen, trods den senere tilbygning, fremstår harmonisk og velproportioneret.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links

Fredede og bevaringsværdige bygninger – Slots- og Kulturstyrelsen