Store Klingbjerg 2
.
Store Klingbjerg 2
.
Store Klingbjerg 2
.
Store Klingbjerg 2
.
Store Klingbjerg 2
.
Store Klingbjerg 2
.
Store Klingbjerg 2
.
Store Klingbjerg 2
.
Store Klingbjerg 2
.

Store Klingbjerg 2 ligger på Store Klingbjerg 2 i Haderslev Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Haderslev kan føres tilbage til 1100-tallet og blev en endelig købstad i 1292. Byen blev anlagt omkring kirken og torvet på toppen af en bakke. Store brande i 1600- og 1700-tallet samt senere tiders nedrivninger har betydet at bygningen har gennemgået mange ombygninger i disse århundreder. I 1830'erne oplevede byens historie en blomstrende opgangsperiode, der medførte en udvidelse af byen og en fornyelse af den eksisterende bygningsmasse. Byggeriet var af et sådan omfang, at perioden 1830-60 endnu i dag er den periode, der arkitektonisk præger den centrale del af Haderslev. Bygningen, Store Klingbjerg 2 bestod oprindeligt af to bygninger: Et trefags langhus mod nord og et gavlhus mod syd. Det nordlige langhus udgjorde sammen med nr. 4 og 6 et langhus på ni fag i 1580, der var opdelt i tre boliger. Gavlhuset stammer sandsynligvis fra slutningen af 1500-tallet, og blev formodentlig i første halvdel af 1600-tallet forlænget med to fag mod nord og et bredt portfag mod syd. Bygningen fremstod herefter som et langhus på otte fag. I sidste halvdel af 1600-tallet var købmand Mussmann ejer af flere dele af de to bygninger og det var formodentlig ham, der slog de to bygninger sammen til et langhus på elleve fag. I 1774 udførte Anne Maria Mussmann flere forbedringer og tilføjede udskuddet i bindingsværk mod haven. Overpudsningen af gadesidens bindingsværk blev udført i midten af 1800-tallet, og i slutningen af dette århundrede blev udskuddet forlænget over de sidste to fag mod nord. Portfaget blev i 1868 indrettet til slagteri og butik af slagter Gottfried Herting. Da slagteriet blev nedlagt i 1906 blev porten tilmuret, der kom en ny dør og et vindue i facaden og portrummet blev omdannet til beboelse. I løbet af 1900-tallet blev facaden pudset med pudsdetaljer omkring vinduerne, der var malet mørke som hoveddøren. Tillige var de to kældervinduer mod syd udført som døre med ruder i den øverste del og i tagfladen var tillige to kvist mod gaden. I 1992 – 1993 gennemgik bygningen en større restaurering ved arkitekt Jørgen Toft Jessen. Under restaureringen blev hele facadens pudslag fjernet, så det oprindelige bindingsværket kom til syne. Tillige blev portrummet ført tilbage, og der blev lagt ny pigstensbelægning. Vinduerne blev udskiftet, dørene til kælderen ændret til vinduer og ved en ny tagomlægning blev kvistene i tagfladen mod gaden fjernet. I 2003 blev den sydlige kælder istandsat: gulvet blev sænket, der blev etableret en ny trappe og enkelte bjælker blev udskiftet.

Beskrivelse

Bygningen er placeret i husrækken på den østlige side af Store Klingbjerg, der er en snoet, brostensbelagt gade i Haderslevs middelalderlige bykerne. Bygningen er opført i bindingsværk i én etage over en meget høj muret sokkel og afsluttes af en trægesims. Bindingsværket er hvidkalket over stok og sten ligesom gesimsen, mens soklen er malet lysegrå. Øverst afsluttes bygningen af et heltag af røde vingetegl med to skorstenspiber i tagryggen, få ældre støbejernsvinduer i tagfladen mod gaden, og mod haven en lang fabrikskvist og en mindre pultkvist. På gårdsiden ses en lang lude over den nordlige del. Den nordlige gavl er bygget sammen med naboejendommen, mens den sydlige gavltrekant er delvis synlig og beklædt med sortmalede, lodretstillede brædder. Bygningens to sydligste fag udgøres af et portrum, der lukkes i begge ender af en grønmalet revleport. I portrummet ses en pigstensbelægning og bindingsværket er her rødmalet. Bygningen har ældre, småt opsprossede, torammede vinduer, der alle er hvidmalede. Facadens midterste fag udgøres af en ældre, indrammet, tofløjet hoveddør med stort overvindue. Foran døren er en stejl, muret trappe med granittrin og smedejerns gelænder. Mod haven ses tillige midtfor en nyere, grønmalet dør med ruder i den øverste del. I soklen på både facaden og havesiden er en nedgang til kælderen. I det indre er en ældre grundplan med en gennemgående diele i midten, hvorfra en trappe fører til kælderen og tagetagen. Stuerne er placeret mod gaden, mens køkken og badeværelse ligger mod haven. Tagetagen er indrettet med værelser, mens kælderen i den sydlige del er udnyttet til ophold og den nordlige del er et uopvarmet opbevaringsrum. Overfladerne i bygningen udgøres af brædde- og klinkegulve, bræddelofter med synligt bjælkelag samt vægge af brædder, bindingsværk eller grundmur samt kampestensvægge i kælderen. Tillige er mange ældre bygningsdetaljer bevaret, herunder døre, paneler og ildsteder.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens placering i den traditionelle bebyggelsesstruktur med en sammenhængende facadelinje. Dette giver sammen med gadens hældning og snoede forløb en klar fornemmelse af, at man befinder sig i den historiske middelalderbykerne, der var opbygget omkring kirken på et højt punkt i byen. Hertil kommer værdien af det ældre, stenbelagte fortov langs husmuren og den brostensbelagte vej, der tildeler bygningen og hele gaden en autentisk og historisk atmosfære.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens fremtræden i forskellige stilarter, der afspejler den lange periode af ændringer i husets historie. Først og fremmest afspejler facadens bindingsværk den oprindelige opførelse omkring 1600, på den tid hvor byen var centrum i et mindre hertugdømme. Bygningens nuværende store volumen afspejler i høj grad byens udvikling i den sidste halvdel af 1600-tallet, hvor det bedre borgerskab af købmænd og håndværkere dominerede byens udvikling. Af disse mere velhavende boliger er kun få bevaret og Store Klingbjerg 2 er et yderst velbevaret eksempel. Hertil kommer hoveddørens detaljerede fyldinger med afrundede former og symmetri, der er et element fra de senere ombygninger i 1700-tallet, og sammen med den profilerede gesims påviser dette, at bygningen har været beboet af byens velhavende borgere. Gårdsidens udbygninger med kvist og lude afspejler tillige bygningens udvikling gennem tiden. Det store portrum og kælderen med nedgang fra gaden vidner endvidere om den tidligere handelsfunktion. I det indre påviser de to bevarede ildsteder, i hver ende af bygningen, den oprindelige opdeling med to boliger, og de mange bevarede bygningsdetaljers skiftende arkitektoniske udtryk afspejler de forskellige perioder, hvor disse er tilføjet. Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til det indvendige bevarede bindingsværk, som flere steder har bevaret renæssance bemalinger, samt de bevarede kampestensmure i kælderen, da disse stammer tilbage fra de første bygninger på stedet.

Arkitektonisk værdi

De arkitektoniske værdier relaterer sig til den enkle bygningskrop, der fremstår markant med den høje facade og det stejle, ubrudte tag. Hertil kommer proportionerne af den høje sokkel, der giver en solid base til bindingsværket samtidig med, at hoveddøren løftes op fra gadens terræn hvilket tildeler en statslig pondus til facaden. Dette understøttes af den stejle og brede trappe samt af hoveddørens detaljerede fyldinger og overvinduet udskæringer, der elegant fremhæves med skiftende farvenuancer. Døren er tillige med til at skabe en symmetri i facaden, hvor denne optræder som et markant og vertikalt element, der deler den lange bygningskrop. Bindingsværkets regelmæssige takt af dokker, løsholter og skråbånd giver en ro til facaden, der understøttes af de enkle vinduer og deres faste takt. Den sydlige del af facaden domineres af den store port, der har den arkitektoniske finesse at det store overvindue giver lys ind i portrummet. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den gennemgående velbevarede materialeholdning, der giver et elegant og sammenhængende interiør som emmer af historie. De mange detaljer omkring paneler og fyldingsdøre med gerichter, greb og hængsler understøtter det raffinerede og herskabelige udtryk som slås an i facadens indgangsparti. Hertil kommer den store rumhøjde med de kraftige synlige bjælker, der giver et markant udtryk, som understøttes af hele loftets mørke farveholdning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links