Strandgade 5 ligger på Strandgade 5 i Dragør Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Huset blev opført før 1798, hvor det første gang blev takseret til brandforsikring. På daværende tidspunkt var tavlene lerklinede, og i begge tagflader fandtes en kvist med lem. Huset var indrettet til beboelse samt brænde- og materielhus og havde en gennemgående forstue fra gade til gård med flammerede halvdøre til begge sider. Huset havde blyrammede vinduer, disse blev udskiftet i 1800-tallet. Bygningen har stået i grundmur siden år 1855 og har i dag kun en enkel stolpe og et bjælkehoved tilbage. I slutningen af 1800-tallet blev huset indrettet til to beboelseslejligheder, og en del af forstuen mod haven blev indrettet med køkken. I 1920'erne blev tagetagen inddraget til beboelse og de to kviste mod gården isat.

Beskrivelse

I Dragørs gamle bykerne ligger ejendommen Strandgade 5, som en del af husrækken på den sydlige side af gaden. Forhuset er beliggende langs med vejen, og bagved er en mindre have med et udhus, der ikke er omfattet af fredningen. Bygningen er grundmuret i én etage under et heltag belagt med røde vingetegl. I rygningen ses en to gulkalkede skorstenspiber med sokkel og udkragning, og i tagfladen mod haven er to kviste, et tagvindue og udluftningshætter. Mod haven afsluttes taget med et skråtstillet sternbræt. Bygningen støder mod øst op til nabohuset, mens den frie vestre gavl er helt lukket. Siderne er gulkalkede over en lav, let fremspringende, sorttjæret sokkel, og afsluttes mod gaden af en hvid, pudset gesims. I gadesiden er en forstuekvist, hvorunder der er en dobbeltfløjet fyldingsdør, og i havesiden en ældre fyldingsdør med firdelt vinduesparti og en nyere, todelt flammeret dør med platte i midten og hjørner afskåret i cirkelslag. I vestre gavl er små murankre. Vinduerne er ældre torammede, tredelte vinduer, der mod gaden har nyere skodder udført af lodrette planker støttet af tværgående revler. Mod haven ses et ældre småsprosset vindue og to torammede, sprosseløse vinduer med klinkesålbænke. Døre og vinduer er malet i en mørk grøn farve. Der er bevaret flere ældre bygningsdele og -detaljer, herunder hjørnebånd. Hovedhuset er i det indre disponeret med en genkendelig ældre grundplan med indgang til en forstue flankeret af gennemgående stuer, og i den østlige ende er køkken og bryggers. En trappe fører fra forstuen til tagetagen, der er indrettet med værelse og en stue, hvor der er blotlagte konstruktioner samt et nyere badeværelse herimellem. Det indre er præget af en traditionel materialeholdning, og der er bevaret mange ældre bygningsdele, herunder ældre plankegulve, profilerede loftbjælker, loftbrædder, trappe, brystningspaneler, fyldingsdøre, hvoraf en har glasparti med sprosseværk og indstukne hængsler, samt greb og anverfere. Der er nye installationer.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Strandgade 5 knytter sig til placeringen i Dragørs historiske bykerne, der konsekvent er anlagt med øst-vestgående gader, og nord-sydgående stræder, som dikterer bygningernes placering, og deres indbyrdes relationer. Generelt er bygningerne placeret i forlængelse af hinanden i de øst-vestgående gaders længderetning, således at gavlene vender ud mod de nord-sydgående stræder. Ejendommene er endvidere kendetegnet ved sydvendte have- eller gårdarealer, der giver gadeforløbene en asymmetrisk karakter og en maksimal udnyttelse af bykernens grundareal. Denne disponering ses ligeledes i ejendommen Strandgade 5, der er disponeret med en sydvendt gård og hovedhus placeret med nordsiden ud til Strandgade. Hertil kommer hovedhusets materiale- og farveholdning i det ydre med gulkalkede sider, sorttjæret sokkel og rødt tegltag, der ligeledes er et gennemgående træk i Dragørs historiske bykerne. Hermed udgør Strandgade 5 en integreret del af Dragørs autentiske og stemningsfulde bymiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til ejendommen som en integreret del af fortællingen om Dragørs kulturhistorie, hvor den velplanlagte bystruktur stod som en samlet ramme om søfart og handel. Endvidere knytter den kulturhistoriske værdi sig i det ydre til bygningskroppen i gulkalket grundmur med forstuekvist, gesims og ubrudt tagflade mod gade, kviste mod gården og skorstenspiber i rygningen, hvor i særdeleshed forstuekvisten og den pudsede gesims mod gaden er kendetegnende for Dragørs murede bygninger. Den bevarede stolpe og bjælkehovedet mod gaden vidner om byens stigende velstand i slutningen af 1700-tallet, hvor de førhen dominerende bindingsværksbygninger blev omsat i grundmur eller helt udskiftet med murede bygninger. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, der ligeledes vidner om bygningens alder og udvikling. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til de bevarede dele af den ældre grundplan fra ombygningen i slutningen af 1800-tallet, der kan aflæses i placeringen af fyldingsdørene med udprægede historicistiske stiltræk med fem smalle fyldinger, hvoraf de to er svagt pyramideformede. Hertil kommer de ældre bygningsdele- og detaljer, herunder vinduerne, trappen og brystningspanelerne, der ligeledes vidner om bygningens alder og udvikling.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Strandgade 5 knytter sig i det ydre til den klart definerede bygningskrop, hvis fint proportionerede forstuekvist, den pudsede gesims mod gaden og det markante stejle tag giver et karakterfuldt udseende, ligesom den detaljerede hoveddør, de let uregelmæssigt placerede vinduer med skodder og sidernes stoflighed giver det ellers beskedne hus et værdigt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links