Titkens Gård ligger på Bredgade 60, hj. af Fredericiagade i Københavns Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Titkens Gård, Bredgade 60, blev i årene 1755-1756 opført for urtekræmmerlaugets oldermand Niels Titken. Arkitekten Laurits de Thurah (1706-1759) har fra Eigtveds tegnestue i 1755 godkendt tegningerne og bygningen tilskrives ham. Nogle kilder sår dog tvivl om dette ved at antyde, at bygningen kunne være tegnet af en ansat hos Eigtved og ikke af Laurits de Thurah. I 1820 skete en stor ombygning, og nabohuset i Fredericiagade 18 blev bygget op til Bredgade 60. I 1897 blev Titkens Gård købt af Medicinsk-historisk museum. Her blev flere rum sammenlagt, herunder repræsentations stuerne på første sal. Desuden blev der etableret indgang via en ny ligeløbstrappe til Bredgade 62. Udover de karakteristiske oprindelige rokoko-indfatninger, ses der i de ombyggede og sammenlagte rum døre og indfatninger der vidner om den stilperiode hvor ombygninger til Medicinsk-historisk museum fandt sted.

Beskrivelse

Titkens Gård, Bredgade 60 er en hjørnebygning, beliggende mellem Bredgade og Fredericiagade i Frederiksstaden. Huset var oprindelig opført til beboelse, men rummer i dag kontorer og udstillingsrum. Bygningen blev allerede i 1897 købt af Københavns Universitet og tillagt naboejendommen, Medicinhistorisk museum. Bygningen var ved sin opførelse fritstående og har ifølge brandtaksationerne i 1756 og 1779 haft hovedindgang via en sandstenstrappe fra Bredgade (tidligere Norgesgade), og desuden var der adgang via egetræstrapper til en urtebod. Adgang til bygningen sker i dag gennem museets hovedindgang og internt for kontorpersonalet via gården. Den største ombygning blev udført i 1820 i forbindelse med, at Fredericiagade 18 blev bygget til. Arkitekturen i gadefacaden er udført efter de retningslinjer, som arkitekten Nicolaj Eigtved udstak for Frederiksstaden, hvor facadens flade underdeles med lisener, risaliter og blændfelter. Byggestilen er et karakteristisk borgerligt rokokohus. Bygningen er fuldmuret med høj kælder og tre hovedetager. Mod Bredgade strækker bygningen sig i 11 fags bredde, og mod Fredericiagade er den seks fag med et fag blændet på alle etager. Gadefacaderne har begge fremtrukne midtrisalitter, mod Bredgade i tre fags bredde og mod Fredericiagade i to fags bredde. Husets sokkel fremstår enkel, glat pudset, mens stueetagen står refendfuget på risalit og hjørnepilastre. Under de øverste vinduer i facaderne er en række kvadratiske blændingsfelter, der medvirker til at give facaderne yderligere visuel højde til den samlede komposition. Facaden står filtset. Vinduerne er korspostvinduer med en sprosse i nederste ramme, og de er hvidmalede mod Bredgade og grønmalede mod Fredericiagade. I kælderen er torammede vinduer med en sprosse midtfor. Rytmen af de mange firkantede vinduer brydes i stueetagen og på førstesalen af et buet vindue i midten. Beletagens halvbuede vindue accentueres yderligere med en rocaille-dekoration over indfatningen. Omkring rocaillens skjold med teksten ANO 1756 er blomster og blade. De øvrige vinduer i midtrisalitten har ligeledes murede indfatninger. Vinduesrammerne er overfalsede, og de oprindelige hjørnebånd og hjørnebåndshængsler er karakterfulde og rigt dekorerede med håndsmedede, indstukne rumpestabler. Beslagene varierer fra rigt dekoreret til helt simple, uden en klar systematik i forhold til placering. Midtrisalitterne prydes over tagfoden af trekantfrontoner med profilerede omramninger og tympanon med skulpturudsmykning. Tagene er opskalkede sadeltage med en kraftigt udkraget, profileret, hovedgesims malet i dæmpet hvid. De er hængt med sortglaserede vingetegl og med mindre tagvinduer. Mod gården er Bredgade 60 sammen med nabobygningerne med til at afgrænse et større gårdrum. Gårdsiden er otte fag lang, og har to gavlkviste, en mod nabobygningen i Fredericiagade og en mod gårdrummet. Den østre gavlkvist har en fladbuet revlelem øverst. Der er en indgangsdør og to kældernedgange. Murværket er malet i en dæmpet hvidgul nuance, og vinduerne er hvidmalede korspostvinduer med en sprosse i nederste ramme og torammede vinduer med en sprosse midtfor. Adgang til gården sker via porten i Fredericiagade 18 eller porten i Bredgade 62. I Titkens Gård er der via hoveddøren i gårdrummet adgang til alle etager i tilslutning til trappeopgangen. Den nederste del af trappen, som er en påbygget, nyere, udekoreret trappe, står med simple, sorte balustre og en enkel, moderne håndliste i træ. Døren er fra 1890'erne. Fra stueplan fører en oprindelig hovedtrappe omkring en afrundet, rektangulær durchsicht op til tagetagen. Trappegelænderet har ovale udskæringer og båndslyng, mens den traditionelt afrundede håndliste afsluttes i spiralform på toppen af mægleren. På 2. sal er påbygget et moderne sikkerhedsværn af sortmalet stål. Kælderen står rå med kalkede vægge og malede gulve, og der er ældre fyldingsdøre. Ildstedsnicher og skorstenskernerne er her bevaret. Bagerst i huset mod gården er husets funktionsprægede birum, tidligere køkkener, toiletter, elevator og trapper mv. Mod gaden er de repræsentative stuer, som i dag bliver brugt til opholdsrum og udstillingsrum. Fra samtlige etager er der via en murgennembrydning adgang til Fredericiagade 18. Gennem murgennembrydninger i gavlen på hovedetagerne, beletagen og første sal, er der via en ligeløbstrappe placeret i Bredgade 60 adgang til nabobygningen Bredgade 62. De oprindelige gulve er malede plankegulve, disse ses i repræsentationstuerne mod gaden. Mod gården er gulvene bemalede bræddegulve. I kontorrummene ses flere steder påbyggede forsatsgulve for nivellering. Desuden er der mange steder lagt linoleum. Ydervæggene mod gaden har i repræsentationsstuerne fuldpanelering. På de øvrige vægge er brystningspaneler med fyldingsspejle, og i vinduesnicherne er der lysnings- og brystningspaneler. Flere steder er der på væggene opspændte lærredstapeter. Dette ses primært i de repræsentative stuer. Ved de tidligere kakkelovnsnicher er ovnpilastre. Træværket står blankmalet. Lofterne er dekoreret med rigt ornamenteret stuk med størst detaljerigdom i hjørnerummene. Dørenes indfatninger er primært profilerede rokoko-gerichter, til dørene er desuden dertilhørende bevarede hængsler og greb. Hele huset benyttes i dag af Københavns universitet og medicinsk Museion. Kælderen benyttes i dag til værksted og opbevaring, stueetagen benyttes til undersøgelsesrum, vådrumslager og depot. Første sal er udstillingsetage. Anden sal er kontoretage, hvor der er opbygget nye, vandrette blændgulve på de gamle bræddegulve. Tagetagen står uudnyttet, men bruges til opbevaring.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Titkens Gård, Bredgade 60, knytter sig til dens placering på et gadehjørne, dens facader, gesimser og midtrisalit, som indpasser sig i Eigtveds plan for Frederiksstaden. Dermed er Titkens Gård med til at fastholde det samlede arkitekturmiljø i bydelen. Den er med sin facaderytme og dimensioner med til at definere Frederiksstadens byrum og repræsentative karakter.

Kulturhistorisk værdi

I det ydre knytter de kulturhistoriske værdier i Titkens Gård, Bredgade 60, sig til bygningen som et tidstypisk, borgerligt rokokohus og hvormed det indgår i det samlede arkitekturhistorisk gadebillede i Frederiksstaden. Desuden knytter de kulturhistoriske værdier sig til forskellen i detaljering og overfladebehandling mellem gadefacade og gårdside – repræsentativ vs. funktionspræget. Facadernes symmetriske opbygning, den typiske og repræsentative traditionelle materialebrug og de mange velbevarede detaljer i bygningsdele, som f.eks. de fine vinduesbeslag mv. mod gaden understreger detaljerigdommen i gaden. I det indre knytter de kulturhistoriske værdier i Titkens Gård, Bredgade 60, sig til bygningens oprindelige rokokodetaljer og -materialer, ligesom til de tilføjede klassicistiske bygningsdetaljer og strukturændringer, der skete i forbindelse med ombygningerne i slutningen af 1800-tallet. Materialer og detaljer er velbevarede, autentiske og repræsentative for opførelse og fra de store ombygninger.

Arkitektonisk værdi

I det ydre knytter de arkitektoniske værdier i Titkens Gård, Bredgade 60, sig til de horisontale og vertikale linjer samt den nedtonede materialeholdning og farvesætning, der ses i bygningens hovedfacade og sidefacade. Der er et klart arkitektonisk hierarki mellem hovedfacaden og sidefacaden. Samt mellem gadefacaderne og gårdfacaden. De arkitektoniske værdier knytter sig mod gaden til de symmetrisk opbyggede facader. Taktfast spejler vinduerne og murstenenes facadespring sig selv over midterakserne i risaliterne. Jo tættere på midten desto flere detaljer ses på facaden. Kun i centeraksernes dekorationer ses mere snørklede rokoko udsmykninger. Mod gården er de arkitektoniske værdier primært knyttet til facadernes enkle funktionsbasserede og uhøjtidelige udtryk. Bagfacaden afsluttes optil med en frontonkvist mod det tegltækkede tag. Gårdfacaden er ydermere kun prydet med tag-gesims, linoliemalede vinduer og en enkelt dør. Indvendigt knytter de arkitektoniske værdier i Titkens Gård, Bredgade 60, sig til bygningens tidstypiske planløsning med de vigtigste repræsentative rum mod gaden og de funktionsprægede rum mod gården. Rumbehandling som panelering af vægge, rigeligt lysindfald gennem høje vinduer samt gradueret brug af dekorationer fra rum til rum giver bygningen en høj arkitektonisk værdi. Ligeledes er den traditionelle materialeholdning, herunder lærredstapeter med limfarver, profileret træværk med blanke oliemalinger og mosfarver på lofter, vigtige for oplevelsen af rummene og den samlede arkitektoniske oplevelse.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links