Toldbodgade 12 ligger på Toldbodgade 12 i Københavns Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Toldbodgades navn stammer fra den toldbod som Christian IV (1577-1648) opførte mellem nuværende Nyhavn og Sankt Annæ Plads. Op til besættelsen i 1940 var Ny Toldbodgade benævnelse for den nuværende Toldbodgades forløb fra Sankt Annæ Plads til Amaliegade. Pakhuset blev opført i 1807 for Grosserer From. Den refendfugede underetage omtales første gang i 1907. Bygingen blev ombygget i det indre i 1900-tallets sidste kvartal, hvorfra den nye hovedtrappe stammer. I dag rummer bygningen kontorlokaler på alle etager på nær spidsloftet.

Beskrivelse

Pakhuset er beliggende i husrækken i Toldbodgade, på bagsiden er pakhuset sammenbygget med et lavere sidehus. Bygningen er fire etager høj med udnyttet tagetage og fem fag bred. Bygningen bærer et teglhængt heltag med en gennemgående hejsekvist over det midterste fag. I tagfladerne ses nyere tagvinduer og en ældre pultkvist mod gaden. Mod gaden er nederste etage refendfuget og ligesom kordongesimsen pudset i sandstenfarvet nuance. De øvrige murflader er pudset og rødkalket mod gaden, mens gårdsiden er hvidmalet. Murfladerne afsluttes under tagudhænget med en profileret hovedgesims, der er sandfarvet mod gaden og hvidmalet mod gården. Den rundbuede portåbning sidder i det ene yderfag og lukkes af nyere, traditionel udført, tofløjet port med bosserede fyldinger. I midterfaget under hejsekvisten er nyere, tofløjede døre med små ruder udfor alle etager. Foran alle døre er nyere metalgitre. Brystningerne mellem midterfagtes døre er forstærket med metalbeklædning og der ses ældre ruller over alle døråbningerne. Mod gården er hejsebommen bevaret øverst på gavlkvisten. Vinduerne er nyere, traditionelt udført enrammede vinduer med fire ruder i hver ramme. Vinduerne er alle forsynet med skodder. Alle muråbninger har fladbuet overkant. Samtlige vinduer og døre er nyere og traditionelt udført, de er ligesom porten malet mørkegrønne. Portrummet er brolagt med to spor af bordursten. Væggene er pudsede og hvidmalede. I loftet ses et kraftigt bjælkelag med glatte loftsflader imellem. Der er adgang til bygningen gennem en nyere dør i portgennemkørslen. Herfra er der via en ny treløbs betontrappe adgang til samtlige etager. Enkelte etager er internt forbundet med en nyere kvartsvingstrappe. Der er ligeledes indgang til bygningen gennem sidehuset, idet der er nyere gennembrydninger af bagvæggen ind til sidehuset på flere etager. Hver etage består primært af et åbent rum med enkelte mindre rum afdelt af glasvægge eller tynde skillevægge. Foran den gadevendte indgangsdør i stueetagen er et nyere glasvindfang. På alle etager er den oprindelige bærende konstruktion af kraftige dragere, kopbånd og bjælker bevaret, i nederste etage hviler stolperne på høje granitbaser. Gulvene er nyere parketgulve, ydervæggene er pudsede og malede, mens der er glatte, pladebeklædte lofter mellem loftsbjælkerne. I tagetage og spidsloft er dele af den oprindelige tagkonstruktion synlig, vægge og skråvægge er pladebeklædte.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Toldbodgade 12 knytter sig til bygningens beliggenhed i Toldbodgades østre husrække, hvor bygningen virker som et harmonisk indslag i gadebilledet. Dog kommer bygningen i kraft af sine karakteristiske træk i form af gavlkvist, fladbuede dør- og vinduesåbninger, og øvrige funktionsbetingede pakhusdetaljer til at fremstå som et iøjnefaldende indslag i gadebilledet, der domineres af samtidige, klassicistiske etageboliger.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Toldbodgade 12 knytter sig til bygningens oprindelige funktion som oplagringsplads af gods. Funktionen aflæses i rækken af mindre og lysgivende vinduer og døråbningerne i midterfaget under hejsekvisten. Fortællingen forstærkes ved at hejsekvisten mod gården har bevaret hejsebom, det metalforstærkede murværk mod gaden samt ruller over døråbningerne, der både har friholdt godset fra murværket og skånet rebene, når godset blev hejst op, hvilket vidner om hvordan gods blev transporteret til og fra pakhuset. Der knytter sig også kultuhistorisk værdi til den farverige og refendfugede facade, der står i kontrast til den enkle hvidmalede gårdside, hvilket afspejler at man i datiden selv for funktionsbygninger tillagde det stor værdi, at bygningen tog sig præsentabel og statelig ud i gadebilledet. Endvidere knytter der sig kulturhistorisk værdi til bygningens beliggenhed nær havnen, hvor handelsskibene har været opankret. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den synlige og kraftige tømmerkonstruktion, der påviser, at bygningens etagedæk blev opført til at bære tungt gods. Hertil kommer etagernes åbne rum, der understøtter fortællingen om bygningens fortid som pakhus.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Tolbodgade 12 knytter sig til bygningens sluttede og symmetriske form, der især skyldes de få mindre åbninger, der centrerer sig omkring midterfagets store åbninger under hejskvisten. Endvidere knytter der sig arkitektonisk værdi til murværkets varme røde farve, der indgår i et fint samspil med hovedgesimsens og underetagens sandstensfarvede puds. I Pakhusets indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den åbne planløsning og den oprindelige tømmerkonstruktion, der sikrer en stemningsfuld atmosfære.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links