Troense Strandvej 2 ligger på Troense Strandvej 002 i Svendborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Troense blev etableret i løbet af 1700-tallet på initiativ af kammerherre Niels Juel på Valdemars Slot. Byen er et tidligt eksempel på en planlagt landbebyggelse anlagt som ramme om frugtavl, skibsfart, skibsbygning og uddannelse. Særligt står strukturen omkring Strandgade, Grønnegade, Troense Strandvej, Lodsvej samt den indre del af Slotsalléen stadig velbevaret med mange af de oprindelige huse, ligesom det også ses i Troense Strandvej 2. Forhuset blev opført i begyndelsen af 1800-tallet, og har siden været i samme families eje. Oprindeligt bestod bebyggelsen af det nuværende hovedhus og et fritliggende udhus, men de blev bygget sammen i forbindelse med en omfattende restaurering i 1948. Restaureringsarbejdet bærer præg af efterkrigstidens knaphed på materialer, hvilket kan ses i de smalle plankegulve og i de simple pladedøre, endvidere blev bindingsværkskonstruktionen visse steder udskiftet med fyrretræ i stedet for egetræ. I forbindelse med genobygningen blev døråbningerne forhøjet, gulvene blev støbt i beton og derefter belagt med strøer og planker, og de eksisterende lugehuller i gavltrekanterne blev muret til. I gavlen mod haven blev et bislag fjernet og døråbningen erstattet med et tofags vindue. Taget er i dag belagt med genanvendte vingeteglsten fra Brahetrolleborg.

Beskrivelse

I krydset mellem Slotsallé, Strandgade, Troense Strandvej og Grønnegade ligger ejendommen Troense Strandvej 2 på en hjørnegrund skråt overfor Troense Gamle Skole.

Ejendommen er opført i bindingsværk og udgøres af et forhus i fem fag, beliggende parallelt med Troense Strandvej samt et tilbygget sidehus i tre fag beliggende parallelt med Slotsalléen. Facaderne står grønt opstolpet med hvidkalkede tavl over en lav, støbt, sort sokkel. Taget er et halvvalmet heltag belagt med røde vingetegl, taget på forhuset har høj rejsning, mens rejsningen på sidehuset er lavere. Der er en skorstenspibe med sokkel og krave i rygningen på både forhus og sidehus. Der er tagvinduer i støbejern på havesiden ligeledes på både for- og sidehus. Midt på forhusets gadeside fører to trin i granit op til den ældre, flammerede hoveddør, og over døren ses et skilt påskrevet Pilegaards Hus. Alle vinduer er ældre torammede, opsprossede, hvidmalede vinduer bortset fra et enkelt kvadratisk, opsprosset vindue i sidehusets haveside. Forhusets gavle står med stormbånd og i gavltrekanterne ses de originale luger ind til loftet, dog er selve åbningerne i dag tilmurede. I forhusets haveside er en terrassedør med opsprosset glasparti, i sidebygningens gadeside er en ældre, todelt revledør og i havesiden ligeledes en ældre revledør ind til et opbevaringsrum. Alle døre og luger er malet grønne.

Indvendigt er bygningen disponeret med bryggers, køkken og viktualierum i sidebygningen og med stue, værelse, forstue og bad i forhuset. Fra forstuen er der adgang til tagetagen, som er indrettet med tre værelser. Bygningen er generelt præget af en traditionel materialeholdning med træ- og klinkegulve samt ældre loftsbjælker med loftsbrædder eller pladeloft imellem. I badeværelset er der nyere flisegulv. Lofterne er bjælkelofter med loftsbrædder eller plader imellem i stueetagen, på tagetagen ses ligeledes bjælkelofter i de to værelser over hovedhuset. I værelset beliggende over sidehuset er der åbent til kip og væggene er beklædt med gipsplader. Dørene er mestendels ældre pladedøre, i badeværelsesdøren er et okseøje. Vinduerne er udført med forsatsruder. Der er bevaret flere ældre beslag, stormkroge og anverfere.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til ejendommens centrale beliggenhed i krydset, hvor Troenses oprindelige hovedgader mødes. Hertil kommer ejendommens disponering, hvor forhuset er beliggende parallelt med vejen og sidehuset er placeret vinkelret herpå. Dette er et gennemgående træk for de fleste ældre ejendomme i Troense, og dermed udgør Troense Strandvej 2 en væsentlig del af det samlede, velbevarede landsbymiljø i Troense.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til ejendommen som en integreret del af fortællingen om Troenses kulturhistorie, hvor de velplanlagte, små bebyggelser stod som en samlet ramme om avl og skibsfart. Dette kan ses i grundens disponering og bygningernes placering med et let aflæseligt hierarki bygningerne imellem, hvor forhusets repræsentative gadeside med den flammerede hoveddør står i kontrast til sidehusets afdæmpede og funktionelt betingede fremtoning. Hertil kommer den opstolpede, righoldige bindingsværkskonstruktion, der er karakteristisk for Fyn. Endvidere vidner den næsten ubrudte tagflade og de bevarede luger om tagetagens tidligere funktionelle karakter ligesom, de ældre vinduer og de bevarede bygningsdetaljer afspejler bygningens alder og udvikling.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til de ældre bygningsdele og -detaljer, der vidner om bygningens alder og udvikling.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den enkle bygningskrop med den rige bindingsværkskonstruktion og de ubrudte tagflader mod vejen samt til facadernes taktfasthed og gadefacadens symmetri, hvilket tilsammen giver en velproportioneret og helstøbt bygning. Samtidig giver tagets høje rejsning på hovedhuset samt den flammerede hoveddør, det ellers beskedne hus, en værdig karakter.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links