Gyvelerne har for længst smidt deres gule blomster og stikker nu op som grønne ris mellem græsset i et af de få tilbageværende lysåbne overdrev i Uldrup Bakker. På nordøstsiden af bakkerne ligger den firfløjede Uldrupgård, der helt frem til 1930’erne fungerede som schæferi, dvs. en gård, der drev fåreavl. Fårene græssede i Uldrup Bakker, der dengang var dækket af lysåbne overdrev. Med græsningens ophør er bakkerne efterhånden groet til i skov.
.

Uldrup Bakker er et kuperet område på nordsiden af Horsens Fjord. En bræmme af gamle ege præger kystskrænterne ned mod fjorden, og bag dem rejser landskabet sig op mod udsigtsbakken Blakshøj 73 m.o.h. I dag dækkes bakkerne overvejende af løvskov og krat, men midt i området findes stadig en rest af de engang så vidtstrakte overdrev. Lige øst for bakkerne ligger Åkær Ådal med vidtstrakteenge, som langs åen stedvis brydes af fritstående trægrupper og ellekrat.

I de få tilbageværende lysåbne dele af bakkerne består plantelivet af bl.a. blåhat, hedelyng, gyvel, blåmunke, liden klokke, gul evighedsblomst og alm. røllike, mens man i skovens lysninger kan opleve den forholdsvis sjældne klatrende lærkespore. Plantelivet når dog sin største mangfoldighed på mose- og engarealerne ved Åkær Ås udløb, hvor man kan finde mere usædvanlige arter som slangetunge, rødbrun kogleaks, butblomstret siv, majgøgeurt, mosetroldurt, leverurt og vibefedt.

Der er iagttaget mere end 100 forskellige fuglearter i bakkerne, og ud over en række småfugle omfatter ynglefuglene både stor flagspætte og sortspætte. Frem til begyndelsen af 00’erne ynglede også den sjældne lille flagspætte i Åkær Ådals ellesumpe.

Uldrup Bakker blev fredet i 1952, og i 1977 blev området en del af den store fredning af Sondrup og Åkær Ådal. Desuden indgår kysten neden for bakkerne i habitatområdet Horsens Fjord, havet øst for og Endelave samt i fuglebeskyttelses- og Ramsarområdet Horsens Fjord og Endelave.

Videre læsning

Læs mere om Odder Kommunes landskaber

Læs videre

Se alle artikler om Landskaber