Urnes Gård ligger på Søgade 9-11 i Sorø Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen har taget navn efter gehejmekonferensråd Chr. Urne, der ejede den i perioden 1810-1821. Den ældste del af Urnes Gård er det ni vinduesfag lange forhus mod øst, der blev opført i 1802-03, med grundmuret facade. De øvrige mursider stod i egebindingsværk med udmurede tavl. Mellem 1847 og 1857 blev en del af sydsiden omsat til grundmur. Den vestlige tilbygning i fem bindingsværksfag med kampestenssokkel og udmurede tavl, stammer fra tiden mellem 1828 og 1838.

Beskrivelse

Urnes Gård består af to sammenbyggede forhuse der ligger i forlængelse af hinanden, på sydsiden af Søgade. Det østre forhus, hovedbygningen, er grundmuret i én etage med heltag af røde vingetegl. Facaden har sort sokkel, gulkalket murværk og hvid, aftrappet hovedgesims med tandsnit, mens den frie, østvendte gavl står i overkalket bindingsværk. Midterfagene og sidefagene er refendfugede. En tretrinstrappe af granit fører op til en tilbagetrukket, tofløjet fyldingsdør. Uden på denne sidder en tofløjet vinterdør med fyldinger og sprosset overvindue. Sidefagsvinduer og hoveddør har pudsede indfatninger. Vinduerne er hvidmalede og småsprossede dannebrogsvinduer. I tagfladerne sidder flere ældre ovenlysvinduer og nyere udluftninger samt mod gården tre valmede heltagskviste. I rygningen sidder fire skorstenspiber med sokkel og krave. Mod øst er hovedbygningen bygget sammen med et ikke fredet sidehus. I det indre har hovedbygningen bevaret en ældre planløsning med central hall med trappe, højloftede stuer en suite langs havesiden samt bagtrappe langs den østre gavl. Interiøret er præget af ældre og traditionelle overflader i form af bræddegulve, klassicistiske fyldingsfløjdøre, dørgreb og gerichter samt brystningspaneler langs havesiden. Vinduerne har forsatsrammer og flere steder er de oprindelige stormkroge og anverfere bevaret. Tagetagen er udnyttet. Det mindre, vestre forhus er i én etage, opført i gulkalket bindingsværk med heltag af røde vingetegl. Bygningen har sort kampestenssokkel og hvid sugfjæl. På den frie, vestvendte gavl er bindingsværket trukket op med sort. Vinduerne er som hovedbygningens. I tagfladerne sidder to større, nyere ovenlys, flere udluftninger samt en gulkalket skorstenspibe med sokkel og krave. I det indre har bygningen bevaret en ældre planløsning med flere mindre rum og køkken mod gården. Der er bevaret ældre bræddegulve, brystningspaneler, døre, gerichter og indbyggede skabe. Tagetagen er udnyttet.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til forhuset som et væsentligt element i det velbevarede købstadsmiljø der findes i Søgade, hvor en række traditionelle, énetages huse i samme skala, farver og materialer, dominerer gadeforløbet.

Kulturhistorisk værdi

I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til hovedbygningens velbevarede, klassicistiske facade med refendfugning, pudsede vinduesindfatninger, tandsnitsgesims og centralt placeret indgangsparti med hoved- og vinterdør. Hertil kommer den tydelige forskel på den fine facade og den mere jævne haveside, hvor det store trefagsvindue vidner om køkkenets tidligere placering. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den bevarede, ældre planløsning med to trappeløb og stuer beliggende en suite mod haven. Hertil kommer de mange ældre bygningsdele og detaljer, herunder gulve, paneler, døre, dørgreb og gerichter. I det vestre forhus ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til det traditionelle udtryk i bindingsværk med kampestenssokkel. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den panelerede entré, de ældre gulve, døre, dørgreb, gerichter og indbyggede skabe.

Arkitektonisk værdi

Hovedbygningens arkitektoniske værdi ligger i det ydre i den symmetriske og rytmisk inddelte facade med tandsnitsgesims og refendfugede partier, der samler sig om det centralt placerede indgangsparti, hvor den formfuldendte hoveddør og vinterdør fremstår som bygningens naturlige centrum. Facaden viser, hvordan den klassicistiske arkitektur med få og enkle virkemidler, kan skabe et fornemt og højtideligt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links