Vestergade 1
.

Vestergade 1 ligger på Vestergade 1 i Aarhus Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Vestergade 1 ligger i en af Aarhus' ældste gader, der strækker sig fra Lille Torv forbi klostret til Vesterport og derfra forbi St. Karens Gård. Bebyggelsen langs Vestergade var én af byens vigtigste handelsgader, og et område, som husede velhavende borgere, store købmandsgårde samt finere håndværkere, der kombinerede bolig med erhverv. Vestergade 1 har siden 1600-tallet fungeret dels som bolig og dels som butik med tilhørende lager. Det antages, at sidehuset har ligget et andet sted eller er blevet nedbrudt og derefter genopført i årene mellem 1728 og 1761. I 1842 opførte bygningsejeren købmand F.A. Appelt forhusets grundmurede facade. I 1843 blev det lavere sidehus med muret forside opført. I 1981 blev forhusets facade mod Vestergade istandsat. I dag rummer Vestergade 1 fortsat bolig og erhverv.

Beskrivelse

Vestergade 1 ligger midt i Aarhus ved Lille Torv og består af et forhus mod Vestergade og to sammenbyggede sidehuse og et baghus, der sammen med en mur indtil nabogrunden mod vest omkranser et smalt, brolagt gårdrum med rende. Forhuset er syv fag langt i to etager, grundmuret mod gaden og i bindingsværk mod gården. Forhuset hviler på en gråpudset sokkel. Taget er et rødt, teglhængt heltag med nyere ovenlysvinduer i den nordre tagflade og en kvist i den sydvendte gårdside. I rygningen sidder en muret skorstenspibe med sokkel og krave. Facaden er pudset og malet i en lys rosa farve, og afsluttes af en gesims, der begynder med et fladt bånd over vinduerne på førsteetage. Gårdsidens bindingsværk er rigt og rødmalet med fodtømmer, dokker, løsholter og gule tavl. Mod vest i det yderste fag er en rundbuet portgennemkørsel med en jerngitterport mod gaden. Der er to nyere glasdøre i facaden. Mod gården ses en nyere tilbygning af glas og aluminium, der omkranser en kældernedgang. Vinduerne i stueetagen er nyere, opsprossede butiksvinduer, mens de på førsteetagen er nyere, torammede vinduer med tredelte ruder.

Det nordre sidehus er opført i bindingsværk i to stokværk med udkraget andet stokværk. Bygningen afsluttes af et rødt, teglhængt tag med en skorstenspibe i rygningen med sokkel og krave. Den vestre tagflade er ubrudt, mens den mod øst har ovenlysvinduer. Andet stokværk hviler på knægte, hvor den sydligste knægt er udskåret som en kanneleret stav. Bindingsværket er rødmalet med gule tavl og gennemstukne bjælkeender, og overgangsfoden er udfyldt med karnisformede teglsten og mod tagfoden er en hvidmalet sugfjæl. I sidehuset er en nyere dør med opsprossede ruder og nyere, torammede vinduer med tredelte ruder. Det søndre sidehus er i én etage er i grundmur mod syd, der står pudset og malet i en lys gul farve og i bindingsværk i renden mod naboejendommen. Bygningen har en nyere indgangsdør med opsprossede glaspartier samt nyere et- og torammede vinduer. Baghuset er opført i to etager i bindingsværk og er, ligesom forhusets gårdside og det nordre sidehus, i rødt bindingsværk og gule tavl. Baghuset bærer et rødt, teglhængt tag med en stor kvist i den nordre tagflade. I baghuset ses en nyere dør og nyere torammede seksdelte vinduer. Alle døre og vinduer er hvidmalede.

Forhuset er indrettet med to butikslokaler i stueetagen og en lejlighed på første sal. Det søndre sidehus samt baghus fungerer som lager for den ene butik. Butikken mod øst er sammenbygget med det nordre sidehus og udgør et langt, smalt rum. Der er nyere parketgulve, pudsede vægge og lofter med synlige loftsbjælker. Det vestre butikslokale har pudsede vægge og synligt bindingsværk med delvist nyere, murede tavl, nyere bræddegulve og pudsede lofter med synligt loftsbjælkelag. En nyere halvsvingstrappe fører til kælderen under forhuset. Kælderen har kampestensvægge, nyere flisegulve, pudsede lofter med synligt bjælkelag og en skorsten. Der er desuden to ældre stolper af træ, der hviler på kampestensfødder. I lejligheden på første sal er der adgang fra sidehuset, hvor et trapperum fører til en stue. Herfra er væggen til forhusets første sal delvist gennembrudt og giver adgang til en fordelingsgang med tre stuer mod Vestergade og et værelse mod vestgavlen samt et tekøkken. Fra forhusets første sal er en nyere trappe til den udnyttede tageetage, hvor der er åbent til hanebåndene og de delvist synlige spær. Der er nyere bræddegulve, skillevægge af bindingsværk samt blottet bindingsværk med udhulede tavl i væggen mellem for- og sidehus. Det søndre sidehus er indrettet til butikslager og består af et rum med adgang til det nordre sidehus samt baghuset. Der er nyere parketgulve, vandskurede vægge, pudsede lofter med synlige bjælker. Baghuset rummer en mindre forstue, et køkken og et toilet. En nyere trappe fører til førsteetagen, der består af to rum. Herfra fører en nyere trappe til den udnyttede tageetage, hvor der er pudsede vægge og synlige hanebånd. I stueetagen er nyere flisegulve og på førsteetagen nyere bræddegulve.

Karakteristisk for både forhus, sidehuse og baghuset er et interiør, der er præget af mange nyere overflader, bygningsdele og -detaljer, herunder nyere parket-, brædde- og flisegulve, nyere plade- og fyldingsdøre samt gennembrudte vægge.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Vestergade 1 knytter sig til beliggenheden ved Lille Torv, det tidligere Gammel Torv, hvor bygningen indgår i byens tidlige gade- og pladsdannelse og er med til at definere Vestergade. Gadens bygninger og de tilhørende baggårde udgør en vigtig del af Aarhus ældste bydel. Forhuset, sidehusene samt baghuset og det brolagte gårdrum skaber, i samspil med de øvrige side- og baghuse, et anlæg, der former sig omkring det lille gårdrum og vidner om et tidligt bevaret bymiljø med kombineret erhverv og bolig.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ligger i bindingsværket udført efter datidens byggeskik med gennemstukne bjælkeender, udkraget første stokværk båret af udskårne knægte. Det har endvidere kulturhistorisk værdi, at bindingsværket er udført med fodrem og to dokker mellem stolperne, hvilket er egnskarakteristisk for Østjylland. Den tidligere skelgrøft, Byens Rende, hvorfra gårdens gamle egetræsbindingsværk er synlig vidner om markeringen af skelgrænsen og bygningens høje alder. Opbygningen med forhus, sidehus og baghus fortæller, at bygningen gennem tiden har været anvendt til både beboelse og erhverv. Forhuset har fungeret som butik og bolig, og baghuset har fungeret som lagerbygning og bolig.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Vestergade 1 knytter sig i det ydre til samspillet mellem forhus, sidehuse og baghuset, der omkranser et smalt, brolagt gårdrum og skaber et stemningsfuldt og historisk bymiljø. Den arkitektoniske værdi knytter sig desuden til forhusets murede og pudsede facade med gesimsbånd, gårdsidens bindingsværk samt det teglhængte heltag. Den arkitektoniske værdi ved det nordre sidehus samt baghuset knytter sig til det ældre bindingsværk med gennemstukne bjælkeender, udkraget stokværk hvilende på knægte og til de opskalkede teglhængte tage, der skaber et samlet hele.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links