Klostergade 58
.

Klostergade 58 ligger på Klostergade 58 i Aarhus Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Rasmus Hjortshøjs Gårds bygningshistorie kan føres tilbage til 1400-tallet med en kælder, hvori der indgår middelalderligt murværk. Forhuset er opført som købmandsgård for Rasmus Hjortshøj med forhus og sidehus. Forhusets etage er delvist forhøjet i første halvdel af 1800-tallet og sidehusets hejsekvist er tilføjet i midten af 1800-tallet. Bygningen blev restaureret i 2000-2002. I dag rummer ejendommen fortsat både erhverv og bolig.

Beskrivelse

Klostergade 58 ligger midt i husrækken i det centrale Aarhus overfor Vor Frue Kirke. På gårdsiden er forhuset sammenbygget med et sidehus, der sammen omkranser et brolagt gårdrum.

Forhuset er i bindingsværk, ni fag langt og opført i to stokværk. Bygningen hviler på en sorttjæret sokkel af syld- og kampesten og afsluttes af et næsten ubrudt, rødt tegltag, hvor der i rygningen er en skorstenspibe med sokkel og krave. I den nordvendte tagflade er et nyere ovenlysvindue. Bindingsværket er rødt, opstolpet med fodtømmer, dobbelte dokker, løsholter, profileret overgangstømmer og gennemstukne bjælkeender. Tavlene er gule og facaden afsluttes af en rødmalet sugfjæl. De tre østre fag har en hævet tagflade. Mod øst er en nyere, traditionelt udført tofløjet revleport med foranstående afvisere. På gårdsiden er en skråtstillet luge i terræn. I facaden er en ældre fyldingsdør med en rude i den øverste del. I portrummet er en nyere, traditionelt udført fyldingsdør men en oval rude i den øverste del. I stueetagen er nyere, store butiksvinduer, mens de øvrige vinduer overvejende er traditionelt udførte, torammede vinduer med tredelte ruder samt korspostvinduer med todelte underrammer. Sidehuset er, som i forhuset, i bindingsværk, men uden profileret overgangstømmer. Gavltrekanten er beklædt med lodretstillede brædder. Sidehuset bærer et rødt, opskalket teglhængt tag med nyere ovenlysvinduer, en taskekvist samt en hejsekvist med en tofløjet luge samt en nyere opsprosset dør med et værn. Under hejsekvisten ses desuden en fransk altan med en nyere dobbeltfløjet dør med opsprosning. Sidehusets vinduer er overvejende traditionelt udførte et- og torammede vinduer med seksdelte ruder. Alle vinduer, døre og porte er grønmalede. Stueetagens for- og sidehus er indrettet til butik, der står sammenbygget som et stort rum. Desuden er der et gavl- og gårdvendt rum samt et toilet. Førsteetagen er indrettet til to lejligheder, én i forhuset og én i sidehuset. Lejligheden i forhuset har indgang fra portrummet til en lille forstue, hvor en nyere kvartsvingstrappe fører til førsteetagen, der er indrettet med en gang, en østvendt stue og vestvendt spisestue, et gårdvendt køkken og badeværelse samt et værelse mod Klostergade. I butikken i sidehuset er et synligt, ældre bjælkelag med listebeslåede lofter. I forhuset er dels nyere ølandsfliser og dels nyere, traditionelt udførte bræddegulve. Der er enkelte ældre fyldingsdøre med gerichter samt døre udført i kopi. Loftet er i stuen pudset med stukkatur, mens der i resten af lejligheden er bræddelofter med synligt bjælkelag. Desuden ses resterne af det tidligere ildsted. I kælderen ses et kampestensfundament samt et ældre teglstens- og pigstensgulv, vægge af munkesten samt dragere med kopbånd.

I sidehuset er en lille forstue med en nyere kvartsvingstrappe til et repos, der flankeres af en stue mod gavlen og et stort køkken mod forhuset. Fra køkkenet er der adgang til en gang, med to vinduer, hvoraf det ene er ældre. På den anden side af gangen er et badeværelse mod vest. Gangen fører til gavlstuen. I køkkenet er en nyere, traditionelt udført ligeløbstrappe til den udnyttede tageetage. Tageetagen er indrettet med stue mod gavlen og soveværelse mod forhuset. Interiøret er kendetegnet ved både ældre og nyere, traditionelt udførte overflader, herunder brædde-, flise- og pigstensgulve, kampestens- og pudsede vægge og bræddelofter med og uden listebeslåning og med synligt bjælkelag. Der er en række ældre bygningsdele og -detaljer, herunder ældre vinduer med poste, anverfere, og stormkroge, ældre fyldingsdøre, en revledør, en kamin, et ildsted, ældre trapper, et ældre hejseværk. På badeværelser og i køkkener er nyere overflader. Af nyere bygningsdele og -detaljer kan nævnes nyere fyldingsdøre, nyere glasdøre, traditionelt udførte vinduer og nyere trapper.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningsanlæggets beliggenhed overfor Vor Frue Kirke i Aarhus og til forhusets placering i husrækken, der er præget af bygningsvoluminer i to etager i grundmur eller i bindingsværk med røde teglhængte tage, hvor forhuset indgår på fornem vis. Med sit bindingsværk og tydelige historiske præg, er bygningen med til at formidle Klostergades oprindelige karakter, hvor gadens bygninger med tilhørende baggårde udgør en vigtig del af Aarhus ældre bydel og tidlige gade- og pladsdannelse. Forhuset og sidehuset er, på grund af deres indbyrdes forhold, bindingsværket og den ensartede materialeholdning af stor miljømæssig betydning for den historiske del af Aarhus og danner sammen et kulturmiljø, der har en stemningsfuld atmosfære, der vidner om et tidligt bymiljø med en købmandsgård med kombineret erhverv og bolig.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningen som en repræsentant for en købmandsgård fra 1700-tallet. Gårdens størrelse og bindingsværk vidner om, at gården oprindeligt har tilhørt en velhavende købmand. Bindingsværket er udført efter datidens byggeskik med gennemstukne bjælkeender, fodrem og dobbelte dokker mellem stolperne, hvilket er egnskarakteristisk for Østjylland. Hertil kommer værdien af den hierarkiske opdeling mellem bygningerne. Forhusets tætte vinduestakt, dobbelte dokker og bindingsværksdetaljer har en repræsentativ karakter, der udmærker sig i forhold til bag- og sidehusenes mere tilfældige vinduesplacering og beskedne bindingsværk. De bevarede bygningselementer bevirker, at bygningens tidligere anvendelse endnu er synlig. Gennem porten har man kunne køre brede hestevogne ind, via hejsekvisten har man kunne laste tagrummet, og i sidehusets tagetage har der været opbevaring. Den kulturhistoriske værdi kan tillige aflæses i de bevarede bygningsdele og -detaljer, herunder ildstedet, vinduerne, dørene, det synlige bjælkelag og kampestensmurværket med middelalderlige sten, der alle vidner om bygningens høje alder.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Klostergade 58 knytter sig til samspillet mellem forhus og sidehus, opført i bindingsværk i to stokværk med teglhængte ubrudte heltage. Bindingsværket og den ensartede og traditionelle materiale- og farveholdning giver den tidligere købmandsgård et helstøbt udtryk og skaber et stemningsfuldt og historisk bymiljø.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links