Vindinge Sprøjtehus ligger på Rosildevænget 8 M i Nyborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Vindinge Sprøjtehus blev opført i slutningen af 1800-tallet.

Beskrivelse

Vindinge Sprøjtehus ligger på en lille sidevej til Bøjdenvej, der er hovedlandevejen gennem landsbyen Vindinge.

Vindinge Sprøjtehus er en lille, fritliggende bygning. Den er opført i berappet og kalket grundmur på en muret sokkel og bærer et teglhængt heltag med røde vingetegl. I gavlen er en ældre, fladbuet, tofløjet revleport med perlestafbrædder, der er rødmalet. I den ene langside er et halvrundt støbejernsstaldvindue. Murværket er gulkalket og bygningens hjørner markeres af fremspringende, udadstræbende pilastre. Langsidernes gesimser består af tre kraftige, murede led med en trappefrise under. Trappemotivet gentages i gavlfelterne. Pilastre og gesimser er hvidkalkede.

Sprøjtehusets indre er et stort rum, bræddeloftet har synligt bjælkelag, ydermurene hvidkalkede og gulvet er støbt. I tagetagen er det understrøgne tag og det ældre tagværk synligt.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Vindinge Sprøjtehus knytter sig til bygningens beliggenhed med kort afstand til hovedlandevejen og nær Vindinge Å, hvor den indgår harmonisk i landsbyens ældre bebyggelse.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Vindinge Sprøjtehus knytter sig til den lille, fritliggende bygning med en stor portåbning, hvor man kunne trække brandsprøjten ud i forbindelse med brand i landsbyen. Hertil kommer den nære beliggenhed til Vindinge Å, hvor man har hentet vand til at påfylde sprøjtevognen.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningens ene åbne rum, der har været velegnet til at rumme sprøjtevognen og den tilhørende brandslange. Den 2. marts 1861 kom brandpolitiloven, som pålagde den enkelte kommune ansvaret for det lokale brandslukningsarbejde. Herefter blev talrige små sprøjtehuse opført i de danske landsbyer. Gennem sin udformning og beliggenhed er Vindinge Sprøjtehus et godt og repræsentativt eksempel på et sprøjtehus i en mindre by.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Vindinge Sprøjtehus knytter sig til den lille, fritliggende bygning, der med sine særprægede og markante hjørnepilastre, fint detaljerede hovedgesims, den effektfulde farvesætning, der sammen med det teglhængte heltag giver bygningen et sluttet, særdeles helstøbt og karakterfuldt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links