Von Ostensgade 3 ligger på Von Ostensgade 3 i Dragør Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Bygningen er opført efter branden i 1842. Her havde indtil da ligget to selvstændige ejendomme, men efter branden udflyttedes det ene hus. Huset i Von Ostensgade opførtes i grundmur med teglhængt tag, indrettet til beboelse med ni og et halvt fag såkaldte engelske vinduer med skodder for. Engelske vinduer var vinduer af træ oftest torammede med tre ruder i hver ramme. Kvisten i syd nævnes ikke, men er formentlig oprindelig. Inden 1857 var der indrettet et værelse på loftet; i begyndelsen af dette århundrede blev større dele af loftet indrettet til beboelse. Den udvendige trappe er etableret i 1920'erne. Indgangsdøren mod nord er fra 1960'erne. Den grundmurede tilbygning mod nord har sin oprindelse i et grundmuret, teglhængt brændehus, der opførtes i 1850'erne, og som i begyndelsen af dette århundrede indrettedes til køkken. Brændehuset i forlængelse af denne bygning er formentlig opført i forbindelse hermed. Ludens dør, vindue og høje skorsten stammer fra en ombygning i 1960'erne. Bræddebygningen i nordvest er opført i 1920'erne. I ejendommen har tidligere været indrettet to beboelseslejligheder. Omkring århundredeskiftet var den ene udlejet til en skomager, der tillige havde værksted her.

Beskrivelse

Von Ostensgade 3 ligger på sydsiden af Von Ostensgade i Dragørs ældste bykerne. Ejendommens grund strækker sig hele vejen fra Von Ostensgade til parallelgaden Christians Mølstedgade. Mod Von Ostensgade er grunden overvejende flisebelagt, mens grunden på den modsatte side er udlagt som have og afgrænses mod Christian Mølstedsgade med et hvidt stakit. På den nordlige del af grunden ligger et ældre træskur, der ikke er omfattet af fredningen. Von Ostensgade 3 er en fem og en halvt vinduesfag lang, enetages grundmuret bygning, der hviler på en muret sokkel og bærer et heltag af røde vingetegl med en skorsten med sokkel og krave i rygningen. I tagfladen mod Von Ostensgade sidder en ældre træbeklædt kvist med en ældre fyldingsdør med ruder i øverst. En ældre støbejernsspindeltrappe fører op til døren i kvisten. I tagfladen mod Christians Mølstedsgade sidder en forstuekvist og tre ældre tagvinduer. Murværket er pudset og gulkalket over den sorttjærede sokkel og afsluttes under tagudhænget af en hvidkalket, aftrappet hovedgesims. Døren mod Von Ostensgade er en nyere, listebeklædt dør med fast sidestykke, mens døren mod Christians Mølstedsgade er en ældre fyldingsdør med to ruder i den øverste del og et overvindue. Denne dør sidder i faget under forstuekvisten. Foran dørene er der trappesten af granit. Vinduerne er ældre, torammede vinduer med to ruder i hver ramme. Vinduerne i stueetagen har alle fladbuede overkarme. Vinduet i forstuekvisten er et nyere, torammet vindue, dog med lige overkant. De murede sålbænke under alle vinduer er hvidkalkede. På langsiden mod Von Ostensgade er der mod øst udbygget en lude, hvori der sidder en nyere, høj skorstenspibe. Alle vinduer og døre er grønmalede og vinduerne fremstår med ældre hængsler og hjørnebånd. I det indre er den ældre grundplan bevaret med en gennemgående midterskillevæg, kun gennembrudt af en gennemgående forstuegang. Midterskillevæggen opdeler bygningen med stue, toilet og værelse mod syd, mens der mod nord er indrettet køkken, bad og en stue. Fra køkkenet er der udgang til luden, der rummer et fyrrum. I forstuen fører en trappe til loftetagen, der er indrettet med en rummelig repos og værelser. Interiøret i stueetagen har både nyere og ældre overflader og bygningsdele, herunder systempladebeklædte eller pudsede lofter, nyere bræddegulve med smalle brædder, ældre bræddegulve, ældre flisegulve og gulve belagt med tæpper. Der er bevaret ældre fyldingsdøre med gerichter og dørgreb og i en stue er der ligeledes bevaret en pilasterindramning antagelig omkring en tidligere ovnplads. I loftetagen er der bevaret opsprossede fyldingsdøre til skunkrummene med ældre dekorativ bemaling, samt en fyldingsdør med dekorativ opsprosning. Skorstenen er bevaret i det indre og de ældre vinduer har ældre anverfere og stormkroge.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Von Ostensgade 11 knytter sig til placeringen i Dragørs historiske bykerne, der konsekvent er anlagt med øst-vestgående gader, og nord-sydgående stræder, som dikterer bygningernes placering, og deres indbyrdes relationer. Generelt er bygningerne placeret i forlængelse af hinanden i de øst-vestgående gaders længderetning, således at gavlene vender ud mod de nord-sydgående stræder. Bygningerne er endvidere kendetegnet ved sydvendte have- eller gårdarealer. I Von Ostensgade 3 afviges fra dette bebyggelsesmønster idet ejendommen ligger midt på grundskellet mellem de to tidligere grunde mod henholdsvis Von Ostensgade og Christian Mølstedsgade. Således ligger bygningen tilbagetrukket fra begge gadelinjer og fremstår særlig mod Christians Mølstedsgade med en for Dragør ganske stor have afgrænset af det for byen karakteristiske, lave, hvidmalede stakit. Hertil kommer bygningens ydre materiale- og farveholdning med pudset, gulkalket, murværk, hvid hovedgesims og sorttjærede sokler samt rødt tegltag, der ligeledes er et gennemgående træk for bebyggelsen i Dragørs historiske bykerne. Hermed udgør Von Ostensgade 11 en integreret del af Dragørs autentiske og stemningsfulde bymiljø og udgør tillige en væsentlig del af den ældre husrække i Von Ostensgade. Den bevarede brønd, der ses i muren indtil nabogrunden, viser, at man tidligere har delt brønd med naboen mod vest.

Kulturhistorisk værdi

Von Ostensgade er opkaldt efter Johan Christian von Osten, der var cancelliråd, birkedommer, birkeskriver og skrifteforvalter i Amager Birk 1830- 1860. Johan von Osten skænkede Dragør By et legat, von Ostens legat, på 1500 rigsdaler. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til ejendommen, som en integreret del af fortællingen om Dragørs kulturhistorie, hvor den velplanlagte bystruktur stod som en samlet ramme om søfart og handel. Byens stigende velstand i slutningen af 1700-tallet gjorde, at de førhen dominerende bindingsværksbygninger blev omsat i grundmur eller helt udskiftet med murede bygninger. Hertil kommer branden i 1842, hvor 18 huse i Von Ostensgade nedbrændte. Her er Von Ostensgade 3 et godt eksempel på et af de grundmurede huse, der blev opført i gaden efter branden. Endvidere knytter den kulturhistoriske værdi sig i det ydre til ejendommens disponering med det øst-vestvendte hovedhus og til bygningskroppen i gulkalket grundmur, afsluttet af hvid hovedgesims, tagfladerne af røde vingetegl og skorstenspiben i rygningen, der er kendetegnende for Dragørs byggeskik fra 1830'erne og frem. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, der ligeledes vidner om bygningens alder, herunder spindeltrappe og kvistindgang mod nord, der vidner om at bygningen førhen var indrettet til to separate lejligheder. Den kulturhistoriske værdi for ejendommen knytter sig i det indre til de bevarede dele af den ældre grundplan med den gennemgående midterskillevæg og forstue, hvor ved bygningen opdeles på langs med stuer mod syd og køkken mod nord. Hertil kommer alle de bevarede ældre bygningsdele og – detaljer, der vidner om bygningens høje alder og tidligere anvendelse, herunder brædde- og flisegulve, fyldingsdøre med gerichter og beslagværk, vægpilastre, dekorativt opsprossede døre og låger samt skorstenen.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den fritliggende bygningskrop, hvor særligt den overordnet symmetriske sydside med de fladbuede ældre vinduer, den enkle, klare farveholdning og de ubrudte, teglhængte tagflader giver huset et helstøbt og karakterfuldt udtryk. Arkitekturen er ærlig i sit udtryk gennem de få materialer og den enkle farveholdning. Særligt de grønmalede vinduer, det gule murværk, den hvide gesims og de røde tagflader giver en skarp, men enkel kontrastvirkning, der træder frem på lang afstand. Den enkle, men markante farveholdning har således stor betydning for det samlede arkitektoniske udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links