Von Ostensgade 7 ligger på Von Ostensgade 7 i Dragør Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Ved branden i 1842 nedbrændte et ældre hus, beliggende på denne grund. Til erstatning herfor lod matros Ole Osmondsen opføre den nuværende bygning, der stod færdig allerede samme efterår. Huset er opført i grundmur med tegltag og inddelt i fem fag med såkaldte engelske vinduer og indgang fra gaden med fyldingsdør. Engelske vinduer var vinduer af træ oftest torammede med tre ruder i hver ramme. I 1876 nævnes fire fag vinduer med store ruder og to fag med små ruder; foruden fyldingsdøren til gaden var der tillige en dør mod gården. Størstedelen af bygningen var indrettet til butik. På samme tidspunkt nævnes en kvist i tagets nordside; denne har dog ingen forbindelse med den nuværende kvist, der er påbygget i dette århundrede. Bygningen pudsedes i 1940'erne. Skorstenen blev fjernet i 1972. Tilbygningen i syd er opført i 1972.

Beskrivelse

Von Ostensgade 7 ligger i den sydlige husrække i Von Ostensgade, i Dragørs ældste bykerne. Mod øst er ejendommen sammenbygget med nabobygningen Von Ostensgade 9. Bagved Von Ostensgade 7 er der en lille flisebelagt gård og et lille tilbygget sidehus, der ikke er omfattet af fredningen. Mod den vestlige gavl er tilbygget en carport, der ikke er omfattet af fredningen. Von Ostensgade 7 er en tre vinduesfag lang, enetages grundmuret bygning, der hviler på en muret sokkel og bærer et let opskalket heltag af røde vingetegl. I gadesidens tagflade sidder en bred femfags kvist med zinkinddækkede flunker og et nyere tagvindue, og i tagfladen mod gården sidder et nyere ovenlysvindue. Murværket fremtræder pudset og gulkalket over den sortmalede sokkel og afsluttes under tagudhænget af en hvidkalket, aftrappet hovedgesims. Hoveddøren, der sidder i facadens vestligste fag, er en nyere fyldingsdør med en rude i den øverste fylding. Foran døren ligger en trappesten af granit. Vinduerne er ældre torammede vinduer med tre ruder i hver ramme. Facadens ene vindue er udstyret med et gadespejl og begge vinduer har ældre stabler til skodder. Under facadens vinduer er der klinkesålbænke. Gårdsiden fremstår med samme opbygning som facaden, ud fra det vestligste fag er det nyere sidehus tilbygget. I den vestlige gavl sidder ligeledes et ældre torammet vinduer med tre ruder i ramme. Alle vinduer og hoveddør fremstår grønmalede og med ældre hængsler og hjørnebånd. I det indre er Von Ostensgade 7 præget af en ældre grundplan. I det vestlige fag er en forstue med en nyere kvartsvingstrappe til loftetagen. Den øvrige del af huset optages af en stue mod gaden og en sydvendt stue mod gården. Stuerne er forbundet gennem en bred åbning i bygningens gennemgående midterskillevæg. Fra den sydvendte stue er der via en lille fordelingsgang adgang til et mindre badeværelse og køkkenet, der indrettet i det nyere sidehus. På Loftetagen er der fra reposen adgang til tre kamre. Det indre er præget af ældre, nyere og traditionelt udførte overflader og bygningsdele, herunder nyere og ældre bræddegulve, synligt bjælkelag med glatte plader mellem, ældre fyldingsdøre med ældre gerichter og beslagværk, synlige hanebånd samt et nyere klinkegulv. Vinduerne har forsatsruder eller koblede rammer.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Von Ostensgade 7 knytter sig til placeringen i Dragørs historiske bykerne, der konsekvent er anlagt med øst-vestgående gader, og nord-sydgående stræder, som dikterer bygningernes placering, og deres indbyrdes relationer. Generelt er bygningerne placeret i forlængelse af hinanden i de øst-vestgående gaders længderetning, således at gavlene vender ud mod de nord-sydgående stræder. Bygningerne er endvidere kendetegnet ved sydvendte have- eller gårdarealer. Denne disponering ses ligeledes i ejendommen Von Ostensgade 7, der er anlagt med et sydvendt gårdareal og hovedhuset placeret øst-vest med den nordlige langside mod Von Ostensgade. Hertil kommer bygningens ydre materiale- og farveholdning med pudset, gulkalket, murværk, hvid hovedgesims og sorttjærede sokler samt rødt tegltag, der er et gennemgående træk for bebyggelsen i Dragørs historiske bykerne. Hermed udgør Von Ostensgade 7 en integreret del af Dragørs autentiske og stemningsfulde bymiljø, og en væsentlig del af den ældre husrække i Von Ostensgade.

Kulturhistorisk værdi

Von Ostensgade er opkaldt efter Johan Christian von Osten, der var cancelliråd, birkedommer, birkeskriver og skrifteforvalter i Amager Birk 1830-1860. Johan von Osten skænkede Dragør By et legat, von Ostens legat, på 1500 rigsdaler. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til ejendommen, som en integreret del af fortællingen om Dragørs kulturhistorie, hvor den velplanlagte bystruktur stod som en samlet ramme om søfart og handel. Byens stigende velstand i slutningen af 1700-tallet gjorde, at de førhen dominerende bindingsværksbygninger blev omsat i grundmur eller helt udskiftet med murede bygninger. Hertil kommer branden i 1842, hvor 18 huse i Von Ostensgade nedbrændte. Her er Von Ostensgade 7 et godt eksempel på et af de nye grundmurede huse, der blev opført i gaden efter branden. Endvidere knytter den kulturhistoriske værdi sig i det ydre til ejendommens disponering med det øst-vestvendte hovedhus anlagt langs gadelinjen og samt til bygningskroppen i gulkalket grundmur, afsluttet af hvid hovegesims, tagfladerne af røde vingetegl og skorstenspiber i rygningen, der er kendetegnende for Dragørs byggeskik fra 1830'erne og frem. Der knytter sig kulturhistorisk værdi til de bevarede stabler til skodder på facaden. I Dragørs traditionelle byggeskik optrådte de engelske vinduer tidligere ofte med skodder. Skodderne afløste i nogle tilfælde de jernstænger, der tidligere beskyttede mod indbrud, dog forsynede man almindeligvis kun bygningen med skodder mod gaden. Skodderne var ofte en plan revlekonstruktion af brædder, støttet på ydersiden af tvær- og skråtgående revler. Kun et fåtal af Dragørs bygninger ses fortsat med skodder, dog har et stort antal stadig hængsler til skodder herunder Von Ostensgade 7. Hertil kommer de øvrige ældre bygningsdele og -detaljer, herunder vinduerne med hjørnebånd og stabler, gesimsen, soklen og trappestenen af granit, der ligeledes vidner om bygningens alder. Den kulturhistoriske værdi for Von Ostensgade 7 knytter sig i det indre endvidere til de bevarede dele af den ældre grundplan med forstue og den gennemgående midterskillevæg, de ældre fyldingsdøre med gerichter og beslagværk samt de ældre og originale overflader.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Von Ostensgade 7 knytter sig i det ydre til den lille og klart definerede bygningskrop, hvor den enkle, klare farveholdning, den taktfaste fagindeling og de teglhængte tagflader giver det ellers beskedne hus, et levende og karakterfuldt udtryk. Arkitekturen er ærlig i sit udtryk gennem de få materialer og den enkle farveholdning. Særligt de grønmalede vinduer, og døren, det gule murværk samt den hvide gesims giver en skarp, men enkel kontrastvirkning, der træder frem på lang afstand. Den enkle, men markante farveholdning har således stor betydning for det arkitektoniske udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links