Badstuegade 14
.
Badstuegade 14
.
Badstuegade 14
.
Badstuegade 14
.
Badstuegade 14
.
Badstuegade 14
.

Badstuegade 14 ligger på Badstuegade 14 i Haderslev Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Badstuegade førte oprindeligt fra Sønderbro op til det middelalderlige slot. Navnet, der første gang forekommer i 1564, antyder at der har ligget en badstue. I 1721 lå her et nifags gavlhus på en etage, men dette må være nedtaget kort herefter og et toetages bindingsværkshus, der blev beskrevet i 1745, blev opført over den oprindelige kælder. Den grundmurede gavl mod gaden menes at være opført i 1799, og dens initialer "JWP" må hentyde til handelsmand Joachim Wilhelm Petersen, som blev ejer af huset i 1798. Tidligere var huset inddelt i tre små lejemål, men i dag rummer den beboelse for én familie.

Beskrivelse

Badstuegade 14 udgøres af et toetages gavlhus, der ligger på en lang smal grund ned mod Møllestrømmen, i den sydlige del af det gamle Haderslev. Det smalle gavlhus er ni fag dybt og har et nyere, rødt, teglhængt heltag. Gavlhuset står på en svær, tjæret sokkel og har kælder under den bagerste halvdel. Langsiderne er i sorttjæret højstolpe-bindingsværk og har hvidmalede tavl, samt sorttjærede, profilerede trægesimser. Gavlene er begge grundmurede og hvidmalede, dog er baggavlens gavltrekant beklædt med en lodret bræddebeklædning. Øverst i gavlen mod gaden ses et muranker med initialerne "JWP". Mod gaden er de nederste vinduer korspostvinduer med underdelt ramme, mens bygningens øvrige vinduer er et- og torammede vinduer. Vinduerne er en blanding af ældre og nyere vinduer udført med koblede rammer. Hoveddøren er en tofløjet fyldingsdør med ruder øverst, og er udført som en kopi af en ældre dør. Døren i langsiden og døren ind til kælderen er begge ældre revledøre. Vinduer og døre er alle blåmalede. I det indre er store dele af den ældre planløsning bevaret med en stue mod gaden, en lang smal forstue og en sal i hele husets bredde mod haven. Overfladerne er overvejende oprindelige og traditionelle, der er ældre klinkegulv i forstuen, nyere bræddegulve, pudsede vægge og ældre fritliggende bjælkelag med loftbrædder og lister. Endvidere er der ældre gerichter og fyldingsdøre. En ældre ligeløbstrappe fører op til første sal, der er indrettet med fire værelser og et badeværelse. Bygningen har fast undertag. Der er adgang til kælderen fra gavlen mod haven, og i kælderen er støbte gulve, kalkede vægge og fritliggende bjælkelag med træbeton imellem.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens beliggenhed som en del af gaderækken, hvor dets fremtræden som gavlhus er med til at opretholde det historiske gadeforløb. Hertil kommer den karakteristiske smalle slippe, der giver adgang til den lange og smalle grund, som strækker sig helt ned til Møllestrømmen, hvilket er et karakteristisk træk ved bebyggelsen på den sydlige side af Badstuegade.

Kulturhistorisk værdi

Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig til udformningen som gavlhus, der tidligere var den dominerende hustype på Badstuegades sydside samt i Haderslev generelt. Langsidernes bevarede højstolpebindingsværk har endvidere kulturhistorisk værdi, da det vidner om, at man traditionelt set anvendte højstolper i konstruktionen før det etagedelte bindingsværk med udkragning blev almindeligt i midten af 1600-tallet. De grundmurede gavle vidner om, at man fra 1700-tallet i mange byer krævede, at facaden mod gaden skulle opføres i grundmur, dvs. af murværk fra kælder til kvist, på grund af brandfaren ved bindingsværk. Murankeret med initialerne "JWP" øverst i gavltrekanten henviser til ejeren af bygningen fra slutningen af 1700-tallet, Joachim Wilhelm Petersen. Den udvendige kælderindgang med det rundbuede stik i den brede kældermur samt kældervinduernes træoverliggere i den grundmurede del understreger, at kælderen tilhører den ældre enetages bygning, som oprindeligt lå på grunden. Hertil kommer det ældre vindue på første sal og de ældre kældervinduer, hvoraf et enkelt har bevaret de ældre beslag fra gammel tid, hvor vinduerne traditionelt var hængslet på lodposten. Hertil kommer de ældre revledøre, som er med til at understøtte bygningens historiske udtryk. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til, at dele af den ældre grundplan er bevaret med en stue mod gaden og en lang og smal forstue, der også har indgang fra siden. I forlængelse af stuen lå traditionelt husets køkken, hvilket den bevarede skorstenspibe og de bevarede murstumper indikerer. Hertil kommer den brede sal mod gården. De bevarede ældre bygningsdele og –detaljer, herunder forstuens ældre klinkegulv, den ældre trappe, de synlige bjælkelag og loftsbrædder med lister, samt fyldingsdøre og de for Haderslevegnens karakteristiske gerichter med kannelerede sider med snoede bånd samt fod- og hjørneklodser understreger bygningens alder.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Badstuegade 14 knytter sig i det ydre til gavlhusets smalle bygningskrop med næsten ubrudt heltag, langsider af bindingsværk og grundmurede gavle, hvoraf gavltrekanten mod gården står med en karakteristisk og traditionel, lodret beklædning med vandbrædder. Kontrasten imellem de grundmurede gavle og bindingsværket giver bygningen karakter, og den høje sorttjærede sokkel, der vokser frem af det faldende terræn løfter bygningen bagtil, så den fremtræder endnu højere og slankere, hvilket understreges af den opadstræbende, sorte gavltrekant. Hertil kommer, at gavlene er udstyret med mange og taktfast placerede vinduer, mens de mørke langsider derimod kun har ganske få vindues- og døråbninger.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links