Badstuegade 16
.
Badstuegade 16
.
Badstuegade 16
.
Badstuegade 16
.
Badstuegade 16
.
Badstuegade 16
.
Badstuegade 16
.
Badstuegade 16
.
Badstuegade 16
.
Badstuegade 16
.
Badstuegade 16
.
Badstuegade 16
.
Badstuegade 16
.
Badstuegade 16
.

Badstuegade 16 ligger på Badstuegade 16 i Haderslev Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Badstuegade 16 blev opført i 1821 af Knappemager Andreas Pedersen eller af hans sønner, Købmand og tobaksfabrikant Claus Pedersen og advokat J.C. Pedersen. Bygningen blev tegnet arkitekt P. Gram og var oprindeligt indrettet med to lejligheder og havde midt i trapperummet en stor rund pille med et rum indeni. Den runde pille blev nedtaget i 1913 og erstattet af de fire nuværende søjler. Facadens karnapper er sandsynligvis tilføjet i slutningen af 1800-tallet. Tidligere har et lavere baghus opført i 1815 og 1856 forbundet de to sidehuse. Dette er nedrevet i nyere tid.

Beskrivelse

Badstuegade 16 ligger centralt i den ældste del af Haderslev. Bygningen er fritliggende og facaden flugter med gadens øvrige sammenhængende husrække. Bagved er der en åben flisebelagt plads. Badstuegade 16 er en ni fag lang og to etager høj, grundmuret bygning. På gårdsiden fremstår bygningen med en høj kælderetage, på grund af det faldende terræn. Bygningen hviler på en muret sokkel, taget er kvartvalmet og hængt med røde vingetegl. Mod gaden sidder der fire fladbuede kviste i tagfladen mod gaden og to skorstene med sokkel og krave i rygningen. Mod gården er der enkelte nyere tagvinduer og to udluftningskanaler. Murværket er på alle sider pudset og grønmalet. Facaden er helt symmetrisk opbygget med let fremhævet midterparti, hvor den nederste del er kvaderfuget omkring hoveddøren, der er en tofløjet fyldingsdør med overvindue. Over hoveddøren er en niche med en kvindefigur. Foran døren er der en tretrins granittrappe. På hver side af midterpartiet sidder en rund karnap med bred hovedgesims og rundt tag. Facaden afsluttes i begge sider af pilastre i fuld højde, etageadskillelsen er markeret ved en glat kordongesims og muren afsluttes øverst af en hovedgesims med sparrenkopper. Mod gården er Badstuegade 16 også symmetrisk op bygget med to korte sidehuse, hver med en bagdør og en ældre ligeløbstrappe ind mod gården, her imellem er der nedgang til kælderen. Alle sider undtagen facaden står uden nogen form for udsmykning på nær enkelte smedede murankre. Vinduerne varierer mellem ældre og nyere koblede vinduer af forskellig type: korspostvinduer med trerudede underrammer eller torammede vinduer med varierende opsprosning. Alt træværk samt kvindefiguren er hvidmalet. I det indre er den ældre, symmetriske grundplan i store træk bevaret. Der er et stort, gennemgående trapperum, der har to ældre trapper med rigt snedkererede balustre. De to trapper forbindes med en søjlerække. Fra trapperummet er der på hver side adgang til bygningens lejligheder, der er af varierende størrelse og udstyr. I lejlighederne er nyere trægulve, nyere fyldingsdøre og gerichter lavet efter ældre forlæg eller glatte døre med indfræsede fyldinger, nyere installationer og nyere hvidmalede overflader på vægge og lofter samt nyere køkkener og badefaciliteter. I enkelte af sidehusets lejligheder er de ældre køkkenildsteder bevaret og integreret i de nye køkkener. I kælderen står murværket overkalket og rummene anvendes til opbevaring. Loftet fremstår uudnyttet.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Badstuegade 16 knytter sig til det fritliggende bygningsvolumen, hvis udsmykkede facade og egenartede grønne farve giver bygningen en markant og fremtrædende position i den smalle gade.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Badstuegade 16 knytter sig i det ydre til facaden i klassicistisk stil, der er kendetegnende for arkitekturen i Haderslev i første halvdel af 1800-tallet. Kendetegnende for klassicismen er den ofte glatpudsede facade, hvor symmetrien og de vandrette forløb er understreget. I Badstuegade 16 ses dette i de fremhævede midterfag med hovedindgang, niche og kvaderfugning samt brugen af antikke stilelementer som kvindefiguren og pilastrene, der indrammer facaden i hver side. Hertil kommer facadens karnapper, der er et egnskarakteristisk træk for den sønderjyske bygningskultur.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af grundplan, med det gennemgående trapperum og store stuer mod gaden samt mindre rum i sidehus, der viser at bygningens repræsentative stuer har vendt mod gaden og de sekundære funktioner var anlagt i sidehuset. Hertil kommer de bevarede ældre bygningsdele som køkken ildsted, trapper og søjler, der sammen med nyere trægulve og fyldingsdøre tilsammen bidrager til opretholdelsen af et traditionelt interiør, hvor man fornemmer bygningens alder og oprindelse i 1800-tallets første halvdel.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi i Badstuegade 16 knytter sig i det ydre til facaden, der kendetegnes ved sin gennemført symmetriske opbygning, og hvor det fremhævede midterparti, pilastre, karnapper og niche giver facaden en stærk og karakterfuld en reliefvirkning. Endvidere fremstår hoveddøren som et fornemt eksempel på en fyldingsdør med pilastre og guirlandemotiv på fløje og overvindue. Hertil kommer gårdsiden, der ligeledes er symmetrisk, men i forhold til facaden gennem den høje kælderetage fremstår med et udpræget horisontalt præg. Hertil kommer gårdsidens stærke og robuste udtryk, der fremkommer gennem den begrænsede udsmykning med de af konstruktionen betingede murankre. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til trapperummet hvor de kunstfærdige trapper, rummets symmetriske opbygning og farveholdningen, gør dette rum til et storslået og festligt centrum i bygningen. Hertil kommer at lejlighederne virker lyse og indbydende gennem den store lofthøjde, den traditionelle materialeholdning og lysindfaldet fra vinduerne.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links