Blegerstræde 1 A ligger på Blegerstræde 1 A i Dragør Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

På grunden lå tidligere en stråtækt bindingsværksbygning, der første gang blev indskrevet i brandtaksationerne i 1793. Bygningens bindingsværk, lerklining og bræddegavl blev etapevis erstattet med grundmur og den fulde omsætning skete omkring år 1900. Bygningen var indrettet til beboelse, og trods flere ombygninger har hoveddøren altid været placeret samme sted som den nuværende dør. Kunstmaler Christian Ferdinand Andreas Mølsted og dennes arvinger ejede bygningen fra 1905-1966. Bygningens attrapskorsten stammer fra en istandsættelse i 1970'erne.

Beskrivelse

Bygningen ligger i den sydvestlige del af Dragørs historiske bykerne, hvor den indgår som en del af et gadeforløb med bebyggelse i gadens sydlige skel mod Chr. Mølstedsgade, og som en del af pladsdannelsen mod Dr. Dichs Plads. Grunden har, foruden forhuset, et sydvendt gårdareal med et mindre udhus der er sammenbygget med nabobygningen, og som ikke er omfattet af fredningen. Forhuset er en énetages, grundmuret bygning med stråtag. Bygningen har en muret, sorttjæret sokkel med synlige syldsten enkelte steder, berappet, vandskuret og gulkalket murværk der enkelte steder er pudset, og som afsluttes ved stråtaget af et sugfjæl i træ. Bygningens vinduer er, i de flestes tilfælde, ældre, torammede og tredelte vinduer med fladbuestik og vandnæser. Samtlige vinduer i bygningens stueplan er malet sortgrønne og har forsatsrammer. Forhusets gårdside har en flammeret hoveddør med profilerede gerichter samt et mindre vindue ved døren. Ved den vestlige gavl er en smal, aflukket smøge. I den østlige gavl, der vender mod Dr. Dichs Plads, sidder en indmuret mindetavle for kunstmaler Christian Mølsted, der har ejet huset. Taget er et stråtækt heltag med høj tagrejsning og mønning uden kragetræer. I tagfladen mod gaden sidder en stråtagskvist og mod gården ses tre stråtagskviste. I tagets rygning ses to murede skorstenspiber med sokler og kraver. Fra forhusets hoveddør er der adgang til en forstue med direkte forbindelse til et nyere køkken, samt et lille toilet. Forstuen har et nyere flisegulv, hvidmalede brystningspaneler, ældre fyldingsdøre, heraf en med glas i øverste fylding, profilerede gerichter og synligt bjælkelag. Forstuen er flankeret af stuer på hver side. Fyldingsdøren mellem forstuen og den østvendte stue har originale bemalinger af Christian Mølsted. Den østvendte stue har traditionelle bræddegulve, brystningspaneler, profilerede vinduesindfatninger, en pladedør med adgang til køkkenet samt synligt, hvidmalet bjælkelag. Den vestvendte vinkelstue har profilerede vinduesindfatninger, traditionelle plankegulve, synligt hvidmalet bjælkelag, en ældre fyldingsdør med glas i øverste fylding, hvorfra der er adgang til køkkenet, samt en synlig, pudset skorsten med fliser. Fra forstuen er der tillige adgang til den udnyttede tagetage ad en traditionel halvsvingstrappe med stødtrin. Tagetagen har et gangareal, hvorfra der er adgang til et badeværelse, samt et værelse mod øst og to mod vest. Tagetagen fremtræder med nyere overflader, herunder synligt, tømmermærket bjælkelag, glatte vægge, bræddeloft og vægge, krydsfiner under gulvtæpperne samt traditionelle fyldingsdøre.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens karakteristiske placering i Dragørs historiske bykerne, der er anlagt efter et konsekvent byplanmønster med øst-vestgående gader, og nord-sydgående stræder, hvor bygningerne er placeret i forlængelse af hinanden i de øst-vestgående gaders længderetning, hvorved gavlene vender ud mod de nord-sydgående stræder. Således indgår bygningen både som en del af det stringente gadeforløb mod Chr. Mølstedsgade og som en del af pladsdannelsen mod Dr. Dichs Plads. Bygningen er, som det er typisk for Dragørs historiske bykerne, kendetegnet ved at have et sydvendt have- eller gårdareal, der giver gadeforløbene og pladserne en asymmetrisk karakter og en maksimal udnyttelse af bykernens grundareal. Til den miljømæssige værdi hører tillige bygningens gårdareal med plankeværk og et mindre udhus, der er sammenbygget med nabobygningen. Gårdarealet vidner om Dragørs traditionelle brug af udearealer, der historisk set var bebygget med et antal simpelt udførte udhuse, som tjente forskellige praktiske funktioner og som ofte havde en så anselig størrelse, at de udgjorde et lige så markant træk i gadebilledet som hovedhusene. Bygningens miljømæssige værdi knytter sig ligeledes til Dragørs traditionelle byggeskik der er karakteriseret ved en enkel byggestil samt ensartede bygningsformer, materialer og farver. Bygningen har således en stor samhørighed med bykernens øvrige ejendomme, hvor regulariteten brydes af det asymmetriske gårdareal og mindre arkitektoniske detaljer.

Kulturhistorisk værdi

Bygningens kulturhistoriske værdi relaterer sig i det ydre til de særlige egnskarakteristiske træk i form af den tjærede sokkel og murværkets behandling. Soklens tjæring er særlig karakteristisk for Dragør idet den er afsluttet et skifte over højeste sokkelsten, mens murværket er kendetegnet ved blødstrøgne teglsten der er berappet med kalkmørtel, vandskuret og efterfølgende gulkalket. Denne tradition giver Dragørs bygninger et ensartet, sammenhængende udtryk, hvor variationer i nuancer og stoflighed sikrer en stor detaljerigdom. Disse bygningstræk afspejler Dragørs udvikling i første halvdel af 1700-tallet, hvor byen blev en af Danmarks største søfartsbyer og som følge heraf oplevede et handelsmæssigt opsving, der satte sit præg på byens arkitektoniske udtryk. Bygningen er således karakteristisk for perioden hvor bybilledet ændrede sig fra stråtækte bindingsværksbygninger med lerklinede tavl og bræddegavle, over opmuring med soltørrede sten eller brændte tegl, til grundmurede bygninger. Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til de traditionelle, sortgrønne vinduer, den delvist oprindelige, flammerede hoveddør samt det stejle, stråtækte tag med skorstenspiber. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den ældre, traditionelle planløsning med adgang til et forstuekøkken fra hoveddøren samt stuer til begge sider. Hertil kommer de traditionelle og ældre bygningsdele og –detaljer, herunder de ældre fyldingsdøre, de profilerede gerichter, brystningspanelerne, de traditionelle fliser, halvsvingstrappen med stødtrin og det synlige bjælkelag. Den kulturhistoriske værdi knytter sig ligeledes til de konkrete bygningsdetaljer der bevidner Christian Mølsteds virke i bygningen fra 1905 til dennes død i 1930, herunder den bemalede fyldingsdør med blomstermotiv samt mindetavlen i bygningens østvendte gavl.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig til den solide, grundmurede bygningskrop med den enkle, traditionelle farve- og materialeholdning. Bygningens robuste karakter understreges af soklens tjæring, der i kraft af sin farve øger bygningens tyngde. Murværkets egnskarakteristiske bearbejdning giver bygningen en særlig stoflig karakter, der på den ene side får murværket til at fremstå som en homogen figur, og på den anden side får hver enkelt mursten til at træde frem. Således får facaden et stofligt spil i både farvesætning og tekstur. Bygningens stråtag tilføjer et blødt, organisk udtryk til den robuste, retvinklede bygningskrop.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links