Faktaboks

Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302917
Sted- og lokalitetsnummer
020307-1
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Levnedsmidler, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldstedet "Hjortholm". Voldstedet består af en uregelmæssig formet banke, der må- ler ca. 60 x 70 m. Banken omgives i vest af Furesøen, i nord og øst af en lav ca. 15 m bred vandfyldt voldgrav, medens den i syd støder op til et engareal. Banken hæver sig godt 1 m over vandspejlet i søen og voldgraven. På banken findes ruiner af Hjortholm slot. Den vestlige del af anlægget er overskyllet af søen. På bankens sydvestlige hjørne er en højning, hvis topflade ligger ca. 4 m over vandspejlet. Øst for voldgraven er en ladegårdsbanke, der adskilles fra det højere land i øst af en ca. 1,5 m dyb lavning. En gang- og cykelsti passerer voldstedet, der vest for denne sti ligger hen som park, medens den øst for beliggende del af voldste- det er dyrket. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugs- mæssig drift af arealet øst for stien er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbunds- løsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbear- bejdning. Den øvrige del af det fredede areal må anvendes som park på samme måde som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt 6,30 m langt Stykke Mur med Granit Fundament, samt nogle Volde og Banker.
1899
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1929
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceUdgravning af Hjortholm.
1969
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningVoldstedet består af en uregelmæssig formet banke, der måler ca. 60 x 70 m. Banken omgives i vest af Furesøen, i nord og øst af en lav ca. 15 m bred vandfyldt jordgrav, medens den i syd støder op til et engareal. Banken hæver sig godt 1 m over vandspejlet i søen og voldgraven. På banken findes ruiner af Hjortholm slot. Den vestligste del af anlægget er overskyllet af søen. På bankens sydvestlige hjørne er en højning, hvis topflade ligger ca. 4 m over vandspejlet. Øst for voldgraven er en ladegårdsbanke, der adskilles fra det højere land i øst af en ca. 1,5 m dyb lavning. En gang- og cykelsti passerer voldstedet, der vest for denne sti ligger hen som park, medens den øst for beliggende del af voldstedet er dyrket. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af arealet øst for stien er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning. Den øvrige del af det fredede areal må anvendes som park på samme måde som hidtil.
1973
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet i tinglysningstekst, jfr. skitse. Mål ovenfor = tinglyst område (190x115 m). Voldstedet V-del er græsbevokset mens dets Ø-del er dyrket mark. På toppen af højningen i SV er græsset slidt væk. På plateauet n for højningen er opsat en skraldebeholder og her ser ud til at være brændt et lille bål. Ud for højningen ses en lille murrest, 2 m bred og 5-6 m lang, fra en bygning. Film: 9 fotos efter Colour Slides.
1993
Museal prøvegravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceGenudgravning af mølesten fundet ved Arne Nystrøms udgravning i 1929. Møllestenen var genbrugt som del af et fundament i borgen.
2002
Dyrkning/land- og skovbrug - Søllerød Museum, amtsarkæologisk afd.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fredningsgrænsen kunne ikke udskilles, da nævnte kortmateriale ikke findes i tabletten.
2012
Museal prøvegravning - Kroppedal Museum, ArkæologiVed overvågning af gravning af fire huller til styret underboring ifm. udskiftning af eksisterende spildevands trykledning indenfor fredningsgrænsen af Hjortholm Voldsted blev der i to huller (Hul 3 & 4) påtruffet og registreret væsentlige dele af voldstedet i form af den ydre voldgrav på ydersiden af ladegårdsbanken, der synes at have haft en stenforstærket ydre kant og en mulig indre, faskine af nedhamrede stolper – som dog udfra de udførte C-14 dateringer af to hjemtagne bøgestolper ikke synes at skulle tilskrives anlæggelsen af voldstedet i midten af 1200-tallet, men kan være en senere forstærkning af den ydre kant af ladegårdsbanken.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links