Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
140234
Sted- og lokalitetsnummer
110115-2
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ørum voldsted. Det er beliggende i den flade eng, i den stumpe vinkel, som dannes af landevejen og Hvidbjeg Å. Begge bogbanker er fredet i ca. 2 meters afstand fra bankernes fod ligesom den adskillende grav og dæmningen, der forbinder bankerne. Det fredede areal måler ca. 80 m i nord-syd og ca. 54 m i øst- vest. Dette mindesmærke må således ikke fjernes eller beskadiges ved gravning, pløjning, bort- eller tilførsel af fyld, sten, jord, affald m.m. eller på nogen anden måde forstyrres. Beplantning må ikke finde sted. Derimod er lyngslet og græs- ning tilladt.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØrum Borgplads. se Tegning. Den ligger paa fladt, tidt [?] Terrain, Gravene ubestemmelige, Stene paa 1 1/2-2 Fods Tværmaal ligge som et Bolværk nedad mod Vandet flere Steder. I den nordvestlige Ende en firkantet Plads (Taarn?).
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMiddelalderligt Voldsted. To aflange Banker, begge vendende i SV-NØ og liggende SV-NØ for hinanden, skilte ved en 6 m. br. Grav (ved Midten forbundne ved en smal, moderne Overgang). Den nv. Banke er 47 m. l., 35 m. br., 1.5 m. h. Overfladen er noget uregelmæssig, højest mod NØ, Siderne staa ret bratte. Mod SV løber en smal Overgang ud til den nære Landevej (moderne?). Medens denne Banke er nærmest firkantet, er Omridset af den sø. Banke mere afrundet, den er 48-51 m. i Tværm., 2.4 m. h. Dens Sider ere mere udflydende. Mod SØ. flyder Aaen forbi den, og her ses Toppen af en svær, gammel Egepæl. Mod V. er bygget et Kvægskur (forfaldent). - Voldstedet ligger græsgroet i Eng. I Archivet to Blade Tegninger, hørende til E. 1877, her tales om et stensat 'Bolværk ned mod Vandet' og om et firkantet Taarnfundament (?) mod NV.
1943
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. To græsklædte banker i afgræsset enareal. Her lå Ørum Slot.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links