Foto, oversigt
.
Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
432118
Sted- og lokalitetsnummer
070410-29
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Asserstrup voldsted Voldstedet ligger nordøst for Asserstrup hovedbygning og uden for gårdens have. Den består af en firsidet, i grundplanen nær- mest kvadratisk banke med dimensionerne 20 x 20 m, omgivet af nu tildels opfyldte og udtørrede grave. Banken hæver sig stejlt til en højde af ca. 3,5 m over det omgivende engdrag. I dens midte findes et over 3 m dybt, kvadratisk hul, i hvis sider ses store kampesten uden mørtelspor, øjensynlig sylden af et tårn af sten eller træ, hvis indre mål har været ca. 7 x 7 m. I bunden af hullet vokser unge løvtræer. Banken er bevokset med yngre og ældre løvtræer, hvor imellem et mindre antal unge fyrretræer. Fredningens grænse sættes i nord og øst, hvor gravene er forsvundne, i en afstand af 6 m fra bankens fod. Ved vestsiden findes graven endnu, kun afbrudt af en smal dæmning med gangsti. Det sydlige gravstræk, der ligeledes er bevaret, er noget dybere og bredere end vestgraven, idet det indgår som led i et større og senere sæt grave, formentlig fra renæssance- tiden. På disse to sider lægges fredningsgrænsen langs gravenes yderrande. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløjning, stødoptagning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen an- den måde forstyrres. Kunstig afvanding af gravene må ikke fin- de sted. Med ejerens tilladelse kan nationalmuseet lade for- tidsmindet undersøge. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, findes angivet på vedføjede kort, hvor det omgives af de der anførte servitutgrænser.

Undersøgelseshistorie

1956
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted "Asserstrup" Forefundet som beskrevet i fredningstekst, hvorfra målangivelser er taget: 3,5 x 35 x 35 m. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links