Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411030
Sted- og lokalitetsnummer
220104-62
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Borg/Voldsted, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skovbølgård voldsted. Voldstedet består af en plan uregelmæssigt formet holm, ca. 100 x 1,50 m, der hæver sig ca. 2 m over vandspejlet i den omgivende grav. Graven er ca. 10 m bred, målt mellem de øverste kanter, i vest dog op til ca. 20 m bred. I sydvest udvider graven sig til en dam. Gravens kanter er delvis stensatte. På holmen ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i klasse B fredede hovedbygning. Iøvrigt benyttes holmen som gårdsplads og have. I vest fører en dæmning over graven og i øst en gangbro af jern. Fredningsgrænsen forløber langs gravens ydre overkant, idet dog bebyggelse på holmen samt dæmningen og broen over graven ikke berøres af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse på holmen må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgraven samt forsætlig ændreing af vandstanden kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Iøvrigt kan holmen benyttes som gårdsplads og have i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot
1962
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceN02 497/61, N02 645/62. Sb. 22.01.04-62. Ang. oprensning af voldgravene omkring Skovbølgård i Felsted sogn. Sb. 22.01.04-62. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 1/7 1961 og d. 7/8, 16/8 1962 ml. Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds, Aabenraa, og N02. Korresp. af d. 7/8 1961 ml. Amts-Arbejdsanvisningskontoret, Haderslev - Aabenraa og Tønder amter, og N02. Korresp. af d. 20/7, 21/7 1961 ml. Det offentlige Arbejdsanvisningskontor for Sønderborg Amtsraadskreds, og N02.
1973
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1991
Registrering via historisk dokumentation - Haderslev Museum
1991
Museal besigtigelse - Haderslev Museum
1991
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceN02 455/91, HAM 2640. Sb. 22.01.04-62. Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat, modtaget d. 13/3 1991 på N02. Fredet voldsted, nævnes 1523. Skovbølgård. Sb. 22.01.04-62. Fundår: 1991. Besigtiget d. 6/3 1991 af Lennart S. Madsen, HAM. Raben nr 86, Kortblad Varnæs. Velbevaret voldsted. Jvf. fredningstekst 06. TRAP, Bd. 26. 938-942.
1991
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links