Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra ydervolden i SV
.
Oversigt set fra ydervolden i Ø
.

Faktaboks

Kommune
Morsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
140521
Sted- og lokalitetsnummer
110401-5
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldhøj Voldstedet består af en ca. 4,50 m høj borgbanke omgivet af en gravsænkning med spor af en ydervold. Bortset fra selve banken, der er græsklædt, er voldstedet under dyrkning. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. For selve borgbanken, der er totalt fredet, gæl- der, at den ikke må fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres, men den skal henligge i græs som hidtil. For resten af voldstedet gælder, at det ikke må udjævnes el- ler beskadiges ved gravning, beplantning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Med iagttagelse af disse ind- skrænkninger har ejeren dog lov til landbrugsmæssigt at ud- nytte denne del af voldstedet i samme omfang, som det hidtil er sket. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade for- tidsmindet undersøge. Voldstedets udstrækning og form frem- går af vedføjede opmåling, hvorpå også servitutgrænsen, der omgiver det fredede areal, er angivet. Endvidere er yder- grænsen for den totalt fredede borgbanke angivet.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1928
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBeskadigelser: Kreaturer har i adskillige år haft adgang til borgbanken, hvilket har ført til flere alvorlige åbne brud på nord-, øst- og sydsiden - alvorligst på østsiden. Den nuværende ejer oplyser, at disse brud allerede eksisterede, da han overtog gården for ca 6 år siden, så han kan ikke lastes for skaderne. Borgbanken og voldgraven er nu indhegnet, men den burde istandsættes (med arkæologisk bistand). Iøvrigt er voldgraven og den ydre vold stadig af en sådan størrelse og tilstand, at disse burde fredes. Ejeren er positivt stemt overfor dette, men en årlig græsningserstatning og en vis pleje af anlægget så det ikke gror til, synes han er rimeligt. Genbesigtiget af Jørgen Dencker i 1981. Herved udarbejdet nærmere beskrivelse af skaderne, men ikke gjort påtale over for ejeren (se F 599-36, 167). Mål: 4,5x30x30 m. Bevoksning: 1980: Græs
2003
Diverse sagsbehandling - Morslands Historiske Museum
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links