Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Morsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
130619
Sted- og lokalitetsnummer
110404-9
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted. Voldstedet består af en uregelmæssigt formet, noget udjæv- net banke, der hæver sig indtil ca. 3 m over det omgivende terræn. I nordvest står banken med en stejl skråning og langs denne er en lav, delvis vandfyldt grav. Banken er dyrket, medens graven og dens nærmeste omgivelser henligger udyr- ket. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af den dyrkede del af det fredede areal kan finde sted i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jord- bundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jord- bebarbejdning. På den hidtil udyrkede del af voldstedet er pløjning ikke tilladt.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1926
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1972
Tinglysning - Kulturstyrelsen
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBeskadigelser: Det fredede areals nøjagtige udstrækning og form var jeg ikke i besiddelse af ved besigtigelsen, men 100 m.-zonen er markeret på "Fredninger og Byggelinier" - 1:50000 og indenfor denne grænse er der blevet udstykket sommerhusgrunde (endnu ingen huse herpå, men campingvogn), dels blevet anlagt en grusvej, der fører ind til sommerhusparcellerne. Vejen er lavet af påkørte mursten, brokker o.lign. (se billede nr. 15). Desuden er der V for grusvejen kørt et par læs brokker ud i det uopdyrkede, sumpede område (evt. med den hensigt at få vejen forlænget på et tidspunkt) - se billede nr. 15. Derforuden udledes der tilsyneladende urenset spildevand ud i vådområdet (se billede 28). En del affald skæmmer desuden stedet. Opfyldningen er påført gennem flere år af private, men med ejerens samtykke (oplysninger indhentet fra lokale borgere). Vejen er anlagt indenfor de sidste to år. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1980: Græs
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ret udvisket voldsted. Permanent græsningsarel. November 2013 vand i voldgraven mod nordøst

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links