Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322675
Sted- og lokalitetsnummer
020603-33
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gl. Lindholm voldsted. Voldstedet består af en naturlig banke, der er orienteret i sydvestlig-nordøstlig retning. Den er ca. 315 m lang og ca. 100 m bred. Bankens plateau hæver sig ca. 7 m over de omgivende enge, den nordøstlige del dog indtil 11 m. Voldste- det, der er tæt bevokset med træer og buske, ligger ca. 400 m vest for Lindholms avlsbygninger. Fredningsgrænsen går langs bankens fod og udstrækningen af det fredede areal er angivet på vedlagte opmåling. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidS.V for Gaarden Lindholm, i en Eng, der ved en Sænkning mod NV staar i Forbindelse med Leire Vig ligger et anseligt Voldsted. Dette bestaar af en stor Banke af uregelmæssig Form, der vender i NØ-SV og er c. 600' l., 300' br og c. 20-25' h. Mod Ø skraaner den jævnt, medens den mod V falder steilt af imod Engen. Ved Gravninger paa forskjellige Steder er man stødt paa Grundsten til flere Bygninger. C. 80' fra Bankens sydlige Rand strækker Grunden af en smal Bygning sig c. 30' mod N indtil den begrænses af en Række store Grundsten. 150' N for denne Plads har man ved Gravning til c. 6' Dybde blottet Grunden til en anden Bygning, opført af store Kampestene, der ere lagte over hinanden i 2-3 Skifter og danne Grundvolden for en Opmuring af Munkestene, fra den sydlige Side af denne Mur udgaar et 15' l. Skillerum, der er opført af Kampesten. Ø for denne større Udgravning ligger i Jordoverfladen Rækker af Grundsten til 3 firkantede Bygninger, der synes at staa i Forbindelse med den ovenfor omtalte. Nord for disse ligger en aflang Høi, c. 12-14' h, der mod Ø og N skraaner jævnt, men falder brat af mod V og S. Ovenpaa denne ses ligeledes Grundsten til en aflang firkantet Bygning, i hvilken der imod SV findes en Aabning, hvor sandsynligvis Indgangen til det Indre har været. N for Høien, hvor Voldbanken falder brat af, ligger en 4-kantet Brolægning af Kampesten, der ligeledes synes at være Grundvolden til en bygning og udenfor denne,i Bankens Skraaning, er der blottet en Række af store Stenblokke. Paa alle 4 Sider af Banken skal der have været lignende Brolægninger, men ingen af disse ere længere synlige. Paa de Steder, hvor man har foretaget Gravninger i Banken, har denne vist sig at indeholde en stor Mængde Brokker af Munkesten. I den største Udgravning er der fundet en stor Del Mursten med Indtryk af Dyrefødder, adskillige firkantede, glaserede Plader, c. 6" i [kvadrat], Skaar af brændte, glaserede Lerkar, Jærnhængsler og et enkelt mindre Hængsel af Bronze, en Jærnspade,7 Plovjærn, en stor Del Hestesko, et lille Bronzespænde, Jærnpilespidser, Hjortetaksender og Vildsvinetænder. Alt bærer Spor af Ild, ligesom der ogsaa er fundet en Mængde Kulstumper (Pl.16). Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
1883
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1969
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningVoldstedet består af en naturlig banke, der er orienteret i sydvestlig-nordøstlig retning. Den er ca. 315 m lang og ca. 100 m bred. Bankens plateau hæver sig ca. 7 m over de omgivende enge, den nordøstlige del dog indtil 11 m. Voldstedet, der er tæt bevokset med træer og buske, ligger ca. 400 m vest for Lindholms avlsbygninger. Fredningsgrænsen går langs bankens fod og udstrækningen af det fredede areal er angivet på vedlagte opmåling. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
1970
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorGl. Lindholm voldsted. Voldstedet er ved at blive opmålt, indhegnet - derfor kun beskrevet på afstand. Det består af en banke i SV-NØ'lig retning i engdrag, mål ca 11x350x100 m. Tæt bevoksning. Placeret ca 50 m fra skovvej, ca 1 km fra offentlig vej. Voldstedet ligger lavt, næsten skjult af det omgivende morænelandskab, hvor der er ret stejle skråninger ned til engen. Efter opmåling: 210 m l i NNØ-SSV. 110 m br i ØSØ-VNV Højde 13,5 m over omgivende terræn. Beskr. 8.10.87, O.K. M.B: ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret volsted i eng. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links