Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
131096
Sted- og lokalitetsnummer
120803-85
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Halkær voldsted Voldstedet består af en ca. 2 m høj, rektangulær borgbanke, der i nord-syd måler ca. 47 m og i øst-vest ca. 58 m, omgi- vet af ca. 10 m brede, vandfyldte grave. Den vestre grav er på en ca. 19 m bred strækning tilfyldt, hvorved der er ad- gang til borgbanken. Udvendig langs nord- og østgraven er der rester af en 7-15 m bred ydervold, der hæver sig indtil 75 cm over det omgivende terræn. Borgbanken og voldgravens kanter er træbevoksede, resterne af volden er under dyrk- ning. Grænsen for det fredede areal forløber i syd og vest langs gravens udvendige, øvre kant, i nord og øst langs foden af volden. Det fredede areal måler i nord og syd ca. 90 m, i vest ca. 84 m og i øst ca. 64 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, be- byggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af voldarealet udvendigt langs nord- og østgraven er dog tilladt i et omfang som hidtil, forudsat der ikke an- vendes jordbundsløsnere eller foretages anden form for dyb jordbearbejdning. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikva- ren.

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2003
Diverse sagsbehandling - Aalborg Historiske Museum
2005
Planlagt byggeri/anlæg - Nordjyllands Historiske Museum
2005
Museal forundersøgelse - Nordjyllands Historiske MuseumForundersøgelse i form af arkæologisk tilsyn med såvel oprensning af voldgraven som nedrivning af bygninger. Ved oprensning af voldgraven konstateredes et 20-30 cm tykt lag af flydende mudder med fund af genstande, der alle kan henføres til nyere tid. Allerede herunder kunne oprindelig havbund med fund af skallelag konstateres. Det kan således af undersøgelsen konkluderes, at voldgravens oprindelige dybde har været ringe, at graven ikke har haft nogen stor fortifikatorisk værdi. Ved nedrivningen af hovedgården, hvis nuværende placering kan tilskrives en flytning fra selve borgbanken i starten af 1800-tallet fremkom særligt i bygningens fundament materialer, der må stamme fra de oprindelige bygninger på selve borgbanken. Det drejer sig om et større antal munkesten af henholdsvis en stor middelalderlig type og en mindre og yngre type. De store sten bærer kraftige tegn på genbrug. Desuden fremkom en del granitkvadre i form af romanske kirkekvadre - i alt 63. 6 af disse fremviste forskellige typer af profileringer på den øvre kant. Yderligere fremkom en del genanvendt egetømmer, der ud fra placering af taphuller tolkes som oprindeligt værende anvendt i en bro- eller opdæmningskonstruktion. En dendrokronologisk analyse af udvalgte stykker gav en datering af fældningstidspunktet til ca 1710 e.Kr..
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt voldsted med spredte træer nær vej, ager og beboelse..

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links