Egøje_Kaninhøjen_Original_1_kortudsnit
.

Faktaboks

Kommune
Køge Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
352824
Sted- og lokalitetsnummer
050104-55
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Bygning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kaninhøjen. Et voldsted der består af borgbanke og voldgrave. Banken, der er bevokset med træer og buske er meget stærkt afgravet, ligesom de omgivende grave er stærkt udjævnede. For banken gælder følgende bestemmelser; Den skal til stadighed henligge udyrket og må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløjning, nybeplantning, bortførsel af jordadiges og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Træhugst er forbeholdt ejeren. Stødoptagning og kreaturhold er ikke tilladt. For arealet mellem bankens fod og servitutgrænserne gælder, at det ikke må beplantes med træer og buske, samt, at det ikke må be- skadiges ved bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyr- res. Iøvrigt kan arealet udnyttes landbrugsmæssigt i samme omfang som hidtil. På såvel borgbanke, som arealet mellem dens fod og fredningsgrænserne, må der ikke opføres bygnin- ger af nogen art. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmin- det undersøge. Fortidsmindets form og udstrækning samt det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, findes angivet på medfølgende kort, hvor det omgives af de der anførte servitutgrænser. (stiplet linie).

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTæt ved et Vandløb [Vedskølle Aa] findes et stærkt ødelagt Voldsted, hvoraf en Plan PL. XXVII,2. Af den Grav, 3 Alen dyb, som tidligere omgav "Kaminhøien" paa alle Sider, og som i Mands Minde har staaet fuld af Vand, findes endnu kun et lille Stykke: af Banken indenfor Graven ere paa alle Sider store Partier sløifede. I Grunden af den stærkest beskaarne Side fremdroges ved Gravning et stykke Mur, dannet af store tilhuggede Kridtsten, liggende i to Skifter og forbunden med et tykt Lag Kalk. (Brokker af røde Mursten og Fragmenter af Jern, som fandtes umiddelbart ved denne Mur samt marvspaltede Koben, som optoges i Grunden af den sløifede Del af Høien afgaves til Museet). Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1875
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Kaninhøj", voldsted. Fremtræder som uregelmæssig, noget aflang høj med stejle, delvist eroderede skrænter. Største højde 4,5-5,5 m i S. Længde og bredde umulig at måle p.g.a. tæt buskbevoksning (og afgrøde). Toppen plateaulignende, men skråner mod S og V, ca. 8,5x10 m. Bevokset med løvtræer og græs på toppen, samt tæt buskkrat på siderne. NB. Ingen voldgrav, kun denne høj. Send kopi af blåt kort til ejer! Er gjort. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links