Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
45233
Sted- og lokalitetsnummer
070603-24
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Hegn/gærde, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Bro, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Møntfund, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldstedet Revshaleborg Voldstedet, der måler ca. 200 m. i øst-vestlig retning, er anlagt på Borgø's vestlige del, der har form som bred tange. Det består af en næsten cirkelrund borgplads, hvis diameter er ca. 90 m. Langs borgpladsens kant er der munkestensbrokker. Mod nord, vest og syd begrænses den af skrænten mod Maribo Søndersø. Mod øst beskyttes borgpladsen af et forsvarsværk bestående af 5 tørre grave med 4 mellemliggende volde. Borgpladsen er delvis dyrket, iøvrigt er voldstedet bevokset med skov. Fredningsgrænsen forløber langs den østlige gravs ydre overkant og iøvrigt langs søbredden. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, udjævnes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Dyrkning og skovhugst er forbeholdt ejeren.

Undersøgelseshistorie

1854
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Borgø Bygningsplads med foranliggende fire Volde og Grave. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstedet Refshaleborg. Forefundet som beskrevet i fredningsteksten. Det er, især på forværket, bevokset med en højstammet urskov bestående for en stor del af småbladet elm, der har bortskygget enhver under- og bundvegetation, således at forværkets volddrag og grave fremtræder yderst overskueligt, men samtidig stærkt udsat for erosion. Borgpladsen har været delvis under dyrkning og er således mere lysåben. Den er derfor mere tilgroet og kunne nok vinde ved en nænsom soignering, der dog må opvejes mod en sikkert ret beskeden besøgsintensitet. Borgbankens sider og randvold såvel som den inderste grav er tæt bestrøet med teglbrokker. Et par steder sås spor af recente smågravninger, der antagelig skyldes illegal aktivitet med metaldetektor. Overalt er terrænoverfladen meget stærkt præget af mosegrisegange og -muldskud. Denne jævnt forløbende graveaktiviteter antagelig medvirkende til at holde overfladen vegetationsløs og vil på længere sigt fremme erosion af voldstedet. Der er uhindret adgang til stedet, men det forudsætter bådlejlighed. Regulær bådfart til øen er bortfaldet for ca. 15 år siden. På nordlige søbred for enden af en morænetunge ud i engen (afsat på 4 cm kort) ses ca. 75 tildels svære egepæle i vandet - tydeligvis rester af en ca. 5 m bred og mindst 10 m lang bro. Søbredden og næsset er fyldt med munkestens- brokker. MIDDELALDERLIGT OVERFARTSSTED til Borgø. Fotograferet. ** Seværdighedsforklaring ** Et i sig selv usædvanlig velbevaret, instruktivt og overskueligt voldsted, der ligger i de smukkest tænkelige omgivelser. De urskovslignende vegetation på voldstedet, samt et meget spændende og romantisk skovmiljø på Borgø iøvrigt, forlener stedet med en fortættet stemning. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2004
Museal udgravning - Lolland-Falsters StiftsmuseumUndersøgelserne var led i forskningsprojekt "Refshale" og foregik på land og i vand. I vand fandt dykkerne tydelige spor af den bro der har forbundet Borgø med fastlandet. På selve øen afslørede man tre felter med forskellige murforløb. På borgbanken fandtes mønter og armbrystbolte med metaldetektor.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links