Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
381611
Sted- og lokalitetsnummer
090108-92
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Rynkebygårds gamle voldsted Voldstedet består af en retangulær holm, ca. 50 x 30 m med læng- deretning i nord-syd. Holmens nordøstre hjørne er stærkt af- rundet, og dens nord- og østside er svagt krumme. Holmen er på alle sider omgivet af vandfyldte grave, der i vest, syd og øst har en bredde af ca. 11 m, medens bredden af den nordre grav er ca. 16 m ved den vestlige ende og ca. 10 m ved den østlige ende. Over den søndre grav er en bro. Holmens svagt hvælvede overflade hæver sig kun lidt over det omgivende terræn. Vold- stedet, hvis sydlige del er tilplantet med grantræer, ligger i parken umiddelbart vest for Rynkebygårds nuværende hovedbyg- ning. Fredningsgrænsen forløber langs den øvre yderkant af voldgrave- ne. Broen over den søndre voldgrav er ikke omfattet af frednin- gen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgra- vene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFundet som beskrevet. I det SV-lige hjørne findes opstemningen. Den er af beton, er 7 m. lang, 1,5 m. høj og er næsten en halv meter bred. V for voldstedet er der ager. Jeg gik en tur ud over den pløjede mark og konstaterede store keramikkoncentrationer formentlig fra 1500-tallet og frem til nyeste tid. S for borgbankens S-grav ligger den ØV-orienterede dæmning, der stemmer vandet op i voldgraven. Den er 5-6 m. bred ved kronen og 12-14 m. bred ved foden og er indtil 1,5 m. høj. Fra dæmningen fører rester af en gammel bro over til borgbanken. Det er en gammel jernkonstruktion i yderst miserabel tilstand. N for det fredede voldsted ligger en beboelsesbygning, der er orienteret N/S og en økonomibygning, der er orienteret Ø/V. N for økonomibygningen ligger en vandfyldt voldgrav, der danner en ret vinkel. N/S er den 70 m. lang og 20 m. bred. Ø- og S-graven ses ikke. Fra den bevarede gravs N-ende går en voldgrav mod Ø, der yderligere er ca. 40 m. lang og 20 m. bred. Det er formentlig rester af ladegårdsbanken. Jeg tog en række lysbilleder. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret borgbanke i haven på en hovedgård. Delvist bevaret ladegårdsbanke med økonomibygninger fra de sidste 100 år. Bevoksning: 1987: Løvtræer og Nålekrat/-træer
1997
Museal besigtigelse - Odense Bys Museer
1997
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1999
Museal besigtigelse - Odense Bys Museer
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog meget tilgroet og med siv i gravene

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links