Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191440
Sted- og lokalitetsnummer
140910-20
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

STØVRINGGÅRD VOLDSTED Voldstedet består af en firkantet borgbanke med afrundede hjør- ner. Banken hæver sig indtil 3,5 m over vandspejlet i de omgi- vende grave. Bredden af gravene er i syd og øst ca. 12 m, i nord ca. 9 m og i vest ca. 6 m. Over den vestre grav fører en ca. 3,5 m bred muret bro, medens der over den nordre og den østre grav er ført 2 m brede træbroer. Langs den østre og søndre grav forløber jorddæmninger, der hæver sig ca. 50 cm over gravenes vandspejl, men som på ydersiden står med ca. 3,5 m høje, stejle skråninger ned om den omgivende lavning. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl.A fredede hovedbygning. Fredningen omfatter borgbanken, de omgivende grave samt de i syd og øst eksisterende dæmninger og den murede bro over vestgraven. Det fredede areal måler i øst-vest ca. 82 m og i nord- syd ca. 85 m. Fredningsgrænsen forløber i øst og syd langs den ydre fod af dæmningerne, i vest langs bygningen, der står ved den øvre kant af skråningen ned mod voldgraven og i nord ca. 4 m fra gravens nordkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren. (Denne fredning berører ikke det eksisterende bygningsanlæg på borgbanken. Står på ejer- dokumentet).

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStøvringgård Voldsted forefundet som beskrevet, særdeles velholdt og smuk. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdigt for de smukke omgivelses og bygningsmiljøets skyld. Bevoksning: 1991: Græs
1995
Planlagt byggeri/anlæg - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1996
Museal besigtigelse - Kulturhistorisk Museum Randers
1999
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden træbro mod øst. Gravenes kanter er træbeklædte. Jorddæmningernes sider mod øst og syd er ret tilgroede. Ellers pænt og velplejet voldsted.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links