Vestlige voldgrav set fra NØ
.
anlæg på sydlige del af banken set fra N
.
Østlige voldgrav set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36094
Sted- og lokalitetsnummer
200508-45
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Rest af voldsted. Af det rektangulære voldsted med længderetning orienteret nord-syd er beva- ret den sydlige del med omgivende vandfyldte grave i vest, syd og øst. Af den vestre grav er den sydlige del bevaret i en længde af ca. 22 m og en bredde af ca. 8 m. Den søndre grav er bevaret i fuldt omfang, ca. 30 x 8 m, og den østre grav i en længde af ca. 65 m, dog afbrudt af en ca. 8 m bred overgang. Bredden i østgraven er fra 8 - 14 m, idet den er smallest i syd. På den sydlige del af voldstedet er på den græsklædte banke en ca. 10 x 10 m stor flad, firesidet jordhøj, hvis topflade er ca. 1,5 m over bankens øvrige niveau. I højens nordside er en ca. 2,5 x 2,5 m dyb og bred indskæring, hvis lodrette sider er kampestenssatte. Voldstedet er græsklædt med enkelte løvtræer på højen og på gravens skrænter, der når en højde af ca. 0,5 m over vandspejlet. Voldstedet ligger i Tyrstrup gamle præstegårdshave. Fredningsgrænsen følger gravens øvre kanter, dog således at den sydlige del af banken er indbefattet i fredningen, idet grænsen fra det vestligste hjør- ne af det fredede areal følger en linje, der går fra den vestre gravs nordlige afslutning i østlig retning til vestkanten af den østre grav, hvorefter fred- ningsgrænsen atter forløber langs gravens overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig havedrift er dog tilladt i samme omfang som hidtil. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandststanden må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1968
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 1126/69. Sb. 20.05.08-45. I den sydlige del af Tyrstrup gamle præstegårdshave findes resterne af et voldsted, som er noget omdannet, men trods sin reducerede skikkelse må anses for fredet. I deklarationen kan det beskrives således: Et voldsted i præstegårdens have, af hvilket er levnet et system af vandfyldte grave med kun ca. 0,5 meter høje skrænter, der har omsluttet en formentlig rektangulær banke, hvis udstrækning i Ø-V har været ca. 15 meter, medens den i N-S har målt mindst 50 meter. Af vestre grav er bevaret den sydligste del, ydre længde er ca. 22 meter, bredden ca. 6 meter. Søndre grav er bevaret i fuldt omfang, ca. 30 x 8 meter, medens østgraven er intakt over ca. en strækning af ca. 65 meter, afbrudt af en ca. 8 meter bred overgang, bredden er sydligst ca. 8 meter, men udvider sig ca. 10 meter nord for sydøsthjørnet til ca. 14 meter, og denne bredde fastholdes nordover. I den sydlige del af voldstedet findes på den græsklædte banke en ca. 10 x 10 meter stor, flad, firsidet jordhøj med overside ca. 1,5 meter over bankens flade. I højens nordside findes en ca. 2,5 meter bred og liegledes 2,5 meter dyb indskæring, hvis lodrette sider er sat med kampesten. Medens voldstedet iøvrigt henligger i græs, gror der enkelte yngre løvtræer på højen og på gravens kanter. [Skitsetegning.] Som vist på skitsen bør fredningsgrænsen følge gravens kanter, dog således, at den søndre del af banken, hvor jordhøjen ligger, inddrages under fredningen derved, at grænsen i nord føres fra vestgravens nordre ende i østlig retning til nordvesthjørnet af den sydlige del af østgraven, hvor den atter føres mod nord langs østgravens vestside. Fredningen bør omfatte forbud mod bebyggelse, udjævning, opfyldning og dyrkning udover almindelig havedrift. Voldstedet ligger på art.nr. 232 af Tyrstrup, Tyrstrup sogn. Ejer er ingeniør Vagner Laugesen, Tyrstrup gl. præstegård pr. Christiansfled. Besøgt den 28. oktober 1968. Olaf Olsen
1970
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldsted i Tyrstrup Præstegårdshave.
1985
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links