Faktaboks

Kommune
Struer Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
200411
Sted- og lokalitetsnummer
180508-134
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Volstrupgård voldsted. Voldstedet består af en omtrent kvadratisk borgbanke, der måler ca. 55 x 60 m. Banken hæver sig indtil ca. 3 m over vandspejlet i de omgivende grave, der i vest, syd og øst har en bredde af ca. 11 – 14 m, medens den nordre grav nærmest har karakter af en lille sø (ca. 110 x 45 m). På banken ligger Volstrupgårds nuværende hovedbygning. En ca. 4 m bred vejbro fører over den vestre grav og en træbro over den søndre. Voldstedet benyttes iøvrigt som have og gårdsplads. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes ydre overkant. Den eksisterende be- byggelse samt broerne over gravene berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun efter forudgå- ende henvendelse til rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Voldstedet kan benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2005
Planlagt byggeri/anlæg - Holstebro MuseumHerregårdens ejer ønsker at oprense voldgraven samt udskifte to broer ind til banken.
2005
Museal udgravning - Holstebro MuseumOpsyn med oprensningen af voldgraven samt afmontering af 2 broer i form af en 30 år gammel gangbro og en ældre kørebro. Ved oprensningen konstateredes mudder og slamlag, der kun muliggjorde opsyn med arbejdet fra kanten af voldgraven. Gravens kanter blev respekteret under arbejdet, men flere steder var man grundet blød bund nødsaget til at grave helt til bunds. Herved konstateredes både undergrund samt påfyldte sand- og gruslag fra tidligere reguleringer. Ved afgravning omkring de to afmonterede broer forud for støbning af fundamenter til nye broer, konstateredes ved kørebroen lodretstående stolper efter en ældre brokonstruktion. Samme scenarie gjorde sig gældende ved gangbroen, hvor også vandretliggende tømmer kunne kanstateres. De fremkomne konstruktioner bevares, og berøres ikke af nye fundamenter.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links