Borgmester Hans Grams Gård, Sæby
.

Borgmester Hans Grams Gård, Sæby ligger på Algade 12 i Frederikshavn Kommune. Bygninger og omgivelser er fredet og har en tingslyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Huset er opført før 1781, formentlig i 1624 og stod tidligere som en 15 fags bindingsværkslænge. Ved gennembruddet af Hans Grams Vej i det 19. århundrede blev huset afkortet til den nuværende længde. I 1958 blev huset restaureret, og den da fjernede portbygning blev retableret.

Beskrivelse

Bygningen ligger på et hjørne af to små gader i den gamle bydel i Sæby.

Bygningen, der er i en etage, er opført i otte fags bindingsværk med den østlige gavl delvis grundmuret. Sokkel er af kampesten og oven på denne ligger en fodrem, der bærer et rigt bindingsværk med løsholter, dokker, dobbelte skråbånd, og knægtbårne gennemstukne bjælkeender. Mod havesiden har taget et stort udhæng med udskårne spærender. Alt tømmer er sorttjæret, mens tavlene er gulkalkede. Mellem bjælkeenderne findes en tandsnitsgesims, og i gavlene ses et sugfjæl, begge dele er hvidmalede. Taget er halvvalmet med en enkelt hvid skorsten med sokkel og krave i rygningen. I facaden ses en ældre, grønmalet fyldingsdør med overvindue og en granittrappe foran. På havesiden er tilbygget en mindre lude med en ældre dør. Vinduerne er alle ældre, grønmalede og torammede med en tredelt sprosseopdeling. Ved huset vestgavl er en portåbning og et enkelt bindingsværks fag, begge dækket af et par række tagsten. I portåbningen findes en rundbuet portoverligger med påmalet inskription og årstal.

Indvendigt har bygningen delvist bevaret den oprindelige plan med små stuer mod gaden og køkken mod haven. I entréen findes en trappe op til to gavlværelser. I de fleste rum findes bevarede synlige bjælkelofter, og i stuen mod øst er de båret på udskårne knægte. Tillige findes ældre trægulve og et teglstensgulv i entréen samt mange ældre bygningsdele som fyldningsdøre, gerichter, beslag, greb og lodposter ved flere vinduer.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens placering i det historiske miljø i Sæby, hvor den indgår naturligt i gadeforløbet, og grundet placeringen på hjørnet er synlig fra flere vinkler. Haven bag huset har værdi, idet den skaber idylliske rammer om bygningen med rosenbede og et stengærde mod Hans Gramsvej.

Kulturhistorisk værdi

Kulturhistorisk værdi for Borgmester Hans Grams Gård knytter sig til bygningens velbevarede bindingsværk og øvrige materialer, der vidner om en af de ældste bygninger i Sæby. Dette forankres endvidere i årstallet 1624, der står på hoveddørens porthammer, hvilket formentlig er bygningens opførelses år. Inskriptionen over den fritstående portåbningen er et velbevaret element fra den første portåbning, og her antydes det ligeledes, at bygningen stammer fra dette årstal.

Indvendigt knyttes ligeledes en kulturhistorisk værdi til den delvis bevarede grundplan med stuer mod gaden, samt de mange bevarede bygningsdetaljer, der giver bygningen et historisk præg.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig til det sorttjærede, renæssance bindingsværk, der markerer sig, og særligt i facaden og i vestgavlen fremstår som et mønster. Tillige har bindingsværkets bjælkeender og knægte en særskilt værdi, idet de i facaden skaber en takt, der understreges af den opbrudte hvide gesims.

Indvendigt, i den østvendte stue, fortsætte takten fra facaden med loftets synlige bjælker, der ligesom på facaden hviler på udskårne knægte.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links