Det centrale Sæby med den tidligere betydningsfulde fiskerihavn i øst, 2016. Havnen fungerer nu fortrinsvis som marina. Mod vest løber omfartsvejen Ålborgvej, der leder trafikken uden om det centrale Sæby og forbindes med motorvej E45 længere mod vest.

.
Fra Sæby Torv løber byens centrale handels- og servicegader Vestergade, Grønnegade og Krystalgade. Torvet er stadig et aktivt centrum for byen med bl.a. markedsdage, musik og anden underholdning, der trækker lokale såvel som turister til.
.

Sæby med 8.869 indbyggere ligger 48 km nordøst for Aalborg og 12 km syd for Frederikshavn, hvor Sæby Å i et slynget forløb når Kattegat. Byen har et areal på 768 ha. Det meste af byen ligger på den tidligere stenalderhavbund, men straks vest for byen ses den højereliggende Yoldiaflade og over denne morænebakker fra sidste istid. Fra Gedebjerg (85 m) 3 km mod nordvest er der udsigt over det trindelte landskab, Sæbygård Skov, byen og havet.

I middelalderen, muligvis tidligere, havde åmundingen stor betydning som havn, og en fiskeri- og søfartsbebyggelse med kirke opstod syd for åen. Den voksede efterhånden sammen med en landbrugsbaseret bebyggelse inde i landet, koncentreret i det nuværende Vestergade-Søndergade-område. Forbindelsesvejen mellem de to blev til Algade med et velbevaret købstadsmiljø, mens Vestergade nu er det vigtigste butiksstrøg. I 1900-tallet tilføjedes store parcelhusområder langs kysten mod nord og syd samt mod vest.

Havnen, som ofte mudrede til, blev forbedret, idet åen i 1879 blev ført uden om. Havnen er senere udvidet, men har i nutiden mest betydning som marina, idet regionens fiskeri og skibsfart foregår fra Skagen og Frederikshavn. Der er opført stokhuse med lejligheder på kajen, men de tomme bygninger efter en fiskekonservesfabrik ligger tilbage, efter at produktionen – nu af dåsemakrel – i 1980 flyttede til det nye erhvervskvarter i sydvest. Et slagteri ligger nær den tidligere station på banen Nørresundby-Sæby-Frederikshavn (1899-1968).

Fra 1950’erne har en omfartsvej ledt trafikken uden om bycenteret. Vest for denne ligger flere offentlige institutioner, golf- og motorsportsbane samt herregården Sæbygård med museum. Frederikshavnmotorvejen (E45) (indviet 2000) passerer 4 km vest for byen.

Turisme baseret på bymiljøet og badestranden nord for byen er et betydeligt erhverv. Kommunen ønsker at fastholde det eksisterende erhvervsgrundlag og at gøre byen mere attraktiv som beboelse med en vis udpendling til bl.a. Aalborg.

Betydning af bynavnet Sæby

Navnet Sæby kendes fra efter 1456, hvor formen Sæby optræder. I senere kilder findes former som Seeby (1531) og Sæbye (1662) samt de latiniserede former Sebii og Seboivm (1594). Navnet er sammensat af substantivet sø i den gammeldanske form sæ i betydningen »hav« og substantivet by, og det sigter til byens placering ved havet.

Mere om bynavne i kommunen

Sæbys byvåben

Våbenets blasonering: I rødt i en guld strålekrans og over en guld liggende opadvendt halvmåne en blåklædt naturligt farvet guldkronet Jomfru Maria med Jesusbarnet på skødet.
.

Sæby Købstads våben er bevaret i seglaftryk fra 1584, men må være ældre, idet seglets katolske symbolindhold må stamme fra tiden før Reformationen.

Sæby voksede op omkring Mariested Kloster, som kirken, der var indviet til Jomfru Maria, indgik i. Byvåbenet blev d. 15. marts 1938 registreret i Kommunevåbenregisteret som våben for Sæby Købstad og blev ført som våben af Sæby Kommune fra 1970 til 2007.

Mere om byvåben i kommunen

Videre læsning

Læs mere om Byer i Frederikshavn Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer