Brødregade 26 ligger på Brødregade 26 i Randers Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Randers var i 1600-tallet som følge af sin geografiske placering ud til fjorden med sit store opland, en vigtig handelsby og perioden blev en af de driftigste perioder i Randers historie. Brødregade 24-26 er en af de rigt udsmykkede bindingsværkskøbmandsgårde, som blev opført i den blomstrende handelsperiode i den middelalderlige bydel i Randers i 1600-tallet.

Brødregade 24-26 er antageligt opført i 1592 af en bygherre med forbogstaverne T.G. På to bjælker, der formodes at hade hørt til huset, og som nu findes på Museum Østjylland, står disse forbogstaver. På den anden bjælke er indskrevet på latin: Herren bevare baade Din Indgang og Udgang fra nu og til evig Tid, Amen 1592.

Brødregade hører til blandt byens ældre købmandsgader og har haft en lang række af indflydelsesrige bygningsejere blandt andet storkøbmanden Rasmus Brock, som var far til Niels Brock. I 1837 overtog rebslager I.F. With ejendommen. Det var With, som opdelte huset i to selvstændigt ejede dele, og begge halvdele var ejet af medlemmer af slægten With frem til midten af 1940erne. Derfor har huset også været kendt under navnet Withs Gård.

Brødregade 26 hører til blandt de fineste eksempler på renæssancebindingsværk i Randers med snitværkprydet tømmer. Bygningen bliver i folkemunde omtalt som Englehuset, et navn, der stammer fra det udskårne fyldtømmer med bevingede englehoveder, som er indlagt mellem hvert bindingsværksfag.

Bygningen er formentlig opført som et hjørnegavlhus med en ti fag lang facade langs Brødregade og en fem fag lang facade ud til den nu nedlagte Peberslip. Ved nedlæggelsen blev gavlen antageligt drejet, så den dannede facade mod Brødregade 24-26 og blev 15 fag lang.

I dag er Brødregade 24-26 samlet set 15 fag lang og to stokværk høj. Af de femten fag udgjorde de 10 nordre fag den oprindelige bygning, der er rejst over en delvis bevaret tøndehvælvet kælder. De fem søndre fag, er antageligt ifølge brandtaksationerne, føjet til omkring 1796. Der har været anvendt genbrugstømmer fra den oprindelig fem fag brede søndre gavl, der har været fritliggende ud til den nu forvundne peberslip. I en brandtaksationen fra 1761 er matriklens bygninger beskrevet som følger: En bygning langs gaden 10 fag bindingsværk, 2 loft, i middelmådig stand. Et sidehus syd i gården (ud mod Peberslippen) 6 fag bindingsværk, 2 loft. Et tværhus vest i gården 9 fag bindingsværk, 2 loft, i middelmådig stand (dette tværhus bliver senere i taksationerne nævnt som dragonstald). Grundens størrelse er antageligt blevet reduceret, da det i dag ikke er muligt at placere det omtalte sidehus og tværhus på den snævre grund. Portgennemgangen til gården har antageligt været placeret i forhusets to nordre fag, hvor der i dag er butikslokaler.

Beskrivelse

Brødregade 26 ligger på en hjørnegrund centralt i den middelalderlige bydel i Randers. Brødregade 24-26 er, trods de to gadenumre, én bygning. I det følgende er Brødregade 26, som udgør bygningens søndre fag beskrevet. Mod gårdsiden er en grundmuret, toetagers tilbygning til de søndre fag. Denne tilbygning er ikke omfattet af fredningen.

Bygningen er opført i bindingsværk over en stensat kælder og er femten fag lang og to stokværk høj. Soklen er i de søndre fag står pudset og sortmalet. Facaden har et rigt renæssance-dekoreret bindingsværk. Facadens stokværk er udkraget og hviler på dobbeltsvungne knægte med affasede ender, herunder ældre samt nyere knægte opført af forenklede kopier. Bjælkeenderne er profilerede med vandrette bånd, og fyldholten mellem bjælkerne har udskårne, bevingede englehoveder. I andet stokværk over skråstivere og stolper er en række varierede halvrosetter, og i overgangsremmen ses et fortløbende rankemotiv af akantusblade. Farveholdningen er opstreget bindingsværk i en mørk rød med pudsede og malede tavl i rosa.Bygningen bærer et nyere, kvartvalmet, rødt teglhængt tag. I tagfladen mod gaden ses to nyere tagvinduer og et lille ældre støbejernsvindue, og mod gården er udluftningskanaler og et nyere tagvindue samt ældre støbejernsvinduer. Vinduerne er hovedsageligt traditionelt udførte, torammede vinduer med tre og fire ruder i hver ramme. I soklen ses nyere etrammede, grønmalede kældervinduer. I facaden ses en ældre fyldingsdør med overvindue og en foranliggende, ældre stensat trappe. Mod gården er en nyere fyldingsdør samt to nyere glasdøre. I den nyere murede tilbygning ses endvidere nyere vinduer og en nyere støbt trappe, der giver adgang til en stensat kælder. Vinduerne er malet hvide og facadens indgangsdør er grønmalet, mens de nyere, gårdvendte døre malet dels hvid og dels grøn.

Brødegade 26 anvendes som butikslokaler i nederste stokværk og bolig i andet stokværk samt tagetagen. De søndre fag indeholder to butikslokaler, som hver udgør tre fag. De to butikker er indrettet som to åbne rum, der er bygget sammen med den gårdvendte tilbygning. Butikslokalerne er karakteriseret ved nyere overflader og detaljer med linoleums- og parket- og flisegulve. Vægge er pudsede og malede og lofterne er delvist pudsede og malede og forsynet med plader.

Fra facadens indgangsparti er et forrum med en smal, ældre ligeløbstrappe, der fører til bygningens andet stokværk og tagetage, som er indrettet til bolig. Fra gårdsiden giver en ældre ligeløbstrappe ligeledes adgang til andet stokværk. Boligen er karakteriseret ved elementer af en ældre planløsning med stuer mod gaden og køkken mod gården. Lejligheden har både ældre og nyere overflader: Gulvene er dels ældre malede bræddegulve og dels nyere vinyl-, flise-, terrazzo- og parketgulve. Væggene er dels pudsede dels tapetserede og med paneler, lofterne er dels pudsede og dels med synligt bjælkelag med mellemliggende brædder. Der er både ældre og nyere bygningsdele og -detaljer, herunder nyere fyldingsdøre med gerichter samt enkelte ældre fyldingsdøre. En del af dørindfatningerne står uden døre.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Brødregade 26 knytter sig til bygningens beliggenhed centralt i Randers middelalderlige bydel, på en af de ældste gader, hvor bygningen i kraft af sit rigt dekorerede bindingsværk bidrager til et historisk bymiljø i Randers ældste bykerne. Placeringen i den smalle Brødregade, hvor gaden har en svag krumning, fremhæver bygningen i gadebilledet, hvor også det rigt dekorerede bindingsværk bevirker, at bygningen indtager en særdeles markant position. Bygningen står som en velbevaret repræsentant for et renæssancedekoreret bindingsværkshus fra 1600-tallet. Det ses i de profilerede bjælkehoveder, de udskårne bevingede englehoveder i fyldholten mellem bjælkerne, de varierede halvrosetter samt i rankemotivet med akantusblade, og er af stor miljømæssig værdi for Randers.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Brødregade 26 knytter sig til bygningen som en bevaret repræsentant for en købmandsgård fra 1600-tallet i rigt dekoreret bindingsværk, der er udført med udkragende stokværk båret af dobbeltsvungne knægte, der er egnskarakteristisk for Randers. Overetagens kraftige stolper og skråstivere, der er omdannet til trekantsblokke, er udskårne med halvrosetter, der skiftevis er hulskårne og ophøjede. Mellem bjælkehovederne er indlagt fyldholte med bevingede englehoveder udskåret i fyldholtenes hulsnit. Disse ornamenter er antageligt inspireret af bindingsværksdekorationer fra flere forskellige egne. De vingede englemotiver ses typisk i de østlige jyske egne. Knægtene og profileringen på bjælkehovederne, er den for Randers typiske, mens husets konstruktion er inspireret af sønderjyske gavlhustyper. Brødregade står således som en blanding mellem forskellige egnes konstruktive- og dekorative skik. Den rigt dekorerede facade vidner ligeledes om datidens velhavende ejere og om en rig handelsperiode i Randers historie. Der er ligeledes kulturhistorisk værdi i forskellen mellem bygningens rigt dekorerede gadefacade og den mere ydmyge gårdfacade, som har været bagsiden af bygningen og dermed har haft et mere brugsorienteret udtryk.

I det indre knytter de kulturhistorisk værdier sig til de bevarede dele af en ældre grundplan med stuer mod gaden samt køkken mod gården. Hertil kommer de ældre og traditionelt udførte bygningsdele- og detaljer, herunder synligt bjælkelag, bræddegulve, revledøre, fyldingsdøre med gerichter og greb, der vidner om bygningens høje alder.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Brødregade 26 knytter sig til det rigt dekorerede bindingsværk, der i kraft af de mange elegante og billedrige udskæringer lader bygningen træde i karakter blandt de øvrige bygninger i den smalle gade. Således fremstår Brødregade 26 med et levende og særdels imponerende udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links