Kirkegade 17
.

Kirkegade 17 ligger på Kirkegade 17 i Randers Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Kirkegade 17 er opført omkring 1620, men at dømme ud fra den afvalmede tagform, og størstedelen af vinduernes alder synes bygingen at være ombygget i 1800-tallet. Butiksindretningen med helruder er sandsynligvis sket i midten af 1900-tallet.

Beskrivelse

Kirkegade 17 ligger i den ældste del af Randers by og består af forhuset, der ligger mod Kirkegade og det vinkelbyggede sidehus, der ligger langs Hospitalsgade. Bag bygningerne er en smal, delvis pigstensbelagt grund indtil naboejendommene.

Forhuse er en elleve fag lang bygning opført i brunt opstolpet bindingsværk i to stokværk, hvoraf den øverste er udkraget og båret af ryggede knægte. Stolpeenderne har udskårne og bemalede motiver. Forhusets tavl står i rød, blank mur. Sidehuset er ligeledes et otte fag langt bindingsværkhus i to stokværk, tømmeret er opstolpet i lys brun, mens tavlene er pudsede og grønkalkede. Sidehuset hviler på en sorttjæret sokkel, der udligner terrænfaldet langs Hospitalsgade. Begge huse har grundmurede endegavle mod vest og syd. Mod den søndre gavl er en lille, grundmuret tilbygning med et ensidigt tag af røde vingetegl. Både for- og sidehus bærer halvvalmede tage af røde vingetegl og der sidder to skorstenspiber i rygningen på sidehuset, hvoraf den ene har sokkel og krave. I forhusets tagflade mod gården ses en ældre kvist, mens der er enkelte ældre støbejernstagvinduer i tagfladerne mod gaden. På gårdsiden er sidehuset udbygget i en smal, stolpebåren lude i øverste stokværk, hvorfra en nyere trætrappe fører ned til gadeniveau. I hjørnet mellem for- og sidehus ses en nyere grundmuret bygning i rød, blank mur med et rødt, teglhængt tag der fortsætter forhusets tagflade mod gården. I stueetagen mod gaderne er to nyere indgangsdøre med helruder og ældre dørgreb. I forhuset er også en ældre pilasterindrammet tofløjet fyldingsdør, den er grønmalet med grå, røde og gyldne stafferinger. Vinduerne er primært ældre torammede vinduer med to, tre eller seks ruder hver ramme, hvoraf størstedelen er fra 1800-tallet. Stueetagen mod gaden har butiksvinduer med helruder. I forhusets gavl ses øverst til venstre et originalt barokvindue.

I det indre er stueetagen præget af en butiksindret indretning fra midten af 1900-tallet med store, åbne rum. Lofter og vægge er glatpudsede og malede, mens gulvene er støbte. Gennem den tofløjede dør i forhusets facade er der via en hovedtrappe opgang til første etage, der i dag er indrettet til to lejligheder. Lejlighederne har en traditionel indretning med store stuer i mod gaden i forhuset, mens værelser, bitrappe, køkken og bad er placeret i sidehuset. I begge etager er der en niveauforskel mellem for- og sidehus, med to trin ned i mellem for- til sidehus. Det indre er præget af ældre overflader og en ældre materialeholdning med bræddegulve, brystningspaneler pudsede vægge og lofter samt stukkatur i stuerne. I enkelte rum ses en nyere loftbeklædning. Hertil kommer talrige fyldingsdøre, hvoraf flere er enfyldingsdøre fra barokken. Dørene har alle ældre greb og beslagværk. I køkkenet er det ældre brændekomfur bevaret. Flere vinduer har rundposte og ældre stormkroge og anverfere, et enkelt vindue mod gården er hængslet på midterposten. Størstedelen af vinduerne er forsynet med forsatsruder. Fra forretningen er der nedgang til en kælder under sidehuset, der er inddelt i mindre rum, her er det ældre pigstensgulv delvis synligt i den støbte overflade og etagedækkets tømmerkonstruktion samt de ældre loftbrædder med høvlmærker er synlige. I kælderen er også ældre revledøre med ældre beslagværk. Ydermurerene er hvidkalkede kampestensvægge. Via en ældre ligeløbstrappe er der adgang til tagetagen, der er uudnyttet og anvendes til opbevaring. Her er der bræddegulve, og den ældre og delvis fornyede tagkonstruktion er synlig. Undertaget er af banevarer.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Kirkegade 17 knytter sig til beliggenheden på hjørnet af Kirkegade og Hospitalsgade, hvor bygningen er en integreret og markant del af gadebilledet. Hermed er forhuset med til at opretholde Randers middelalderlige gadenet og dermed købstadens helstøbte og meget autentiske kulturmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Kirkegade 17 knytter sig til det samlede anlæg bestående af for- og sidehus opført i bindingsværk med afvalmede, teglhængte tage. Forhuset er karakteriseret ved en udkraget første etage, der bæres af ryggede knægte, fyldholte og overgangsrem, som har enkle kantaffasninger, mens bjælkehovederne har dekorativt udskårne vandrette profilled og halvrosetter. Hertil kommer det kraftige fyldtømmer i form af dokker i første stokværks undertavl, der ligeledes er karakteristisk for bindingsværket i Randers i første halvdel af 1600-tallet. Der knytter sig også kulturhistorisk værdi til det helvalmede tag, de torammede vinduer med tre ruder og ikke mindst den tofløjede hoveddør med pilasterindramning, der vidner om en stor ombygning i 1800-tallet, hvor mange ældre bygninger i overensstemmelse med samtidens herskende stiludtryk blev helt eller delvis ombygget i klassicistisk stil. Også udformningen af for- og sidehus definerer bygningernes interne hierarki, idet forhusets facade gennem sin udkragning og dekorative detaljering fremstår repræsentativ ud mod hovedgaden, mens det mens det mere ydmygt udformede sidehus ligger langs sidegaden. Den dekorative facade afspejler også vigtigheden i at bygningen fremstod præsentabel i gadebilledet, idet den afspejlede ejerens status i datidens samfund. På den enkelt udformede gårdside, hvor den udbyggede lude i første stokværk med en vis sandsynlighed kan være en del af den ældre svalegang.

Den kulturhistoriske værdi ved Kirkegade 17 knytter sig i det indre til førsteetagens planløsning, der har hovedtrappe og en stor repos, der giver adgang til lejlighederne, der på traditionel vis er indrettet med store stuer mod gaden og mindre værelser, bitrappe, køkken og bad i sidehuset. Hertil kommer alle ældre bygningsdele og -detaljer, herunder hvidpudsede lofter med stukkatur, fyldingsdøre, revledøre, gerichter, dørenes beslagværk herunder indstukne hængsler, skorstenene og brændekomfuret, der vidner om livsformen før i tiden med repræsentative rum i forhuset, mens værelser og sekundære funktioner anlagdes i sidehuset. Hertil kommer kælderen under sidehuset, der med sine slidstærke og enkle overflader, herunder det delvis bevarede pigstensgulv, hvidkalkede vægge, tømmerkonstruktionen og høvlede loftbrædder vidner om dens funktionsbetingede oprindelse.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Kirkegade 17 knytter sig i det ydre til det velproportionerede, toetages bygningsanlæg, der træder i karakter gennem forhusets anseelige længde, det taktfaste og righoldige bindingsværk med mange vinduer samt de store, afvalmede heltage. Bygningen har et forholdsvist simpelt materialevalg i opstolpet tømmer, kalkede og blanke tavl samt røde tegl, men fremstår alligevel med pondus og værdighed i kraft af den righoldige bindingsværkskonstruktion, bygningskroppenes regulære hovedform, der samles harmonisk af de store, teglhængte tagflader.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links