Christian Mølstedsgade 12 ligger på Christian Mølstedsgade 12 i Dragør Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Bygningen er formentlig fra 1730erne, hvor den første beboer sømand Asmus Haagesen fik anvist en byggeplads til et syvfagshus. Huset brandtakseres første gang i 1793 og var da på otte fag, hvoraf Christian Mølstedsgade 12 bestod af de fire vestre fag og de resterende er det nuværende Jens Eyberts Plads 3. Christian Mølstedsgade 12 og Jens Eybert Plads 3 var oprindeligt to selvstændige huse, men er formentlig blevet slået sammen i løbet af 1770erne, da en ny ejer overtog begge bygninger. Christian Mølstedsgade 12 stod da helt i bindingsværk med egestolper og lerklinede vægge. Der fandtes kun vinduer i sydfacaden og nordsiden var således en såkaldt nordløber, som er den lokale betegnelse for en lukket nordfacade. I den sydvendte tagflade sad en tagskægskvist med luge, der blev fjernet i løbet af 1900-tallet, men den spores stadig i gesimsen. Ejendommen blev atter delt i 1831 til to selvstændige, men nu sammenbyggede beboelser. Der blev etableret en indgang i det vestre fag med forstue og et bagvedliggende køkken mod nord. I 1909 blev sydfacaden omsat til grundmur og tagetagen var nu udnyttet. I samme forbindelse er bjælkelaget formentlig blevet hævet. I 1970'erne fik den sydvendte tagflade to stråtagskviste påbygget og skorstenen blev fjernet. Dertil er nordsiden udmuret i gasbeton. I løbet af de sidste ti år er vinduerne blevet udskiftet. Ejer oplyser at der i skillevæggen mellem Christian Mølstedsgade 12 og Jens Eyberts Plads 3 er to murede hulrum, hvis funktion er ukendt. Under trappen er en blændet dør til køkkenet.

Beskrivelse

Christian Mølstedsgade 12 ligger som en del af husrækken i Dragørs gamle bykerne i den østlige ende af gaden. Forhuset er tilbagetrukket fra gaden, hvorimellem der er en mindre have og i vejskellet er et mindre udhus, som ikke er omfattet af fredningen. Bygningen er grundmuret på sydsiden og i én etage fordelt på fire fag og afsluttes under et heltag, som er stråtækt med mønning af halm og med kragetræer. I den søndre tagflade sidder to kviste og et tagvindue. Facaderne er glatpudsede og gulmalede og afsluttes under taget af en hvid, aftrappet gesims. Bygningen hviler på en sortpudset sokkel. På nordsiden er bygningens vestre fag i bindingsværk og er udmuret med gasbeton mellem stolperne. De tre østre fag er opmuret i gasbeton, men der ses et afsavet bjælkehoved. Tagremmen er synlig. På sydsiden sidder en nyere todelt, flammeret dør med diagonalstillet rude. Over døren er en baldakin beklædt med tagpap og hvilende på udskårne trækonsoller. Vinduerne er nyere, torammede med tre-rudede rammer og klinkesålbænke. Der sidder et enkelt et-rammet vindue med to-rudede rammer mod syd samt et et-rammet sprosseløst vindue på nordsiden. Vinduerne i tagkvistene er torammede med fladbuet overkant. Vinduer og baldakin er grønmalede. I det indre har bygningen en traditionel ældre planløsning med indgang til en forstue, der fører ud til det nordvendte køkken. Fra forstuen er der adgang til et mindre bad i husets vestligste fag og mod øst findes stuen. Bagerst i stuen er en nyere trappe, der fører op til den udnyttede tagetage, hvor der er to værelser adskilt af et mindre repos. Døren fra forstuen og indtil stuen er en ældre fyldingsdør, men ellers er døre og vinduer nyere og med optoglas. Ligeledes er loftsbrædderne i køkkenet nyere. I forstue og køkken er nyere flisegulv og i stuen væg-til-væg tæpper.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Christian Mølstedsgade 12 knytter sig til placeringen i Dragørs historiske bykerne, der konsekvent er anlagt med øst-vestgående gader og nord-sydgående stræder, som dikterer bygningernes placering og deres indbyrdes relationer. Generelt er bygningerne placeret i forlængelse af hinanden i de øst-vestgående gaders længderetning, således at gavlene vender ud mod de nord-sydgående stræder. Ejendommene er endvidere kendetegnet ved sydvendte have- eller gårdarealer, der bryder byplanens regularitet og giver en maksimal udnyttelse af bykernes grundareal. Denne disponering er ligeledes gældende for Christian Mølstedsgade 12, der ligger øst-vestvendt og med sydvendt have ud mod gaden og nordsiden beliggende tæt klinet op af de bagvedliggende huses haver, kun afgrænset af en snæver passage. Hertil kommer hovedhusets materiale- og farveholdning i det ydre med gule facader, sorttjæret sokkel og stråtag, der ligeledes er et gennemgående træk i Dragørs historiske bykerne. Hermed udgør Christian Mølstedsgade 12 en integreret del af Dragørs karakteristiske bymiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til ejendommen som en integreret del af fortællingen om Dragørs kulturhistorie, hvor den velplanlagte bystruktur stod som en samlet ramme om søfart og handel. Endvidere knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningens fremtræden som et typisk Dragørhus. Et gennemgående træk for denne bygningstype er blandt andet den gulmalede grundmur med den hvide, let profilerede gesims. Den bevarede stolpe og bjælkehovedet på nordsiden vidner om byens stigende velstand i slutningen af 1700-tallet, hvor de førhen dominerende bindingsværksbygninger blev omsat i grundmur eller helt udskiftet med murede bygninger. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, der ligeledes vidner om bygningens alder og udvikling. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til de bevarede dele af den ældre grundplan fra opdelingen i 1831. Hertil kommer de ældre bygningsdele- og detaljer, herunder den ældre dør indtil stuen, loftsbrædder og bjælker, der vidner om bygningens alder og udvikling. Endvidere har husets klejne størrelse kulturhistorisk værdi, idet den afspejler indbyggernes jævne status og indkomst.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Christian Mølstedsgade 12 knytter sig i det ydre til dens enkle fremtoning med pudset gesims og gule facader, der giver huset et karakterfuldt udtryk med en repræsentativ side mod syd og en bagside mod nord. Hertil kommer bygningens stråtag med kragetræer, de grønmalede vinduer og den udskårne baldakin, der giver den ellers beskedne bygning et værdigt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links