Von Ostensgade 32 ligger på Von Ostensgade 32 i Dragør Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Da ejendommen i 1822 blev vurderet til brandforsikring for første gang, stod der en stråtækt, øst-vest orienteret længe i bindingsværk med blandingstømmer og lerklinede tavl, opført i 1700-tallet. Bygningen var, med undtagelse af loftet, indrettet til beboelse med indgang fra gården i syd. Sammenbygget hermed i syd lå en bindingsværkstilbygning med lerklinede tavl, indrettet til brænde- og materialhus. Grundmuringen af hovedlængen er antagelig påbegyndt i 1851 og fortsattes i slutningen af århundredet; de sidste bindingsværksrester blev dog først fjernet omkring 1930. Sidehuset blev opført i 1851, muligvis dog med udnyttelse af elementer af den ovenfor omtalte bindingsværkstilbygning. Siden 1851 har bygningen stået i grundmur og været indrettet til beboelse i forbindelse med hovedlængden. Bygningen var oprindelig forsynet med en skorsten, der blev fjernet i 1960erne, hvor også en dør i vestfacadens søndre fag erstattedes af et vindue. I begyndelsen af 1970erne blev ejendommen lettere beskadiget ved en brand.

Beskrivelse

Von Ostensgade 32 ligger på hjørnet af Von Ostensgade og Hollandsfed. Ejendommen består af to vinkelstillede længer samt et lille gårdrum, der afgrænses mod Von Ostensgade af et plankeværk. Nordlængens østgavl og sydlængens ene langside vender ud mod Hollandsfed. Nord for nordlængen er en smal passage, der også giver adgang til gården bag naboejendommen, Von Ostensgade 30. Von Ostensgade 32 er en grundmuret enetages bygning bestående af en hovedlænge og et smalt sidehus mod syd. Bygningen hviler på en pudset sokkel og bærer et stråtækt heltag med mønning og kragtræer. Gavlene mod syd og øst er beklædte med sorttjærede brædder med vandbrædder og vindskeder. I hovedlængens rygning sidder en nyere gulkalket skorstenspibe med sokkel, i den sydlige tagflade er en tagskægskvist og i den nordlige tagflade sidder to nyere tagvinduer. Hoveddøren sidder i hovedlængens sydside og er af en ældre fyldingsdør med tre ruder i øverste fylding, foran hvilken der sidder en ældre vinterdør med pålagte fyldinger. Døren i den nordlige langside er også en ældre fyldingsdør med ældre beslagværk. Murværket er skuret og gulkalket, og alle sider undtagen den nordlige langside fremstår med tydeligt markerede fuger. Der er skifersålbænke under alle vinduer og mod gadevinduerne har alle vinduerne revleskodder. Vinduerne i Von Ostensgade 32 er overvejende ældre, torammede vinduer med tre eller seks ruder i hver ramme og har ældre hjørnebånd samt beslag. Vinduerne har koblede rammer. Alle vinduer, døre og skodder er malet i brunsort nuance. I det indre er dele af den ældre grundplan bevaret med en delvis gennemgående midterskillevæg, der opdeler hovedhuset i sydvendte stuer og et nordvendt køkken. Den vestlige del af hovedhuset optages af en gennemlyst stue med en nyere lukket, trappe, der fører til tagtagen. Den øvrige del af stueetagen er indrettet med spisestue mod Hollænderfed og et arbejdsværelse i den smalle sidelænge. Tagetagen er indrettet i nyere tid med repos, soveværelse og bad. Det indre er præget af både nyere og ældre materialer og bygningsdele, herunder nyere brædde- og flisegulve, glatte, malede vægge og lofter, ældre fyldingsdøre med gerichter og beslagværk samt et lille, ældre, indbygget skab i væggen mellem hovedhus og sidehus.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Von Ostensgade 32 knytter sig til placeringen i Dragørs historiske bykerne, der konsekvent er anlagt med øst-vestgående gader, og nord-sydgående stræder, som dikterer bygningernes placering, og deres indbyrdes relationer. Generelt er bygningerne placeret i forlængelse af hinanden i de øst-vestgående gaders længderetning, således at gavlene vender ud mod de nord-sydgående stræder. Bygningerne er endvidere kendetegnet ved sydvendte have- eller gårdarealer. Denne disponering ses ligeledes i ejendommen Von Ostensgade 32, der er anlagt tilbagetrukket fra gadelinjen med et sydvendt gårdareal og en mindre slippe mod det nordlige grundskel samt den østre gavl i ud til Hollandsfed. Hertil kommer bygningens ydre materiale- og farveholdning med skuret, gulkalket, murværk, sorttjærede sokkel og det stråtækte tag, der ligeledes er et gennemgående træk for bebyggelsen i Dragørs historiske bykerne. Hermed udgør Von Ostensgade 32 en integreret del af Dragørs autentiske og stemningsfulde bymiljø og udgør tillige en væsentlig del af bebyggelsen i Von Ostensgade.

Kulturhistorisk værdi

Von Ostensgade er opkaldt efter Johan Christian von Osten, der var cancelliråd, birkedommer, birkeskriver og skrifteforvalter i Amager Birk 1830- 1860. Johan von Osten skænkede Dragør By et legat, von Ostens legat, på 1500 rigsdaler. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til ejendommen som en integreret del af fortællingen om Dragørs kulturhistorie, hvor den velplanlagte bystruktur stod som en samlet ramme om søfart og handel. Byens stigende velstand i slutningen af 1700-tallet gjorde, at de førhen dominerende bindingsværksbygninger blev omsat i grundmur eller helt udskiftet med murede bygninger. Von Ostensgade 32 er et velbevaret eksempel på dette og tillige et godt eksempel på et af de huse, der overlevede branden i 1842, hvor 18 huse i Von Ostensgade nedbrændte. Endvidere knytter den kulturhistoriske værdi sig i det ydre til bygningskroppen med et næsten ubrudt, stråtækt tag med skorstenspibe, samt de bræddeinddækkede gavle, der er kendetegnende for Dragørs tidligere bindingsværksbygninger. Hertil kommer de ældre bygningsdele- og detaljer, herunder vinduerne og de todelte, flammerede døre, der vidner om bygningens alder og udvikling. Der knytter sig også kulturhistorisk værdi til de bevarede skodder mod Hollandsfed og Von Ostensgade. I Dragørs traditionelle byggeskik optrådte de såkaldte engelske vinduer tidligere ofte med skodder. Engelske vinduer var vinduer af træ oftest torammede med tre ruder i hver ramme. Skodderne afløste i nogle tilfælde de jernstænger, der tidligere beskyttede mod indbrud, dog forsynede man almindeligvis kun bygningen med skodder mod gaden. Skodderne var ofte en plan revlekonstruktion af brædder, støttet på ydersiden af tvær- og skråtgående revler. Von Ostensgade 32 er en af de få bygninger i Dragør , der endnu har bevaret denne traditionelle bygningsdel. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til de bevarede dele af den ældre planløsning med en delvis bevaret gennemgående midterskillevæg, hvor stuerne er syd- og østvendte og køkkenet er placeret mod nord. Hertil kommer de bevarede ældre bygningsdele, herunder fyldingsdørene med fint forarbejdede dørgreb og gerichter, der vidner om bygningens alder og opførelsestidspunkt. Hertil kommer det indbyggede vægskab, der vidner om at spisestuen også før i tiden var et af de centrale samlingsrum i Von Ostensgade 32.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Von Ostensgade 32 knytter sig i det ydre til ejendommens disponering, hvor stråtagets ubrudte flader visuelt sammenknytter de to længer. Mod Hollandsfed udgør den regelmæssigt opbyggede østvendte gavl med bræddebeklædning og skodder omkring vinduerne et markant og karakterfuldt indslag i Dragørs bybillede. Arkitekturen er ærlig i sit udtryk gennem de få materialer og den enkle farveholdning. Den enkle farveholdning i gult og brunsort samt de stråtækte tagflader giver en enkel kontrastvirkning, der træder frem på lang afstand. Den enkle farve- og materialeholdning har således stor betydning for det samlede arkitektoniske udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links