Christian Mølstedsgade 5 ligger på Christian Mølstedsgade 5 i Dragør Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Christian Mølstedsgade 5 er formentlig opført i løbet af 1700-tallet af matros Niels Cornelissen Joris, men fremgår først fra 1851, hvor huset blev totalt istandsat af lods Chr. Petersen Schmidt og stod i ti spærfag med en kvist over to fag. I 1857 blev tageetagen delvist udnyttet. Den grundmurede tilbygning er opført mellem 1905-1918 og var oprindeligt indrettet til køkken. I bygningen var der to lejligheder og ejer oplyser, at tagetagen blev udlejet periodevis til landliggere.

Beskrivelse

Christian Mølstedsgade 5 ligger som en del af husrækken i Dragørs gamle bykerne. Bygningen ligger øst-vestvendt og er sammenbygget med nabohuset mod øst. Mod vest er gavlen fri, men hænger sammen med den ligeledes fredet nabobygning mod vest via en udskåret og profileret træramme, hvori der sidder en grønmalet dør. Mod syd og i bygningens østre ende er en tilbygning, der ikke er omfattet af fredningen. Bygningerne forbindes af en overdækning af træ, hvorfra der hænger en vinranke. I gården findes endvidere tre halvtagsbræddebygninger med paptag, som ej heller er omfattet af fredningen. Bygningen er syv fag langt og grundmuret i én etage og afsluttes af et heltag belagt med røde vingetegl med halvvalm mod vestgavlen. I begge tagflader ses et enkelt jernvindue og i sydsiden ses desuden et nyere tagvindue. Under taget sidder en zinktagrende og i den sydvendte tagflade sidder udluftningskanaler. Bygningen står på en høj, let fremspringende, sorttjæret sokkel af kampesten. Facaderne er vandskurede og gulmalede og over døren sidder en gavlkvist. Facaderne afsluttes af en hvid, profileret gesims, der fortsætter hen over gavlkvistens fod, udført som et bredt bånd. Gesimsen gentages på gavlkvistens flunker. I rygningen ses en gulkalket skorstenspibe med sokkel og krave. På sydsiden er der via en stentrappe adgang til en ældre, tofløjet fyldingsdør med ruder i de øverste fyldinger og diamantfyldinger i den midterste fylding. Over døren sidder et overvindue med dekorative sprosser. Døren flankeres af torammede vinduer med trerudede inddelinger og forsynet med skodder med diamantfyldinger. I gavlkvisten sidder ligeledes to torammede vinduer og i den øverste trekant sidder en vinduesramme med to ruder. På sydsiden og mod gården findes en nyere fyldingsdør med opsprosset overvindue. Vinduerne er ligeledes torammede og har alle vandnæser og indmurede stabler til skodder. I tilbygningen sidder et rektangulært, et-rammet og sprosseløst vindue med klinkesålbænk. Undergavlen mod vest er opført i kridtsten og i gavltrekanten sidder to torammede vinduer. Vinduerne er både ældre, fortrins på nordsiden og nye mod syd, men traditionelt udførte. Alle åbninger og skodder er malet mørkegrønne. I det indre har bygningen en traditionelt ældre planløsning med indgang til en forstue, som flankeres af to stuer, hvorfra den østlige giver adgang til det nordvendte køkken. Fra køkkenet er der adgang til et bryggers, hvorfra der er adgang til den sydvendte gårdhave. Fra den anden stue er der adgang til et værelse. Fra værelset er der adgang til badeværelset, som ligger i tilbygningen. Fra forstuen er der via en ældre trappe med udskårne balustre adgang til den delvist udnyttede tageetage. Her er der et mindre tekøkken med en ældre brændeovn og værelse i den ene gavlende, hvor der findes en alkove. Den østre ende af tageetagen står uudnyttet og uden undertag. Under trappen er et trapperum, hvor der findes et toilet. I det indre er flere ældre bygningsdele bevaret, herunder loftbjælker, brystningspaneler i stuerne, fyldingsdøre med greb og gerichter og enkelte ældre vinduer med anverfere og stormkroge.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Christian Mølstedsgade 5 knytter sig til placeringen i Dragørs historiske bykerne, der konsekvent er anlagt med øst-vestgående gader og nord-sydgående stræder, som dikterer bygningernes placering og deres indbyrdes relationer. Generelt er bygningerne placeret i forlængelse af hinanden i de øst-vestgående gaders længderetning, således at gavlene vender ud mod de nord-sydgående stræder. Ejendommene er endvidere kendetegnet ved sydvendte have- eller gårdarealer, der bryder byplanens regularitet og giver en maksimal udnyttelse af bykernes grundareal. Denne disponering er ligeledes gældende for Christian Mølstedsgade 5, der ligger øst-vestvendt og med sydvendt have og nordsiden direkte mod gaden. Hertil kommer bygningens materiale- og farveholdning i det ydre med gule facader, sorttjæret sokkel og rødt tegltag, der ligeledes er et gennemgående træk i Dragørs historiske bykerne. Hermed udgør Christian Mølstedsgade 5 en integreret del af Dragørs karakteristiske bymiljø. Hertil kommer de bevarede pigstenskanter omkring nordsiden og vestgavlen på bygningen, der bidrager til opfattelsen af det traditionelle miljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til Christian Mølstedsgade 5, som en integreret del af fortællingen om Dragørs kulturhistorie, hvor den velplanlagte bystruktur stod som en ramme om søfart og handel. Endvidere knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningens fremtræden som et typisk Dragørhus. Et gennemgående træk for denne bygningstype er blandt andet den gulmalede grundmur med den pudsede og profileret gesims, gavlkvisten mod gaden og skorstenspiben i rygningen samt skodderne mod gaden. Endvidere har forskellene i nord- og sydsidens facader kulturhistorisk værdi, med den detaljerede gesims og den taktfaste vinduessætning med skodder mod gaden, der hermed udgør en mere repræsentativ side end gårdsidens mere afdæmpede detaljering. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder vinduer, skodder og døre, der ligeledes vidner om bygningens alder og udvikling. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til de bevarede dele af den ældre grundplan. Hertil kommer de ældre bygningsdele- og detaljer, herunder de ældre døre, vinduer, brystningspaneler, loftsbrædder og bjælker, alkove og ildsteder, der vidner om bygningens alder og udvikling. Hertil kommer det bevarede tekøkken på tagetagen, der sammen med tagetagens øvrige indretning vidner om, hvordan landliggere og andre midlertidige beboere indrettede sig og boede i datidens Dragør.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Christian Mølstedsgade 5 knytter sig i det ydre til dens fremtoning med den sorte sokkel, gule facader og stejle tag, som giver huset et karakterfuldt og vertikalt udtryk, der sammenholdt med bygningens detaljer, herunder den symmetrisk placerede galvkvist, profilerede gesims, den tofløjede hoveddør og de grønmalede vinduer med skodder, giver bygningen et harmonisk og værdigt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links