Strandstræde 33 B ligger på Strandstræde 33 B i Dragør Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Strandstræde 33B er formentlig opført i 1812 for skipper Crilles Jensen Major. Oprindeligt rummede bygningen bolig, stald, brænde- og materielhus. Huset blev indrettet til to boliger i ca. 1921.

Beskrivelse

Strandstræde 33B ligger i Dragørs gamle bykerne. Hovedhusets østre gavl er placeret i skel ud mod Strandstræde, og nordsiden ligger i skel ind mod naboejendommen. Syd for huset er en lille have. Strandstræde 33B er opført i en etage og 11 fag i sort opstolpet bindingsværk med gule tavl over en let fremspringende, pudset, sorttjæret sokkel, der hviler på kampesten i den vestre del. Taget er stråtækt. I rygningen er to gule skorstenspiber med sokkel og krone, og i sydsiden er en tagskægskvist med luge. Siderne står med glammede bjælker, og gavltrekanterne er beklædt med sorte brædder i en-på-to beklædning, og har vandbræt. Der mangler nogle stopler i den østre del, men bjælkehovederne ses. I sydsiden er to todelte, sparrebelagte døre, hvoraf den ene, der er placeret under tagskægskvisten, har et todelt overvindue. Vinduerne er ældre dels torammede, seksrudede vinduer og dels torammede, trerudede vinduer. I sydsiden er de ældste vinduer placeret højere end de resterende vinduer. Døre og vinduer er malet røde og grønne. I det indre er huset indrettet til to boliger. Der er en genkendelig ældre rumstruktur med adgang via en centralt placeret forstue med bagvedliggende køkken. Forstuen giver adgang til stuer til hver side. I den østre ende er to værelser og et bad og i den vestre ende er køkken, bryggers og bad. Fra forstue og bryggers leder ældre trapper til tagetagen, der er indrettet med to værelser mod vest, et værelse mod øst og herimellem loftsrum. Gulvene er belagt med tæpper og vinyl, hvorunder der findes ældre plankegulve. I forstuen samt det bagvedliggende køkken er gamle gravsten nedfældet i gulvet. Der er bevaret mange originale og ældre bygningsdele, herunder profilerede loftbjælker med loftbrædder imellem, fyldingsdøre med gerichter, hængsler og greb, hvoraf nogle dørfløje er ådrede, tinrækker, hollandske vægfliser, klinkefald samt stabler, stormkroge og anverfere. Endvidere ses nyere profilerede bræddelofter samt nyere overflader i badeværelser.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Strandstræde 33B knytter sig til placeringen i Dragørs historiske bykerne, der konsekvent er anlagt med øst-vestgående gader, og nord-sydgående stræder, som dikterer bygningernes placering, og deres indbyrdes relationer. Generelt er bygningerne placeret i forlængelse af hinanden i de øst-vestgående gaders længderetning, således at gavlene vender ud mod de nord-sydgående stræder. Bygningerne er endvidere kendetegnet ved sydvendte have- eller gårdarealer, der giver gadeforløbene en asymmetrisk karakter og en maksimal udnyttelse af bykernens grundareal. Denne disponering ses ligeledes i ejendommen Strandstræde 33B, der er disponeret med en sydvendt have og hovedhus placeret med nordside i skel til naboejendommen og den østre gavl i skel ud til Strandstræde. Hertil kommer hovedhusets materiale- og farveholdning i det ydre med gule tavl, sortopstolpet tømmer, sorttjæret sokkel og stråtag, der ligeledes er et gennemgående træk i Dragørs historiske bykerne. Hermed udgør Strandstræde 33B en integreret del af Dragørs stemningsfulde bymiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til ejendommen som en integreret del af fortællingen om Dragørs historie , hvor den velplanlagte bystruktur stod som en samlet ramme om søfart og handel. Endvidere knytter den kulturhistoriske værdi sig i det ydre til bygningskroppen med ubrudt, stråtækt tag med læsseluge og skorstenspiber, sparsom bindingsværkskonstruktion uden fodrem, samt de bræddeinddækkede gavle, der er kendetegnende for Dragørs bindingsværksbygninger. I dag er få tavl endnu lerklinede. Hertil kommer de ældre bygningsdele- og detaljer, herunder vinduerne og de todelte, flammerede døre, der vidner om bygningens alder og udvikling. Hoveddøren er udført som kopi af den originale hoveddør, der i dag sidder i Dragør Museum. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til den genkendelige ældre planløsning, der i stueetagen ses i forstuen med bagvedliggende køkken flankeret af stuer og med værelser i hver ende samt i loftsetagen, der kun er delvist udnyttet med værelser i gavlene. Hertil kommer de ældre bygningsdele- og detaljer, herunder gravstene placeret i gulvet i forstue og køkken, loftbjælker med loftbrædder imellem, loftstrappe, ældre og originale revle- og fyldingsdøre, hvoraf nogle er ådrede, gerichter, hængsler og greb, bukkehornsbeslag, de udskårne og bemalede tinrækker (hylder typisk brugt til opstilling af tin- og fajancetallerkner), der vidner om bygningens alder og opførelsestidspunkt. Endvidere er de hollandske vægfliser af kulturhistorisk værdi, da de vidner om byens tilknytning til havet og til søfarten som det primære erhverv, hvor sømændene tog fliser med hjem fra rejser.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig til den klart definerede, langstrakte bygningskrop, hvis længde accentueres af den ubrudte tagflade og den tjærede sokkel. Tagets tyngde og markante fremtræden fremhæves yderligere af de højtsiddende vinduer. Hertil kommer det beskedne, opstolpede bindingsværk, der sammen med dørenes detaljeringsgrad og den rød/grønne farvesætning af vinduer og døre, giver bygningen et beskedent men kultiveret udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links