Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4211104
Sted- og lokalitetsnummer
230304-206
Anlæg
Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Satrup, Sønderborg Kreds, Bind IV Blad 153. Art. nr. 112, Sottrup ejerlav "Nydamm" Parcel af Nydam Mose skænket til Nationalmuseet 1894 ****************************************** Tinglysning af naturforbedring og fortidsmindebeskyttelse: Den vestlige del af Sotterup by, Sotterup matr. nr. 976, ca. 0,8 ha umiddelbart vest for den fredede Nydam Mose (se kortskitse): Arealet drives i vedvarende græs. Der må ikke ske jordbearbejdning, sprøjtning eller gødskning. De på tre sider af arealet befindende levende hegn må ikke fjernes eller beskadiges, men må vedligeholdes ved beskæring og må fornyes med for landsdelen traditionelt anvendte, løvfældende arter. Kulturarvsstyrelsen og/eller Sønderborg Kommune kan foretage regulering af grundvandsspejlet ved etablering af stigbord i Nydamgrøften (kommunevandløb nr. 12) med overløbskant op til kote 3,70. Der må ikke opsættes hegn eller lignende ud over almindelige kreaturhegn. Ved en evt. fremtidig revision af arealfredningen for Nydam Mose kan arealet, hvis fredningsnævnet måtte ønske det, lægges ind under arealfredningen uden yderligere kompensation ud over det, der måtte komme på tale i tilfælde af driftsrestriktioner, som går ud over de i denne tinglysning opregnede. Hele Sotterup by, Sotterup matr. nr. 1030 og de dele af matr. nr. 976, som indgår i arealfredningen af Nydam Mose, i alt ca. 1.9 ha (se kortskitse): Arealerne må ikke sprøjtes eller gødskes. Kulturarvsstyrelsen og/eller Sønderborg Kommune kan foretage regulering af grundvandspejlet ved etablering af et stigbord i Nydam-grøften med overløbskant op til kote 3,70. Arealerne står til rådighed for en fremtidig fællesgræsningsordning for Nydam Mose på de forretningsvilkår, som fastlægges ved frivillig aftale mellem de berørte lodsejere og myndigheder. Deklaration tinglyst 2010. Den vestlige del af Sotterup by, Sotterup matr. nr. 976, ca. 0,8 ha umiddelbart vest for den fredede Nydam Mose (se kortskitse): Arealet drives i vedvarende græs. Der må ikke ske jordbearbejdning, sprøjtning eller gødskning. De på tre sider af arealet befindende levende hegn må ikke fjernes eller beskadiges, men må vedlige¬holdes ved beskæring og må fornyes med for landsdelen traditionelt anvendte, løvfældende arter. Kulturarvsstyrelsen og/eller Sønderborg Kommune kan foretage regulering af grundvandsspejlet ved etablering af stigbord i Nydamgrøften (kommunevandløb nr. 12) med overløbskant op til kote 3,70. Der må ikke opsættes hegn eller lignende ud over almindelige kreaturhegn. Ved en evt. frem¬tidig revision af arealfredningen for Nydam Mose kan arealet, hvis fredningsnævnet måtte ønske det, lægges ind under arealfredningen uden yderligere kompensation ud over det, der måtte komme på tale i tilfælde af driftsrestriktioner, som går ud over de i denne tinglysning opregnede. Hele Sotterup by, Sotterup matr. nr. 1030 og de dele af matr. nr. 976, som indgår i arealfredningen af Nydam Mose, i alt ca. 1.9 ha (se kortskitse): Arealerne må ikke sprøjtes eller gødskes. Kulturarvsstyrelsen og/eller Sønderborg Kommune kan foretage regulering af grundvandspejlet ved etablering af et stigbord i Nydam-grøften med over¬løbskant op til kote 3,70. Arealerne står til rådighed for en fremtidig fællesgræsningsordning for Nydam Mose på de forret¬ningsvilkår, som fastlægges ved frivillig aftale mellem de berørte lodsejere og myndigheder.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterUspecificeret anlæg
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links