Faktaboks

Frants Henningsen
Født
22. juni 1850, København
Død
20. marts 1908, København
Titel
Maler, illustrator
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark
.
.

Biografi

Frants Henningsen blev, som de andre danske elever på Bonnats skole, en formidler af nye impulser fra Frankrig. Men i modsætning til P.S. Krøyer og Th. Philipsen inddrog H. ikke erfaringer fra det franske friluftsmaleri, men fortsatte med at gennemarbejde sine billeder i traditionel håndværksmæssig og akademisk forstand. Samtidig blev den socialt orienterede naturalisme, der i Frankrig repræsenteredes af Bastien-Lepage og Jules Breton, et betydningsfuldt udgangspunkt for en meget væsentlig del af H.s produktion. Hertil kan føjes et kendskab til den af mange i Danmark højt værdsatte Millet, hvis ønske om at tilføre skildringerne af nød og fattigdom en almenmenneskelig dimension i højere grad kendetegner H. end hans i mange henseender beslægtede yngre bror Erik H. Karakteristisk i denne henseende er hovedværket En begravelse, der også viser, hvordan H. som kolorist kan have lært af den ældre spanske skole, f.eks. Velazquez. Det gælder specielt brugen af mørke farvetoner og en dyb, dump sort, ikke ulig den tidlige Eduard Manet og visse af P.S. Krøyers første billeder. Disse stiltræk formidlede H. videre ikke bare til broderen, men også til gruppen af gadelivsmalere, Edvard Petersen, Paul Fischer og Tom Petersen. I opfattelsen af den moderne kunstners rolle kom H. til at stå midt imellem Georg Brandes og Julius Lange. Et ønske om at give medfølelsen forrang frem for det socialt-agitatoriske kan forklare det lettere forskønnende og sentimentale, der er over H.s store, ambitiøse billede i Aarhus Kunstmuseum af en forladt mor. Tendensen til det anekdotiske i dette og andre billeder peger tilbage mod de ældre danske genremalere. Forhold i H.s privatliv kan her have været af betydning. H. blev nemlig i 1880 svigersøn til Frederik Vermehren. H.s forbindelse til den ældre, nationale skole kan forklare den radikale kritiks voksende afvisning af ham som maler. En reaktion, der kulminerede med Karl Madsens voldsomme protester mod udnævnelsen af H. til professor ved Kunstakademiet. H.s dygtighed som figurmaler og evne til at komponere ses ikke mindst i billedet af Estrups gendarmer og En helt fra 1864. Sidstnævnte er i sin psykologiske indlevelse og bevidst uheroiske skildring et af de interessanteste af de mange nationalhistoriske billeder fra perioden. De to skildringer viser sammen med H.s strandbilleder, at han, når han anså det for meningsfuldt, udmærket kunne anvende en lysere kolorit. Sommerdag ved Hornbæk strand fra 1884 er ikke mindre mættet af lys end Krøyers og Michael Anchers billeder fra Skagen. Men den meget omhyggelige tegning og perspektiviske virkning er snarere i slægt med Eckersbergs solskinsbilleder fra begyndelsen af århundredet. Som broderen var H. en flittig illustrator, bl.a. af J. Krohns Fortællinger for Børn, I-III. Desuden leverede han forlæg til xylografierne i Fremtiden og Ude og Hjemme.

Genealogi

Henningsen, Frants Peter Diderik, 1850-1908, maler og illustrator. *22.6.1850 i Kbh., ?20.3.1908 smst., begr. smst. (Vestre). Forældre: Farvehdl., grosserer Frants Christian Ludvig H. og Hilda Christine Charlotte Schou. ~9.11.1880 i Kbh. med Thora Vermehren, *26.12.1859 smst., ?16.1.1943 i Hell., datter af maleren Johan Frederik Nicolai V. og Thomasine Ludvigne Grüner.

Uddannelse

Stud. 1869; C.V. Nielsens tegnesk.; Kunstakad. Kbh. okt. 1870, afg. juni 1875; Bonnats sk., Paris 1877-78.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links