Havnepakhuset, Nykøbing M
.

Havnepakhuset, Nykøbing M ligger på Toldbodgade 12 i Morsø Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Havnepakhuset er opført i år 1850, samtidig med Dampskibskajen, som er den nordlige side af østkajen. Pakhuset blev i 1980erne ombygget, tilbygget og indrettet til hotel.

Beskrivelse

Havnepakhuset ligger i centrum af Nykøbing Mors, med udsigt over havnen. Pakhuset er en grundmuret og hvidkalket, rektangulær bygning i tre etager med et afvalmet teglhængt saddeltag af røde vingetegl. Bygningen har sort sokkel, kordongesims, muret hovedgesims, flere murankre på gavlen mod nord samt et smigfag mod syd. Alle åbninger i form af vinduer, porte, døre og læssekviste er afsluttet af et fladbuet stik, og vinduer og døre har nyere forsatsruder eller termoruder. Bygningen er mod sydøst bygget sammen med en anden bygning. Mod gården har pakhuset flere nyere tilbygninger i hele bygningens længde samt et elevatortårn som gennembryder tagfladen. Pakhuset er indrettet til hotel, med reception, elevator, toiletter, kontor, køkken, restaurant og café i stuetagen. Et nyere trapperum ved gavlen mod syd fører til de lavloftede første og anden sal, hvor hotelværelserne og diverse brugsrum ligger på hver side af en central fordelingsgang. Alle overflader på gulve, vægge og lofter er nyere. Både i stueplan og på værelsesetagerne er pakhusets kraftige, bærende trækonstruktion delvis synlig. Tagetagen er uudnyttet og der er fast undertag.

Miljømæssig værdi

Havnepakhusets miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden ud til havnen, hvorfra det fremtræder som et markant og vægtigt indslag i bybilledet.

Kulturhistorisk værdi

Havnepakhusets kulturhistoriske værdi relaterer sig i det ydre til beliggenheden i umiddelbar nærhed af havnens udskibningsmuligheder, og til den aflæselige funktion som pakhus. Den oprindelige funktion ses i den enkle facade med de mange mindre åbninger og større læsseluger, hvorigennem varerne er blevet lastet. Indvendigt relaterer den kulturhistoriske værdi sig til den bærende, kraftige trækonstruktion som illustrerer bygningens oprindelige formål; at etagedækkene skulle kunne bære store mængder korn og andre varer. Hertil kommer de ældre, bevarede luger og skodder som opbevares på loftet.

Arkitektonisk værdi

Arkitektonisk fremtræder Havnepakhuset mod havnen som en enkel og massiv bygningskrop der er kendetegnet ved en fast, horisontalt orienteret og symmetrisk vinduestakt, høje murflader og en ubrudt tagflade. Bygningens eneste dekorative elementer er gesimserne. Brugen af få, funktionelt orienterede bygningselementer i form af et smigfag hvor Havnegade møder Toldbodgade samt portåbninger, vinduer og læssekviste understreger bygningens praktiske og funktionelle oprindelse. Indvendigt knytter den arkitektoniske værdi sig til den delvist synlige og meget kraftige, bærende trækonstruktion.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links