Holbæk Rådhus (tidl.) ligger på Klosterstræde 18 i Holbæk Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen blev opført som Holbæks første rådhus i 1844, efter tegninger af arkitekt F.F. Friis. Ud over administrationslokaler indeholdt bygningen tillige brandstation og arrestceller. I 1979 overgik bygningen til biblioteks- og museumsformål. I 1998 overtog Holbæk Museum hele bygningen, der aktuelt rummer særudstillinger, foredragssal, museumsbutik, cafe og administration. Særligt gårdsiden har undergået flere ombygninger. Taget blev renoveret i 2009.

Beskrivelse

Holbæk tidligere Rådhus, herefter benævnt rådhusbygningen, ligger midt i Holbæk, hvor bygningen udgør den sydlige del af den historiske Sørens Mays gård. Rådhusbygningen er en grundmuret, pudset og svagt gulkalket bygning i to etager, der består af et forhus med tilbygning og sidehus. Forhuset, som vender facaden mod Klosterstræde, har en høj rosafarvet sokkel, grønne korspostvinduer, hvid trukket hovedgesims og et halvvalmet tegltag med to murede skorstenspiber i rygningen. I tagfladerne sidder flere ældre ovenlys og en flagstang. Valmene og tagfladen mod gaden er af blåglaserede teglsten, mens gårdsidens og tilbygningens tagflader er af røde teglsten. Facaden er kendetegnet ved et fremspringende, rosafarvet indgangsparti, hvor kolossalpiller krones af en frontispice, mens hovedportalen ligger tilbagetrukket i et nicheagtigt, pilasterprydet midterfelt. Hoveddøren er en grønmalet, tofløjet fyldingsdør med dobbelt slagliste samt diamant- og stjerneopsprossede fyldinger. Over døren står Anno 1844, Christian VIII's monogram samt Museet for Holbæk og Omegn. Gårdsiden er mod syd kendetegnet ved en kort tilbygning med helvalmet tag. Sidebygningen står som forhuset, dog med en tofløjet port mod gården i nord, torammede, opsprossede vinduer på første sal samt en helvalmet gavl mod vest. Hertil kommer et tårn med svunget tag mod syd. Tårnet er slangetårnet fra den tidligere brandstation. I det indre har rådhusbygningen delvist bevaret en ældre planløsning med en oprindelig hovedtrappe og repræsentative sale i forhuset. Særligt stueetagen bærer dog præg af flere ombygninger og er mestendels præget af en nyere planløsning og nyere overflader. Salene på forhusets førstesal er kendetegnet ved dobbelte fyldingsfløjdøre, brystningspaneler, ovnnicher og loftsstukkatur. Der er ligeledes bevaret ældre døre og gerichter samt stukkatur i enkelte af bygningens andre rum. I tagetagen findes delvist bevarede celler fra den tidligere arrest. Cellerne har kraftige revledøre med håndsmedede beslag.

Miljømæssig værdi

Rådhusbygningens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden centralt i Holbæk, hvor bygningen indgår som en væsentlig del af det enestående kulturhistoriske kompleks, som Søren Mays gård består af.

Kulturhistorisk værdi

Rådhusbygningens kulturhistoriske værdi relaterer sig i et ydre til den tidstypiske, C. F. Hansen inspirerede, senklassicistiske arkitektur, som denne især viser sig i den symmetrisk opbyggede og tredelte facade, der er kendetegnet ved et monumentalt midterparti flankeret af to mere neutrale sidepartier. I overensstemmelse med de klassicistiske idealer er de uudsmykkede murflader pudsede, mens midterpartiet domineres af antikt inspireret motiver i form af kraftige kolossalpiller, stiliserede pilastre og en spinkel frontispice. Indgangen er, som på flere af C. F. Hansens byggerier, trukket tilbage fra facadeniveauet. Resultatet er et autoritært og monumentalt, klassicistisk formsprog, som på nøgtern, formel og værdig vis formidler den oprindelige funktion som rådhus. Hertil kommer slangetårnet, der fortæller om bygningens tidligere funktion som brandstation. I bygningens indre relaterer den kulturhistoriske værdi sig til de mange ældre døre og gerichter samt til entré og hovedtrappe, foruden de repræsentative sale på første sal, der står med brystningspaneler, ovnnicher og loftsstukkatur. Særlig kulturhistorisk værdi har de på tagetagen delvist bevarede celler med kraftige revledøre og tungt beslagværk, som tydeligt fortæller om funktionen som arrest.

Arkitektonisk værdi

I rådhusbygningens ydre ligger den arkitektoniske værdi i det symmetrisk opbyggede forhus enkle, kraftige og skarptskårne former. På facaden kontrasteres de glatte, pudsede og elegant farvesatte murflader af den dybere liggende og rigt detaljerede hoveddør, hvilket resulterer i en interessant lys- og skyggevirkning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links