Hotel Frederiksværk
.

Hotel Frederiksværk ligger på Torvet 006 i Halsnæs Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Før den nuværende hovedbygning blev opført lå der på stedet to bindingsværkshuse fra tiden omkring 1760. Det østre hus blev i 1767 for første gang benævnt "Kroen". Omkring år 1800 blev bygget et "Verthuus". Det var Hotel Frederiksværks hovedbygning, samt den ikke fredede fløj mod vest. Hovedbygningen blev i stueetagen indrettet til ti værelser og et køkken, og første sal blev indrettet til ni værelser. I første halvdel af 1800-tallet har der foruden gæstgiveri også været postkontor i bygningen. Den vestre del af bagsidens påbygning stammer fra slutningen af 1800-tallet og har siden rummet hotellets køkken. Den resterende del af påbygningen stammer fra 1961.

Bygningshistorie ved Halsnæs Kommune:

I 1756 fik Johan Frederik Classen (1725-1792) sammen med Just Fabritius (1703-66) Frederik 5.s tilladelse til at starte en produktion af krudt og kanoner ved den kanal som i 1717-19 blev gravet fra Arresø til Roskilde Fjord. Vandkraften var afgørende for placeringen. Det militære industrielle kompleks blev opkaldt efter kongen, og fik navnet Frederiksværk. Omkring værket opstod en hel by med arbejdere, håndværkere og et levende handelsliv.

Revolutionskrigene i slutningen af 1790'erne førte til en opblomstring for hele værket. Nye værksted og produkter kom til også civile. Dermed voksede behovet for et hotel i den travle handelsby. Opførelsesåret for værtshuset eller gæstgiveriet på Torvet i Frederiksværk kendes ikke nøjagtig, men omkring 1800 opførtes en hovedbygning mod Torvet med en mindre fløjbygning mod vest.

Hovedbygningen indrettedes med ti mindre værelser samt rum for proviant og køkken. På den øverste etage indrettedes yderligere 9 værelser. I den tilhørende fløj blev der indrettet plads til kørevogne, heste og en mindre fodrelo. Over stald og lo indrettedes bolig til værtsparret og værelser til tjenestefolk. Af brandtaxationerne fremgår, at der i første halvdel af 1800-tallet også blev plads til et mindre postkontor i bygningen.

Det østre forhus blev opført i begyndelsen af 1850-erne og indrettet med yderligere tre værelser og et køkken. Baghuset fra 1867 blev indrettet til stalde med lade samt brænde og tørvehus. Der har siden 1767 været drevet kro og værtshus på stedet.

Beskrivelse

Hotellets hovedbygning er en grundmuret bygning i 2 etager på 17 fag samt et smigfag i øst, alt funderet på kampestenskvadre. Facaderne er pudsede og gulmalede med muret hvidmalet gesims og hvidmalet kordongesims mod torvet. Over kordongesimsen er anført "HOTEL FREDERIKSVÆRK". Soklen er malet sort. Vinduer i stueetagen er på torammede med otte ruder i hver, på første sal er vinduerne firrammede med fire ruder i de øverste rammer og seks ruder i de nederste. Vinduerne mod torvet er af ældre dato. I enkelte ruder har, gæster indgraveret navn og år. Vinduer på første sal i gavl mod vest er udskiftet til nye vinduer med indvendige sprosser. I samme gavl er der i tagetagen etableret to nye franske altaner med småsprossede termoruder. Hoveddøren, midt på facaden mod torvet, er en nyere tofløjet rammedør med 12 ruder i hver fløj. Over døren ses en buet baldakin, med ordet "HOTEL" anført på forkanten. På hovedfacaden helt mod øst ses tillige en tofløjet dør af nyere dato. På vestgavlen ses en lille teglhængt verandalignende tilføjelse, der skærmer en indgangsdør af nyere dato. Forhusets bagside er på hele længden dækket af en udbygning i to etager med halvtag. Taget er et sadeltag belagt med røde vingetegl og der er en skorsten i kippen. Hertil kommer en høj skorsten af senere dato i tagfladen mod syd. Mod gaden, til venstre for midten, ses en lille kvist med afrundet zinktag. I tagfladen er desuden fem tagvinduer af nyere dato. Mod haven ses tillige et antal ovenlysvinduer og faldstammeudluftninger.

I det indre er hotellet stærkt ombygget med nye overflader og installationer. Trappen i foyeren er af ældre dato.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi i Hotel Frederiksværk, Torvet 6, er bygningens beliggenhed ved den del af byens torv, der prydes af et lille grønt anlæg. Hotellet passer godt ind i gadebilledet, og er med sit volumen med til at afgrænse torvet mod syd.

Kulturhistorisk værdi

Hotel Frederiksværk er byens fornemme hotel, og har fungeret som sådan siden opførelsen i starten af 1800-tallet. Bygningen er således bærer af en mere end 200 år gammel levende fortælling, om et lokalsamfunds behov for, og brug af, gæstgiveri og hotel.

Arkitektonisk værdi

Hotellets hovedbygning er en langstrakt og velproportioneret bygning. Den kendetegnes ved de taktfaste vinduer, de vandrette gesimsbånd og den store røde tagflade. Til trods for at hovedfacaden er nogenlunde intakt, har de mange ombygninger svækket bygningens samlede udtryk. De fjernede skorstene, de senere tilføjelser og udskiftninger på især vestgavlen, og tilføjelse af en bygning på hele bagfacaden, har således i nogen grad sløret den oprindelige bygnings arkitektur.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links