Oversigtsfoto
.
Oversigtfoto
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2403107
Sted- og lokalitetsnummer
180401-260
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2014 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2403:107 Vejsystem. Flere generationer af vejsystem ved Ravnsbjerg i Omme Bakker: 6 parallelle hulveje orienteret ØNØ-VSV og syd og sydøst herfor et bredt bælte med mindst 15 NØ-SV orienterede hulveje og hjulspor samt parallelt og øst for disse et yngre vejtracé. Vejsystemet ligger, som vist på vedhæftet kort, på toppen og i nordøstskråningen og i sydskrænten af en bakkeø. De 6 parallelle hulveje længst mod nordvest og ca. 40 m nord for gravhøjen, fredningsnr. 2403:87, er op til 65 m lange, 0,6 m dybe og 2 m brede i bunden. De 15 parallelle hulveje og vejspor forløber mellem gravhøjene, fredningsnr. 2403:87 og 2403:6, 2403:5 og 2403:8 samt 2403:4 og 2403:7, og også øst for gravhøjen, fredningsnr. 2403:6. Sporbæltet er op til 555 m langt og bredder sig over et areal med en bredde på 100 m i den nordøstlige del og 215 m i den sydvestlige del. Hulvejene er op til 2,5 m dybe og 2 m brede i bunden. Mod nordvest har en enkelt hulvej en bredde på op til 5 m. Ommebakkevej, der er grusbelagt og 4 m bred, passerer Ø-V gennem sporbæltet. Nord for Ommebakkevej er de to vestligste spor afbrudt to steder af jordbearbejdede bælter af 15 m’s bredde. Syd for Ommebakkevej er sporene omkring gravhøjene, fredningsnr. 2403:7 og 2403:8, forstyrret af ældre gravninger. En hulvej beliggende i det sydøstlige hjørne af området er forstyrret af en større dyregrav. Det yngre landevejstracé, i form af en ca. 150 m lang og op til over 4,5 m dyb vejslugt, ligger i den nordvestlige del af matr. nr. 5g Den nordvestlige Del, Brejning, og ca. 30 m sydøst for gravhøjen, fredningsnr. 2403:8. Den er ca. 8 m bred i bunden og ca. 20 m bred for oven i den nordøstlige ende, og godt 15 m bred i bunden og knap 30 m bred for oven i den sydvestlige ende. Vejsystemet befinder sig på et areal afgrænset i nord af en lige linje 175 m NØ for og parallelt med Ommebakkevej; i vest N for Ommebakkevej af en lige linje 230 m SØ for og parallelt med skellet mellem matr. nr. 2æ og 4g Hovedejerlavet, Nr. Omme og S for Ommebakkevej af en lige linje 190 m NV for og parallel med skellet mellem matr. nr. 1k og 5g Den nordvestlige Del, Brejning; i syd af en lige linje 320 m SV for og parallelt med Ommebakkevej; og i øst af en lige linje 65 m SØ for og parallelt med skellet mellem matr. nr. 1k og 4ø/5g Den nordvestlige Del, Brejning og mod N følgende skellet mellem matr.nr. 4g og 5da Hovedejerlavet, Nr. Omme. Hulvejene og landevejstracéet afgrænses af slugternes øvre kanter. En vejvisersten (fredningsnr. 2403:103) visende mod Hee og Brejning står mellem hulvejene og det gamle landevejstracé nord for Ommebakkevej.

Undersøgelseshistorie

2014
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenOmme Bakker. Mellem de fredede høje og hovedvejen er der flere vejspor.
2015
Museal besigtigelse - Holstebro MuseumI forbindelse med periodisk tilsyn i Omme Bakker fotograferedes et par af hulvejene, se vedhæftede billeder.
2016
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenPå gammel hede i fladt terræn og nordøstvendt skråning mellem Ommebakkevej og plantagegrænsen nord for: (Tidligere = sb. 180408-167, nordlig del af fredning): 2 parallelle hulveje orienteret NØ - SV mellem de to fredede gravhøje, reg. nr. 2403:6 og 2403:87. Mod syd bliver hulningerne fladere og forløbet er afbrudt to steder á 15 m afbrudt af noget harvning/grubning/hedepleje (?). Vejsporene er inklusive afbrydelserne ca. 200 m lange. Næsten parallelt med de lange hulveje ses Ø for dem og V og NV for gravhøjen, reg. nr. 2403:6, mindst 6 parallelle hulveje orienteret NØ - SV og op til 105 m lange. To af dem er delt mod NØ. Hulvejene er op til 1,6 m dybe, ca. 1,5 m brede i bunden og en er op til ca. 4 - 5 m bred på det bredeste sted mod N. Der ses stedvis hjulspor i bunden: ca. 90 cm mellem hjulene. I det NV hjørne af heden og N for gravhøjen 2403:87 ses mindst 6 parallelle hulveje orienteret ØNØ - VSV. De er op til 65 m lange, op til 60 cm dybe og op til 2 m brede i bunden. På heden i fladt terræn og i sydvendt skrænt syd for Ommebakkevej: De 2 lange vejspor beskrevet ovenfor ses også syd for den 4 m brede grusvej og løbende SØ for gravhøjene 2403:4 og :5 i retning NØ - SV. Her er de bevaret i længder op til ca. 355 m. De ses som hjulspor i det flade terræn syd for Ommebakkevej: 1,5 m brede med ca. 1 m mellem hjulene og med en dybde på op til 0,6 m, og som hulveje ned over skrænten i SV, hvor de deler sig i 5 forløb. Øst for er kortere rester af yderligere 4 parallelle hulveje i en mere N - S retning. Hulvejene er op til ca. 2 m dybe og 2 m brede i bunden. I samme lyngskrænt ca. 60 m øst for ovennævnte hulveje og SSV for de to gravhøje 2403:7 og :8 ligger 5 hulveje i en bæveraspbeplantning orienteret N - S, ca. op til 2,5 m dybe og 2 m brede i bunden. I bunden er stedvis bevaret hjulspor med en bredde på ca. 1 m mellem hjulene. En dyregrav har forstyrret et spor. Området mellem gravhøjene og hulvejene er præget af ældre gravning. Enkelte steder ses oldtids ridestier i samme retning. Det yngre vejtracé, i form af en ca. 160 m lang og op til X m dyb vejslugt i den nordlige del af matr. nr. 5g Den nordvestlige Del, Brejning, er ca. 15 m bred i den nordøstlige ende og ca. 30 m bred i den sydvestlige ende.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links