Den bynære Indrefjord er meget lavvandet og omgivet af store rørskove og krat. Det er svært at se fjorden, undtagen i det nordøstlige hjørne, hvor fjordbredden har parkagtig karakter.
.

Indrefjord er en ca. 85 ha stor brakvandssø syd for Nakskov med forbindelse til fjorden via sluseporte, der blev bygget ved Nybro i 1870’erne. Indrefjord modtager sit ferske vand fra oplandet gennem pumpestationerne ved udløb fra Halsted Å og Ryde Å. De mange bassiner og stier i den nordlige del stammer fra Nakskov Sukkerfabriks første tid. Sukkerfabrikken blev anlagt i 1882. Den lavvandede Indrefjord er noget belastet af tilførsel af næringsstoffer og har i varme somre været ramt af fiskedød.

Indrefjord er kendt for sine mange store aborrer foruden gedder, skaller, sudere og karusser og er desuden en del af et Natura 2000-område.

Blandt ynglefuglene kan nævnes rørhøg, som har rede i rørskoven. Desuden yngler bl.a. lille lappedykker, toppet lappedykker, knopsvane, grågås, knarand, gråand, skeand, troldand og den sjældne rødhovedet and. I rørskovene yngler der også skægmejse, rørsanger, kærsanger, rørspurv og vandrikse. Derudover er Indrefjord en vigtig rasteplads for et stort antal vandfugle. Indrefjord har været vildtreservat siden 1944, og Fugleværnsfonden har ejet 10 ha af den sydlige del af fjorden siden 1987.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Lolland Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Ferske vande