Det centrale Nakskov, 2021. Den ældste del i trekanten mellem Nørrevold, Nygade og Havnegade har været befæstet på landsiden langs Nørrevold og Nygade. Fra det ligeledes trekantede Axeltorv løber handelsgaderne Vejlegade og Søndergade. En række stræder leder fra Vejlegade og Søndergade ned til Havnegade. Den gamle bydel flankeres mod nord af jernbanen og et bælte med offentlige institutioner. I det nordøstlige hjørne ses et boligkvarter fra mellemkrigstiden, som er typisk for byen ved de smalle parceller, hvor husene er trukket helt ud til vejen. Øst for Rødbyvej ligger Nakskov Sukkerfabrik fra 1882.
.

Nakskov ligger på det vestlige Lolland ved bunden af den brede og øfyldte Nakskov Fjord. Byen er med en befolkning på 12.546 og et areal på 8,7 km2 kommunens klart største by. Den lille Indrefjord syd for byen er forbundet med den store fjord ved en ca. 100 m bred kanal, der giver den gamle søfartsby et præg af flodhavn.

Det skovfattige og frugtbare landskab ligger så lavt, at diger har været nødvendige både i forbindelse med landvinding og til beskyttelse mod højvande. Også fjordens vand er lavt, men en gravet sejlrende leder ind til byens havn, hvor den maksimale dybde nu er 8,5 m.

Byen ligger nord for kanalen i 0-5 m’s højde. Middelalderkvarteret mellem Havnegade og jernbanen er præget af bindingsværkshuse fra især 1700-tallet. De udbredte parcelhuskvarterer i byens udkanter er ældre end i de fleste andre byer. Fra 1913 opkøbte Nakskov Kommune således store arealer for at begrænse spekulationsmulighederne i den konstante boligmangel blandt tilflyttede industriarbejdere. De nye boliger på forstadsjorderne med lys og luft omkring husene stod i stor kontrast til boligerne i den tætte og nedslidte bykerne. Eksempelvis rummer Rosnæs ved kanalens munding en arbejderhavneby med 40‑50 huse og over 100 lejligheder opført af Nakskov Skibsværft 1918‑20. Nogle få boligområder er opført efter 2. Verdenskrig, fx Abildtorpe Mose‑kvarteret i nordøst og rækkehusene ved Rosnæs, Søhusene, i vest. Et antal stokhuse med almennyttige boliger ligger sammen med et kolonihave‑ område i byens nordlige del. Ellers er denne boligform ikke så udbredt, som man kunne vente det i en 1900‑tals industriby.

Øst for Nakskov Sukkerfabrik er i 1970’erne udlagt et større erhvervskvarter. Syd for kanalen findes et inddæmmet areal, og efter skibsværftets lukning i 1987 blev dets rummelige grund og bygninger udnyttet til vindmølleproduktion. En ny kaj blev tilføjet i 2020. Øst herfor ligger Færgeland, et mindre parcel‑ og rækkehuskvarter.

Nakskovs ældste grønne områder er Østre Anlæg, tidligere kirkegård, Vestre Anlæg og Indrefjordsanlægget.

Byvåben

Nakskov byvåben.
.

Våbenet kendes fra et segl fra ca. år 1300, der viser et træ, opstående fra bølger. I senere segl forsvinder bølgerne, mens der ved siden af træet ses en fugleklo, som sandsynligvis er en misforstået trærod eller gren. Det er registreret i Kommunevåbenregisteret d. 12. november 1996.

Blasonering (beskrivelse): I sølv et grønt lindetræ nederst dexter ledsaget af en rød ørneklo.

Mere om byvåben i kommune

Stednavnets betydning

Handelsliv i Søndergade i Nakskov, hvor to- og treetagers købstadsbygninger fra 1600-tallet og frem til 1900-tallet er med til at give gadebilledet et blandet og varieret udtryk.
.

Stednavnet Nakskov er første gang nævnt i Kong Valdemars Jordebog *1231 (afskrift ca. år 1300) i formen Nacascogh. Ældste belæg i originaldokument er fra 1280, hvor formen er Nackæscogh. Et bysegl fra ca. år 1300 har formen Nakskog. Yngre former er fx 1366 Nacskowe, 1447 Naxkaw, 1571 Naskouff. Matriklen 1664 har formen Nachschouff. Forleddet er substantivet nakke sigtende til et fremspring i terrænet, her oprindelig det nakkeformede næs, hvorpå byen er opstået. Efterleddet er substantivet skov. Navnets betydning er »skoven på det nakkeformede fremspring«.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Lolland Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer