Dommedag.
.
Uidentificeret helgeninde.
.
Moses fremviser lovens tavler.
.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis, kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1480-1530 (1475-1550 Sengotik og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Lyngåværkstedet (o. 1480 – 1515) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Estruplund Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente, dommedag, skabelsen og syndefaldet, Kain og Abels historie, Kristi lidelse, død og opstandelse, dagligliv, kampscener og moraliteter, fabler og talemåder. Malerierne viser Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Moses (Arons bror), Johannes (Apostel), Josef af Arimatæa (Rigmand, Kristi gravlæggelse), Jonas (Profet), Dalila (Samsons elskede), Samson (Jødisk helt), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Lilith (Adams første hustru), David (Jødisk konge), Goliat (Kæmpe, filister), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Maria Salome (Medlem af Den Hellige Familie), Abel (Fårehyrde), Gud (Vor Herre), Kain (Agerdyrker), Noa (Noas ark), Pilatus (Statholder), Judas Iskariot (Apostel), Kajfas (Ypperstepræst), Malkus (Tjener), Peter (Apostel), Josva (Jødisk hærfører), Holger Danske (Kæmpe), engle, indskrifter, dyr, fabelvæsener og fantasivæsener, våbenskjolde, vrængefigurer og masker og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, rankeslyngornamenter, andre borter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk og naturalistisk), sparre, krabbeblad, ranke og blad, beslagværk og kartouche, træ og busk og menneske, dyr og væsen.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. I kirken er bevaret to udsmykninger. Den ældste ornamentale udsmykning er malet i skibets fire hvælv og er fra omkring 1500. Den yngste udsmykning fra omkring 1525 pryder hele kirken fra apsis til tårn og er malet ind i mellem den ældste udsmykning i skibets hvælv. Ifølge indskrift er sidstnævnte udsmykning opmalet i 1542. Herved er den katolske udsmykning ændret til samtidens smag og reformationstidens foretrukne motivvalg. Udsmykningen viser et rigt udvalg af dragter fra 1542.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i apsis, kor og skib er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. De er dog meget tilsmudsede og stærkt skæmmede af et utal af reparationer, som er kraftigt misfarvede. Tilsyneladende er en stor del af svindrevnerne blevet repareret med et materiale, som er eftermørknet. Malerierne på tårnets vægge har både mod vest og syd mange skader som følge af saltnedbrudte teglsten. Skaderne ses fortrinsvis i maleriernes nederste partier. Elektriske varmepaneler anbragt under malerierne kan være medvirkende årsag til skaderne. Tårnets kalkmalerier har behov for istandsættelse, medens den øvrige udsmykning af æstetiske grunde kan anbefales istandsat. Der er i stolerækkernes gavle, ved knæfald samt på prædikestol placeret levende lys, ligesom der i tårnbue er opsat lysglobe. Der skal gøres opmærksom på, at tilsodning fra brug af levende lys på længere sigt kan være skadeligt for kalkmaleriers bevaring.

Kirken

Estruplund Kirkes apsis, kor og skibets østlige del er senromanske og opført i munkesten. Apsis har samtidigt hvælv. Senere i middelalderen er skibet forlænget mod vest, og der er indbygget hvælv i skibet, ligesom der er indbygget ansatser til hvælv i det nu fladloftede kor. I senmiddelalderen opførtes et vesttårn samt et våbenhus mod syd, der oprindeligt var i to stokværk.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Norddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links